اوقات نماز Sokndal

NO / Rogaland / Sokndal

جهت قبله Sokndal

N E S W

جهت قبله Sokndal

°131.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Sokndal, Rogaland: °131.9 :جهت قطب نما °132.4 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sokndal, Kommun Sokndal, Sokndal kommune, Sokndals kommun, soknadala, suo ken da er, Сокндал, সোক্নডাল, 索肯達爾

اوقات نماز Orreberget
اوقات نماز Hauge i Dalane
اوقات نماز Hauge
اوقات نماز Leikvoll
اوقات نماز Krossåsen, (Krossasen)
اوقات نماز Eiketo
اوقات نماز Bø, (Bo)
اوقات نماز Sokndal
اوقات نماز Årstadøyna, (Arstadoyna)
اوقات نماز Skitmyr
اوقات نماز Bjørgan, (Bjorgan)
اوقات نماز Kryptevik
اوقات نماز Øykollen, (Oykollen)
اوقات نماز Boismyra
اوقات نماز Fardal
اوقات نماز Årstad, (Arstad)
اوقات نماز Høyddal, (Hoyddal)
اوقات نماز Steinsåsen, (Steinsasen)
اوقات نماز Laubestø, (Laubesto)
اوقات نماز Preststøa, (Preststoa)
اوقات نماز Sjonaråsen, (Sjonarasen)
اوقات نماز Varberg
اوقات نماز Kolbakkane
اوقات نماز Skågjo, (Skagjo)
اوقات نماز Åmot, (Amot)
اوقات نماز Regveg
اوقات نماز Timreåsen, (Timreasen)
اوقات نماز Dalbraut
اوقات نماز Heptan
اوقات نماز Tveideråsen, (Tveiderasen)
اوقات نماز Årstadtjørna, (Arstadtjorna)
اوقات نماز Tothammartjørna, (Tothammartjorna)
اوقات نماز Medvarden
اوقات نماز Fuglehaugen
اوقات نماز Grimåsen, (Grimasen)
اوقات نماز Storafjellet
اوقات نماز Kalveskaret
اوقات نماز stora Skaråsfjellet, (stora Skarasfjellet)
اوقات نماز Fløyknuten, (Floyknuten)
اوقات نماز Myglåsen, (Myglasen)
اوقات نماز Refsmyra
اوقات نماز Refsfjellet
اوقات نماز Fossli
اوقات نماز Novedal
اوقات نماز Rekefjord
اوقات نماز Voreknuten
اوقات نماز Kagåsen, (Kagasen)
اوقات نماز Preikestolen
اوقات نماز Snørkoll, (Snorkoll)
اوقات نماز Strømsåsen, (Stromsasen)
اوقات نماز Låberg, (Laberg)
اوقات نماز Hustopta
اوقات نماز Knappesholmen
اوقات نماز Guleskjer
اوقات نماز Varåsen, (Varasen)
اوقات نماز Gulsskjeret
اوقات نماز Haugåsdalen, (Haugasdalen)
اوقات نماز Bårlandsknuten, (Barlandsknuten)
اوقات نماز Svinaskardet
اوقات نماز Stampholmen
اوقات نماز litle Blåfjellknuten, (litle Blafjellknuten)
اوقات نماز Hauglandsmyra
اوقات نماز Sogndals-strand
اوقات نماز Skogdalstjørna, (Skogdalstjorna)
اوقات نماز Kolatjørna, (Kolatjorna)
اوقات نماز Lunnaknuten
اوقات نماز Støllevika, (Stollevika)
اوقات نماز Skrikartjørna, (Skrikartjorna)
اوقات نماز Espåsen, (Espasen)
اوقات نماز Regelandsbekken
اوقات نماز Ormåsen, (Ormasen)
اوقات نماز Løgevik, (Logevik)
اوقات نماز Skogdal
اوقات نماز Gongevegen
اوقات نماز Bekkjedal
اوقات نماز Knubedalstjørna, (Knubedalstjorna)
اوقات نماز Hanebergsheia
اوقات نماز Hellevik
اوقات نماز Rekefjord
اوقات نماز Øygjaskaret, (Oygjaskaret)
اوقات نماز Slåttemyr, (Slattemyr)
اوقات نماز Jørunsdalen, (Jorunsdalen)
اوقات نماز Lammenes
اوقات نماز Støllevikfjellet, (Stollevikfjellet)
اوقات نماز Skittjørn, (Skittjorn)
اوقات نماز Suholet
اوقات نماز Liaråsen, (Liarasen)
اوقات نماز Heggdalstjørna, (Heggdalstjorna)
اوقات نماز Sådo, (Sado)
اوقات نماز Knudknuten
اوقات نماز Prippen
اوقات نماز Tjuge
اوقات نماز Austre Skipsløpsskjer, (Austre Skipslopsskjer)
اوقات نماز Rosslandsbakken
اوقات نماز Trodledal
اوقات نماز Eikhammar
اوقات نماز Håholmen, (Haholmen)
اوقات نماز Josmyr
اوقات نماز Brattedalen
اوقات نماز Stien