اوقات نماز Randaberg

NO / Rogaland / Randaberg

جهت قبله Randaberg

N E S W

جهت قبله Randaberg

°131.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Randaberg, Rogaland: °131.9 :جهت قطب نما °132 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Randaberg, Kommun Randaberg, Randaberg kommune, Randabergs kommun, lan da bei ge, randaberga, Рандаберг, রান্ডাবের্গ, 蘭達貝格

اوقات نماز Randaberg
اوقات نماز Bergsagelvarden
اوقات نماز Harestadmyra
اوقات نماز Berghaug
اوقات نماز Odnaberg
اوقات نماز Oddahaugen
اوقات نماز Kulebergmyra
اوقات نماز Dusavik
اوقات نماز Rygg
اوقات نماز Varhei
اوقات نماز Goa
اوقات نماز Bøkanalen, (Bokanalen)
اوقات نماز Svinaberg
اوقات نماز Grødeim, (Grodeim)
اوقات نماز Goavika
اوقات نماز Harastadvika
اوقات نماز Visteholmen
اوقات نماز Viste
اوقات نماز Vistvik
اوقات نماز Hagafjellet
اوقات نماز Grødeimshammaren, (Grodeimshammaren)
اوقات نماز Kalhammaren
اوقات نماز Strandaberg
اوقات نماز Endrestø, (Endresto)
اوقات نماز Sande
اوقات نماز Kvernevikbekken
اوقات نماز Finnestad
اوقات نماز Klauhammaren
اوقات نماز Nodberget
اوقات نماز Svartufs
اوقات نماز Beinholet
اوقات نماز Haukhammaren
اوقات نماز Randabergfjellet
اوقات نماز Kumyra
اوقات نماز Visteviga
اوقات نماز Høyehaugen, (Hoyehaugen)
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Mølla, (Molla)
اوقات نماز Ladbergvika
اوقات نماز Tasta,in
اوقات نماز Ressnes
اوقات نماز Høye, (Hoye)
اوقات نماز Gjerdaberget
اوقات نماز Rudlå, (Rudla)
اوقات نماز Ytre Bø, (Ytre Bo)
اوقات نماز Natberget
اوقات نماز Kvernavika
اوقات نماز Tastamyra
اوقات نماز Sandevika
اوقات نماز Sandebukta
اوقات نماز Sothammaren
اوقات نماز Tasta
اوقات نماز Dyrsnes
اوقات نماز Lyngnes
اوقات نماز Hålandsvatnet, (Halandsvatnet)
اوقات نماز Bøvika, (Bovika)
اوقات نماز Vistevågen, (Vistevagen)
اوقات نماز Einersvika
اوقات نماز litle Dusavika
اوقات نماز Randabergviga
اوقات نماز Sletteberget
اوقات نماز Laksaskjer
اوقات نماز Molvik
اوقات نماز Tasta Øvre, (Tasta Ovre)
اوقات نماز Dykkjelhaugen
اوقات نماز Einarsvarden
اوقات نماز Torsteinsvik
اوقات نماز Skogstø, (Skogsto)
اوقات نماز Løndshaug, (Londshaug)
اوقات نماز Byfjorden
اوقات نماز Byåsen, (Byasen)
اوقات نماز Vardeneset
اوقات نماز Gardsenden
اوقات نماز Vistnesvågen, (Vistnesvagen)
اوقات نماز Børaunen, (Boraunen)
اوقات نماز Vedabakken
اوقات نماز Sundet
اوقات نماز Århaugen, (Arhaugen)
اوقات نماز Smiodden
اوقات نماز Vistnes
اوقات نماز Stora Stokkavatnet
اوقات نماز Rauntangen
اوقات نماز Mon
اوقات نماز Kvernavik
اوقات نماز Galtehaugen
اوقات نماز Dønnevika, (Donnevika)
اوقات نماز Vistnestangen
اوقات نماز Sunde
اوقات نماز Bøskjenane, (Boskjenane)
اوقات نماز Vaskehusodden
اوقات نماز Grovahaug
اوقات نماز Krossberg
اوقات نماز Kjøpenhamnbukta, (Kjopenhamnbukta)
اوقات نماز Longemyr
اوقات نماز Gunnarskjer
اوقات نماز Hånesholmen, (Hanesholmen)
اوقات نماز Fladaskjeret
اوقات نماز Persholmen
اوقات نماز Håneset, (Haneset)
اوقات نماز Tasta