اوقات نماز Kvitsøy

NO / Rogaland / Kvitsøy

جهت قبله Kvitsøy

N E S W

جهت قبله Kvitsøy

°131.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Kvitsøy, Rogaland: °131.8 :جهت قطب نما °131.8 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kvitsøy, Kvitsoy

اوقات نماز Ydstebøhamn, (Ydstebohamn)
اوقات نماز Kvitsøya, (Kvitsoya)
اوقات نماز Hålandsvik, (Halandsvik)
اوقات نماز Skjeravågen, (Skjeravagen)
اوقات نماز Løssihola, (Lossihola)
اوقات نماز Sandvågen, (Sandvagen)
اوقات نماز Skjåskjeret, (Skjaskjeret)
اوقات نماز Haganeset
اوقات نماز Skjeret
اوقات نماز Ystabø, (Ystabo)
اوقات نماز Engelen
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Naustvollvågen, (Naustvollvagen)
اوقات نماز Flatholmen
اوقات نماز Kvitsøyane, (Kvitsoyane)
اوقات نماز Litlingen
اوقات نماز Flataskjer
اوقات نماز Skiftesvik
اوقات نماز Rossøya, (Rossoya)
اوقات نماز Nettskjer
اوقات نماز Hønsavika, (Honsavika)
اوقات نماز Binnholmen
اوقات نماز Hesthagneset
اوقات نماز Kalvaskjerklubben
اوقات نماز Tausahola
اوقات نماز Sysselskjer
اوقات نماز Sandrenna
اوقات نماز Kalvanesholmane
اوقات نماز Kuneset
اوقات نماز Kvernhusvika
اوقات نماز Vikane
اوقات نماز Grøningen, (Groningen)
اوقات نماز Kalvaskjer
اوقات نماز Midtre Klavanesholmane
اوقات نماز Nåleputa, (Naleputa)
اوقات نماز Gløv, (Glov)
اوقات نماز Vollsøyna, (Vollsoyna)
اوقات نماز Nordra Rossøyskjera, (Nordra Rossoyskjera)
اوقات نماز Aurvika
اوقات نماز Torneskjer
اوقات نماز Tønneskjer, (Tonneskjer)
اوقات نماز Lyngskjera
اوقات نماز Springarskjeret
اوقات نماز Kalvhagneset
اوقات نماز Søre Kalvanesholmen, (Sore Kalvanesholmen)
اوقات نماز Ramsen
اوقات نماز Grøningsnaget, (Groningsnaget)
اوقات نماز Steinvik
اوقات نماز Avlaupet
اوقات نماز Hegerholmen
اوقات نماز Hesthagneset
اوقات نماز Gullskjer
اوقات نماز Nordra Fånøyskjeret, (Nordra Fanoyskjeret)
اوقات نماز Nyggjet
اوقات نماز Tjørnavika, (Tjornavika)
اوقات نماز Kobbskjer
اوقات نماز Litla Ådnøya, (Litla Adnoya)
اوقات نماز Langøya, (Langoya)
اوقات نماز Ådnøya, (Adnoya)
اوقات نماز Brandholmane
اوقات نماز Øyarvik, (Oyarvik)
اوقات نماز Kobbasloane
اوقات نماز Revingskjeret
اوقات نماز Bjørnskjeret, (Bjornskjeret)
اوقات نماز Fladholmen
اوقات نماز Øyarvikpynten, (Oyarvikpynten)
اوقات نماز Steinskjeret
اوقات نماز Saggaskjer
اوقات نماز Kalvaneset
اوقات نماز Revingsnakken
اوقات نماز Leirvik
اوقات نماز Stillene
اوقات نماز Kalvanes
اوقات نماز Duøyklubben, (Duoyklubben)
اوقات نماز Kalvholmen
اوقات نماز Salthyrna
اوقات نماز Revingen
اوقات نماز Nordra Gulaskjer
اوقات نماز Bladøya, (Bladoya)
اوقات نماز Duøya, (Duoya)
اوقات نماز Leiasund
اوقات نماز Ådnøyskjeret, (Adnoyskjeret)
اوقات نماز Gulaskjer
اوقات نماز Klauavågane, (Klauavagane)
اوقات نماز Flatholmskota
اوقات نماز Olskårsvikane, (Olskarsvikane)
اوقات نماز Sildaberget
اوقات نماز Klauaskjera
اوقات نماز Sauholmen
اوقات نماز Krossholmen
اوقات نماز Nordholmen
اوقات نماز Nordra Lyngskjer
اوقات نماز Bladøyskatet, (Bladoyskatet)
اوقات نماز Vindnes
اوقات نماز Bringebærskjeret, (Bringebaerskjeret)
اوقات نماز Klaua
اوقات نماز Stevelsholmen
اوقات نماز Vintrahamn
اوقات نماز Revingsloane
اوقات نماز Sjogbiten