اوقات نماز Suldal

NO / Rogaland / Suldal

جهت قبله Suldal

N E S W

جهت قبله Suldal

°132.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Suldal, Rogaland: °132.8 :جهت قطب نما °133.2 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Suldal

اوقات نماز Sand
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Suldalslågen, (Suldalslagen)
اوقات نماز Einersneset
اوقات نماز Bjødnavika, (Bjodnavika)
اوقات نماز Preståsen, (Prestasen)
اوقات نماز Svinavika
اوقات نماز Sandsfossen
اوقات نماز Fiskeberget
اوقات نماز Kjellevika
اوقات نماز Kjeadalen
اوقات نماز Stigåsen, (Stigasen)
اوقات نماز Øksmyr, (Oksmyr)
اوقات نماز Kammen
اوقات نماز Kjeadalsneset
اوقات نماز Fiskebergåsen, (Fiskebergasen)
اوقات نماز Eide
اوقات نماز Litladaløypet, (Litladaloypet)
اوقات نماز Hatlekjermyrane
اوقات نماز Velaskaret
اوقات نماز Velabukta
اوقات نماز Slåttenuten, (Slattenuten)
اوقات نماز Megåthaugen, (Megathaugen)
اوقات نماز Jiskedalen
اوقات نماز Eidsliane
اوقات نماز Midtholmen
اوقات نماز Veltene
اوقات نماز Holmaneset
اوقات نماز Straumsteinen
اوقات نماز Søråsen, (Sorasen)
اوقات نماز Dekkakulten
اوقات نماز Mosmyra
اوقات نماز Høgberg, (Hogberg)
اوقات نماز Lahammar
اوقات نماز Ropeidvika
اوقات نماز Helland
اوقات نماز Mo
اوقات نماز Longtjørn, (Longtjorn)
اوقات نماز Soppahaug
اوقات نماز Mosåsen, (Mosasen)
اوقات نماز Folgeteigen
اوقات نماز Horsmyrane
اوقات نماز Svensberg
اوقات نماز Østabøvika, (Ostabovika)
اوقات نماز Myrane
اوقات نماز Naustdal
اوقات نماز Kolldalen
اوقات نماز Tjørndal, (Tjorndal)
اوقات نماز Sørvika, (Sorvika)
اوقات نماز Lammalia
اوقات نماز Sørvikneset, (Sorvikneset)
اوقات نماز Håvanut, (Havanut)
اوقات نماز Vårstølmyra, (Varstolmyra)
اوقات نماز Stigavika
اوقات نماز Hellandsnuten
اوقات نماز Tysselandslia
اوقات نماز Tråsavika, (Trasavika)
اوقات نماز Skiftesåsen, (Skiftesasen)
اوقات نماز Kvednabekken
اوقات نماز Slåttemyra, (Slattemyra)
اوقات نماز Stegåsen, (Stegasen)
اوقات نماز Bastaskjervika
اوقات نماز Vårbødalen, (Varbodalen)
اوقات نماز Grøntå, (Gronta)
اوقات نماز Torskahola
اوقات نماز Hanakamsvatnet
اوقات نماز Slettemyrane
اوقات نماز Lia
اوقات نماز Grasdalen
اوقات نماز Saudafjorden
اوقات نماز Ila
اوقات نماز Sørliskaret, (Sorliskaret)
اوقات نماز Storemyra
اوقات نماز Ilaåsen, (Ilaasen)
اوقات نماز Studatal
اوقات نماز Hagastøvika, (Hagastovika)
اوقات نماز Jodalen
اوقات نماز Stokkakleiv
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Smeavika
اوقات نماز Bjørkedalane, (Bjorkedalane)
اوقات نماز Gjuvanibba
اوقات نماز Flåtavika, (Flatavika)
اوقات نماز Moen
اوقات نماز Iglatjørna, (Iglatjorna)
اوقات نماز Liafjellet
اوقات نماز Juvaskjær, (Juvaskjaer)
اوقات نماز Tråsavikbekken, (Trasavikbekken)
اوقات نماز Trodladalen
اوقات نماز Fossedalen
اوقات نماز Vela
اوقات نماز Buadalane
اوقات نماز Snødalen, (Snodalen)
اوقات نماز Nonshaug
اوقات نماز Liamyrhaugen
اوقات نماز Hestafjellet
اوقات نماز Ospelund
اوقات نماز Skjøljanuten, (Skjoljanuten)
اوقات نماز Longe Myrane
اوقات نماز Vedvikneset