اوقات نماز Rogaland Fylke

NO / Rogaland / Rogaland Fylke

جهت قبله Rogaland Fylke

N E S W

جهت قبله Rogaland Fylke

°132.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Rogaland Fylke, Rogaland: °132.5 :جهت قطب نما °132.8 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rogaland Fylke, Rogaland

اوقات نماز Flærne, (Flaerne)
اوقات نماز Salane
اوقات نماز Pråmmaleitet, (Prammaleitet)
اوقات نماز Salaskardet
اوقات نماز Daurmålsknuten,nedre, (Daurmalsknuten,nedre)
اوقات نماز Målandsvatnet, (Malandsvatnet)
اوقات نماز Daurmålsknuten,øvre, (Daurmalsknuten,ovre)
اوقات نماز Sallia
اوقات نماز Prammafjellet
اوقات نماز Gamlestølstjørna, (Gamlestolstjorna)
اوقات نماز Sagåna, (Sagana)
اوقات نماز Midtliknuten
اوقات نماز Liarhus
اوقات نماز Hølefjellet, (Holefjellet)
اوقات نماز Fonna
اوقات نماز Kvalåsen, (Kvalasen)
اوقات نماز Målandsdalen, (Malandsdalen)
اوقات نماز Beinheia
اوقات نماز Tysdal
اوقات نماز Husaheia
اوقات نماز Tjørnadalen, (Tjornadalen)
اوقات نماز Gropa
اوقات نماز Tjørnadalsheia, (Tjornadalsheia)
اوقات نماز Skorpefjellet
اوقات نماز Ørnaknutane, (Ornaknutane)
اوقات نماز Storafjellet
اوقات نماز Døldaråsen, (Doldarasen)
اوقات نماز Vardaskardet
اوقات نماز Øykjaneset, (Oykjaneset)
اوقات نماز Utmyrdalen
اوقات نماز Kyrkjeleidfjellet
اوقات نماز Skoddbraudfjellet
اوقات نماز Furenesvatnet
اوقات نماز Habnaberget
اوقات نماز Brokavatnet
اوقات نماز Bukammane
اوقات نماز Størnafjellet, (Stornafjellet)
اوقات نماز Hildravatnet
اوقات نماز Skorafjellet
اوقات نماز Solknuten
اوقات نماز Tveitestølstjørna, (Tveitestolstjorna)
اوقات نماز Vardhustjørna, (Vardhustjorna)
اوقات نماز Svarefjellstjørna, (Svarefjellstjorna)
اوقات نماز Skorpeheia
اوقات نماز Tverrfjellet
اوقات نماز Skårafjelljuvet, (Skarafjelljuvet)
اوقات نماز Svarefjellet
اوقات نماز Knausadn
اوقات نماز Vardhusheia
اوقات نماز Paddetjørnene, (Paddetjornene)
اوقات نماز Øvrestigen, (Ovrestigen)
اوقات نماز Helletjørna, (Helletjorna)
اوقات نماز Tjelmaskaret
اوقات نماز Raunetjørna, (Raunetjorna)
اوقات نماز Hamrane
اوقات نماز Melkeråna, (Melkerana)
اوقات نماز Almåsen, (Almasen)
اوقات نماز Svortemyråsane, (Svortemyrasane)
اوقات نماز Steinskardtjørna, (Steinskardtjorna)
اوقات نماز Bjønnslihalsen, (Bjonnslihalsen)
اوقات نماز Bjønnsli, (Bjonnsli)
اوقات نماز Espevatnet
اوقات نماز Hetlelivatnet
اوقات نماز Austre Reinaknuten
اوقات نماز Tjelmavatnet
اوقات نماز Djubavatnet
اوقات نماز Stemtjørna, (Stemtjorna)
اوقات نماز Ospeskardet
اوقات نماز Venavatnet
اوقات نماز Moen
اوقات نماز Svaberg
اوقات نماز Svartatjørna, (Svartatjorna)
اوقات نماز Tveitebekken
اوقات نماز Kolahaugane
اوقات نماز Reinaknuttjørnane, (Reinaknuttjornane)
اوقات نماز Paddetjørn, (Paddetjorn)
اوقات نماز Almåsvatnet, (Almasvatnet)
اوقات نماز Liarknuten
اوقات نماز Nonsknuten
اوقات نماز Steinskard
اوقات نماز Langavatnet
اوقات نماز Larsgardtjørna, (Larsgardtjorna)
اوقات نماز Skreppeneset
اوقات نماز Skitli
اوقات نماز Furetjørna, (Furetjorna)
اوقات نماز Pøydl, (Poydl)
اوقات نماز Venafjellet
اوقات نماز Almeknuten
اوقات نماز Kammen
اوقات نماز Reinaknuten
اوقات نماز Skalkatjørna, (Skalkatjorna)
اوقات نماز Krokavatnet
اوقات نماز Tednefjellet
اوقات نماز Nordnesknuten
اوقات نماز Gudbrandsdalen
اوقات نماز Tindafjellet
اوقات نماز Hetlelifjellet
اوقات نماز Klauvåsen, (Klauvasen)
اوقات نماز Svadbergfjellet
اوقات نماز Nystøltjørna, (Nystoltjorna)