اوقات نماز Årdal

NO / Sogn og Fjordane / Årdal

جهت قبله Årdal

N E S W

جهت قبله Årdal

°135.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Årdal, Sogn og Fjordane: °135.3 :جهت قطب نما °136.2 :جهت واقعی °1-0.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Årdal, Ardal

اوقات نماز Årdalstangen, (Ardalstangen)
اوقات نماز Saltviki
اوقات نماز Kringlehaugen
اوقات نماز Sløøyni, (Slooyni)
اوقات نماز Lysa
اوقات نماز Svartnobbi
اوقات نماز Hesthagen
اوقات نماز Hundshammar
اوقات نماز Rinden
اوقات نماز Einehaugane
اوقات نماز Nobbi
اوقات نماز Raunobbi
اوقات نماز Lysenakken
اوقات نماز Vasstaket
اوقات نماز Gjerden
اوقات نماز Volleskredene
اوقات نماز Finnsåsen, (Finnsasen)
اوقات نماز Dokki
اوقات نماز Blikseskredene
اوقات نماز Snipen
اوقات نماز Nasen
اوقات نماز Rugaskorane
اوقات نماز Gjerdesnosi
اوقات نماز Sjurskredi
اوقات نماز Årdalsvatnet, (Ardalsvatnet)
اوقات نماز Kyrebakkskreda
اوقات نماز Dugermålgrov, (Dugermalgrov)
اوقات نماز Kyrfossbekken
اوقات نماز Kyrefosskamben
اوقات نماز Simegen
اوقات نماز Storelii
اوقات نماز Grøvene, (Grovene)
اوقات نماز Kjerringskaret
اوقات نماز Bogaviki
اوقات نماز Geisdalen
اوقات نماز Strandagjerdet
اوقات نماز Seimsdal
اوقات نماز Seimsdalselvi
اوقات نماز Budeibytet
اوقات نماز Kvannegjelet
اوقات نماز Seimsdalen
اوقات نماز Seim
اوقات نماز Kobbestein
اوقات نماز Kolnosi
اوقات نماز Halsagrovi
اوقات نماز Seljeskori
اوقات نماز Dyreberg
اوقات نماز Kyrfoss
اوقات نماز Lindvikelvi
اوقات نماز Lindvikdalen
اوقات نماز Laberg
اوقات نماز Kolaflaten
اوقات نماز Avdalseken
اوقات نماز Matkista
اوقات نماز Stedjeberget
اوقات نماز Slettefjellet
اوقات نماز Geitaonabekken
اوقات نماز Lindegjelet
اوقات نماز Årdalsnosi, (Ardalsnosi)
اوقات نماز Tyttebærholten, (Tyttebaerholten)
اوقات نماز Steigeberg
اوقات نماز Lindgjerdssvadi
اوقات نماز Geitånatjørni, (Geitanatjorni)
اوقات نماز Steigene
اوقات نماز Djupedalsbekken
اوقات نماز Hagaskreda
اوقات نماز Stølslebekken, (Stolslebekken)
اوقات نماز Saltbuskreda
اوقات نماز Steigeelvi
اوقات نماز Hitaneset
اوقات نماز Botnavatnet
اوقات نماز Hjerta
اوقات نماز Saltskredgjuvet
اوقات نماز Hitaneshalsen
اوقات نماز Hest
اوقات نماز Timreskredgjuvet
اوقات نماز Avdalen
اوقات نماز Gloppa
اوقات نماز Skard
اوقات نماز Haugali
اوقات نماز Revsnes
اوقات نماز Steigelii
اوقات نماز Telefontjørni, (Telefontjorni)
اوقات نماز Bjørneholten, (Bjorneholten)
اوقات نماز Kongedokki
اوقات نماز Skredene
اوقات نماز Klypedalsnosi
اوقات نماز Seimsåsen, (Seimsasen)
اوقات نماز Vetletjørni, (Vetletjorni)