اوقات نماز Vindafjord

NO / Rogaland / Vindafjord

جهت قبله Vindafjord

N E S W

جهت قبله Vindafjord

°132.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Vindafjord, Rogaland: °132.6 :جهت قطب نما °132.7 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vindafjord, Kommun Vindafjord, Vindaf'ord, Vindafjord kommune, Vindafjords kommun, bhindaphajorda, wen da fei you de, Виндафьорд, ভিন্ডাফজোর্ড, 溫達菲尤德

اوقات نماز Ølen, (Olen)
اوقات نماز Osen
اوقات نماز Oselva
اوقات نماز Leitet
اوقات نماز Løkjelsmyra, (Lokjelsmyra)
اوقات نماز Eiaberget
اوقات نماز Lundaneset
اوقات نماز Lundevika
اوقات نماز Forehaug
اوقات نماز Indra Lundavik
اوقات نماز Kornberget
اوقات نماز Ulvaneset
اوقات نماز Bergsneset
اوقات نماز Gulbergsnibba
اوقات نماز Svartatjørna, (Svartatjorna)
اوقات نماز Bygdarenuten
اوقات نماز Dørheim, (Dorheim)
اوقات نماز Svartafjell
اوقات نماز Klungland
اوقات نماز Askelio
اوقات نماز Myravik
اوقات نماز Gjuvelva
اوقات نماز Plomlia
اوقات نماز Bjørnsemyr, (Bjornsemyr)
اوقات نماز Hamre
اوقات نماز Dyraskarnuten
اوقات نماز Hamraheia
اوقات نماز Kåtanuten, (Katanuten)
اوقات نماز Langavatnet
اوقات نماز Hott
اوقات نماز Spelhaugdalen
اوقات نماز Myren
اوقات نماز Auklandsvatnet
اوقات نماز Grønskårnuten, (Gronskarnuten)
اوقات نماز Nova
اوقات نماز Sjongshaugen
اوقات نماز Svalafjell
اوقات نماز Kværnhushaugen, (Kvaernhushaugen)
اوقات نماز Storhaug
اوقات نماز Vaka
اوقات نماز Ølsvågen, (Olsvagen)
اوقات نماز Vakadalen
اوقات نماز Myrabøskokkane, (Myraboskokkane)
اوقات نماز Grindavatnet
اوقات نماز Slettaneset
اوقات نماز Ølsfjorden, (Olsfjorden)
اوقات نماز Eivindåsen, (Eivindasen)
اوقات نماز Stampetjørna, (Stampetjorna)
اوقات نماز Bondalen
اوقات نماز Olensvag
اوقات نماز Ølsvågen, (Olsvagen)
اوقات نماز Myrkavatnet
اوقات نماز Tjørnaråsen, (Tjornarasen)
اوقات نماز Gamleskarbekken
اوقات نماز Støfjellet, (Stofjellet)
اوقات نماز Gjerdesviktjørna, (Gjerdesviktjorna)
اوقات نماز Vågstjørna, (Vagstjorna)
اوقات نماز Lauvåsen, (Lauvasen)
اوقات نماز Gjerddalen
اوقات نماز Middagshaugen
اوقات نماز Ørlandsdalen, (Orlandsdalen)
اوقات نماز Færåsen, (Faerasen)
اوقات نماز Tjuahaugen
اوقات نماز Havåsen, (Havasen)
اوقات نماز Hedlebekken
اوقات نماز Dreganeset
اوقات نماز Ormåsen, (Ormasen)
اوقات نماز Geitåsen, (Geitasen)
اوقات نماز Stople
اوقات نماز Rådalen, (Radalen)
اوقات نماز Skiftesbekken
اوقات نماز Dyråstjørn, (Dyrastjorn)
اوقات نماز Rødno, (Rodno)
اوقات نماز Pikhaug
اوقات نماز Askedalen
اوقات نماز Utstuskard
اوقات نماز Åsmyra, (Asmyra)
اوقات نماز Åsnuten, (Asnuten)
اوقات نماز Etnefjorden
اوقات نماز Storebekken
اوقات نماز Skrubb
اوقات نماز Grindaberg
اوقات نماز Vindfinnmyra
اوقات نماز Helgaland
اوقات نماز Monsaberg
اوقات نماز Kjellasviknuten
اوقات نماز Vikeholmen
اوقات نماز Moltehaugen