اوقات نماز Time

NO / Rogaland / Time

جهت قبله Time

N E S W

جهت قبله Time

°131.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Time, Rogaland: °131.7 :جهت قطب نما °131.9 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Time, Time kommune

اوقات نماز Kleppe
اوقات نماز Bryne
اوقات نماز Sandholen
اوقات نماز Vardheia
اوقات نماز Kleppevarden
اوقات نماز Haugabakka
اوقات نماز Bryne
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Kleppelunden
اوقات نماز Toftehaugane
اوقات نماز Frøylandsvatnet, (Froylandsvatnet)
اوقات نماز Eivindsholtjørn, (Eivindsholtjorn)
اوقات نماز Tu
اوقات نماز Nebbo
اوقات نماز Braut
اوقات نماز Tinghaug
اوقات نماز Breimyra
اوقات نماز Rudlebakken
اوقات نماز Ramshaug
اوقات نماز Steintangen
اوقات نماز Heiane
اوقات نماز Smukkeholen
اوقات نماز Tinghaug
اوقات نماز Tangarhaug
اوقات نماز Grønhaug, (Gronhaug)
اوقات نماز Langanes
اوقات نماز Time
اوقات نماز Klepp
اوقات نماز Smokkevatnet
اوقات نماز Gunnarsberget
اوقات نماز Serikstad
اوقات نماز Kjelsholen
اوقات نماز Tu
اوقات نماز Hinnalandstjørna, (Hinnalandstjorna)
اوقات نماز Braut
اوقات نماز Skjevarhaug
اوقات نماز Båtatangen, (Batatangen)
اوقات نماز Horpestad
اوقات نماز Siritjørn, (Siritjorn)
اوقات نماز Grødelandsmyra, (Grodelandsmyra)
اوقات نماز Steintangen
اوقات نماز Steinslandsmyrane
اوقات نماز Tegletangen
اوقات نماز Gunnarsberget
اوقات نماز Toftehaugane
اوقات نماز Tangarhaug
اوقات نماز Risbekken
اوقات نماز Heiatjørn, (Heiatjorn)
اوقات نماز Langanes
اوقات نماز Fotlandsfossen
اوقات نماز Tegletjørn, (Tegletjorn)
اوقات نماز Haugland
اوقات نماز Akerhaug
اوقات نماز Haugabakka
اوقات نماز Hognestad
اوقات نماز Stemmen
اوقات نماز Vardheia
اوقات نماز Klepp
اوقات نماز Siritjørn, (Siritjorn)
اوقات نماز Tegletjørn, (Tegletjorn)
اوقات نماز Horpestad
اوقات نماز Kjørkleiv, (Kjorkleiv)
اوقات نماز Kleppe
اوقات نماز Akerhaug
اوقات نماز Skogaskaret
اوقات نماز Grønhaug, (Gronhaug)
اوقات نماز Frøylandsvatnet, (Froylandsvatnet)
اوقات نماز Fosseberget
اوقات نماز Sandholen
اوقات نماز Ragabakktangen
اوقات نماز Langeto
اوقات نماز Dugurdmålsnuten, (Dugurdmalsnuten)
اوقات نماز Olaberget
اوقات نماز Båtatangen, (Batatangen)
اوقات نماز Horpestadvatnet
اوقات نماز Tegletangen
اوقات نماز Bryne
اوقات نماز Heiatjørn, (Heiatjorn)
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Nebbo
اوقات نماز Kleppelunden
اوقات نماز Kliberg
اوقات نماز Njåfjellet, (Njafjellet)
اوقات نماز Helleberg
اوقات نماز Lyefjell
اوقات نماز Kleppevarden
اوقات نماز Lyngtangen
اوقات نماز Ragabakktangen
اوقات نماز Kringlemyr
اوقات نماز Tjoratjørn, (Tjoratjorn)
اوقات نماز Serikstad