اوقات نماز Strand

NO / Rogaland / Strand

جهت قبله Strand

N E S W

جهت قبله Strand

°132.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Strand, Rogaland: °132.3 :جهت قطب نما °132.6 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Strand, Strand kommune

اوقات نماز Jørpeland, (Jorpeland)
اوقات نماز Svenskebyen
اوقات نماز Klovsteinsbekken
اوقات نماز Vågen, (Vagen)
اوقات نماز Glytte
اوقات نماز Fjelle
اوقات نماز Fullshammar
اوقات نماز Strandvik
اوقات نماز Bjønnskarshammaren, (Bjonnskarshammaren)
اوقات نماز Jørpelandsholmen, (Jorpelandsholmen)
اوقات نماز Tunglandsfjellet
اوقات نماز Håhammaren, (Hahammaren)
اوقات نماز Fjellsholmen
اوقات نماز Storevik
اوقات نماز Skardbekken
اوقات نماز Storevikhammaren
اوقات نماز Førlandsnuten, (Forlandsnuten)
اوقات نماز Fjellsbakkane
اوقات نماز Dalsskardhammaren
اوقات نماز Skjersvika
اوقات نماز Dalbekk
اوقات نماز Raunane
اوقات نماز Åstølsfjellet, (Astolsfjellet)
اوقات نماز Skardet
اوقات نماز Ådlatjørna, (Adlatjorna)
اوقات نماز Velandsmyra
اوقات نماز Hamradekkene
اوقات نماز Fjellsåna, (Fjellsana)
اوقات نماز Snapnes
اوقات نماز Dalpytten
اوقات نماز Botnsfjorden
اوقات نماز Sjoaliskaret
اوقات نماز Store Krokarfjellet
اوقات نماز Nonsknuten
اوقات نماز Rundamyra
اوقات نماز Barkavika,in
اوقات نماز Skardtjørna, (Skardtjorna)
اوقات نماز Ådnanes, (Adnanes)
اوقات نماز Rundemyrfjellet
اوقات نماز Litla Krogarfjellet
اوقات نماز Litlemyr
اوقات نماز Barkaneset
اوقات نماز Fossabekken
اوقات نماز Kaldalsbekken
اوقات نماز Ansteinsgrunnen
اوقات نماز Kalddalen
اوقات نماز Breidaskard
اوقات نماز Jøssang, (Jossang)
اوقات نماز Heståsen, (Hestasen)
اوقات نماز Bagri
اوقات نماز Barkafjellet
اوقات نماز Svidneset
اوقات نماز Søra Småskaret, (Sora Smaskaret)
اوقات نماز Notvika
اوقات نماز Svinesvika
اوقات نماز Bjønndalane, (Bjonndalane)
اوقات نماز Ytre Barkavika
اوقات نماز Sandhaug
اوقات نماز Storåsfoss, (Storasfoss)
اوقات نماز Slottsvika
اوقات نماز Middagsåsen, (Middagsasen)
اوقات نماز Småkrogane, (Smakrogane)
اوقات نماز Langaberg
اوقات نماز Dyragjotrene
اوقات نماز Tono
اوقات نماز Bergjå, (Bergja)
اوقات نماز Åsfjellet, (Asfjellet)
اوقات نماز Åsvatnet, (Asvatnet)
اوقات نماز Soleim
اوقات نماز Timmervatnet
اوقات نماز Flatafjellet
اوقات نماز Jetnabrua
اوقات نماز Skogviki
اوقات نماز Kjellbrekk
اوقات نماز Hinnarholmen
اوقات نماز Ådnanesnuten, (Adnanesnuten)
اوقات نماز Midtknuten
اوقات نماز Vaulabekken
اوقات نماز Almåsen, (Almasen)
اوقات نماز Kaldalstjørna, (Kaldalstjorna)
اوقات نماز Regnarvatnet
اوقات نماز Litla-Sandviga
اوقات نماز Raudholmane
اوقات نماز Guromyr
اوقات نماز Turre Bekken
اوقات نماز Tveidevik
اوقات نماز Vaulalia
اوقات نماز Svinesvatna
اوقات نماز Kalvberg
اوقات نماز Sandvikhaugen
اوقات نماز Brekkebekken
اوقات نماز Regnaskaret
اوقات نماز Hatthammaren
اوقات نماز Homknuten
اوقات نماز Tørevikane, (Torevikane)
اوقات نماز Homskaret
اوقات نماز Tyrevigskjera
اوقات نماز Fossabekken
اوقات نماز Foreholmen
اوقات نماز Nagavika