اوقات نماز Forsand

NO / Rogaland / Forsand

جهت قبله Forsand

N E S W

جهت قبله Forsand

°132.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Forsand, Rogaland: °132.2 :جهت قطب نما °132.5 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Forsand

اوقات نماز Hagavika
اوقات نماز Gjøysavik, (Gjoysavik)
اوقات نماز Øyren, (Oyren)
اوقات نماز Forsand
اوقات نماز Hagen
اوقات نماز Bergevig
اوقات نماز Åneset, (Aneset)
اوقات نماز Haborsviga
اوقات نماز Forsandåna, (Forsandana)
اوقات نماز Eriksviga
اوقات نماز Båtskjer, (Batskjer)
اوقات نماز Tjødnaråsen, (Tjodnarasen)
اوقات نماز Aksnes
اوقات نماز Kvernaviga
اوقات نماز Landa
اوقات نماز Grasvik
اوقات نماز Uburfjell
اوقات نماز Landal
اوقات نماز Breidvika
اوقات نماز Nauanes
اوقات نماز Bergefjellet
اوقات نماز Borghammar
اوقات نماز Høgås, (Hogas)
اوقات نماز Giskalineset
اوقات نماز Hesthammar
اوقات نماز Svartalivatn
اوقات نماز Uburen
اوقات نماز Stemmavatn
اوقات نماز Sandnes
اوقات نماز Nodaberget
اوقات نماز Mjådalen, (Mjadalen)
اوقات نماز Nipo
اوقات نماز Vedholmen
اوقات نماز Krågetona, (Kragetona)
اوقات نماز Selvikå, (Selvika)
اوقات نماز Gulafjellet
اوقات نماز Sokkaknuten
اوقات نماز Skiftesneset
اوقات نماز Nibene
اوقات نماز Dunsen
اوقات نماز Torvmyra
اوقات نماز Selvigtjørna, (Selvigtjorna)
اوقات نماز Storeknuten
اوقات نماز Foreknuten
اوقات نماز Linnevig
اوقات نماز Haukalivatnet
اوقات نماز Bergsholmen
اوقات نماز Grottnes
اوقات نماز Høgaberg, (Hogaberg)
اوقات نماز Erevikshammaren
اوقات نماز Vikastakken
اوقات نماز Varden
اوقات نماز Erevikvatnet,nordre
اوقات نماز Høllesli, (Hollesli)
اوقات نماز Rossaviga
اوقات نماز Trodalen
اوقات نماز Vassbotnlia
اوقات نماز Hatlebergtjørna, (Hatlebergtjorna)
اوقات نماز Krusafjellet
اوقات نماز Ragsheitjørna, (Ragsheitjorna)
اوقات نماز Rundeknuten
اوقات نماز Rettedal
اوقات نماز Komletjørna, (Komletjorna)
اوقات نماز Sollivatnet
اوقات نماز Storafjellet
اوقات نماز Selvikstakken
اوقات نماز Apalstø, (Apalsto)
اوقات نماز Hatlebergskaret
اوقات نماز Syngknuten
اوقات نماز Timmervig
اوقات نماز Helleknuten
اوقات نماز Haukali
اوقات نماز Apalstøbakke, (Apalstobakke)
اوقات نماز Ådnøy, (Adnoy)
اوقات نماز Ørnaknuten, (Ornaknuten)
اوقات نماز Våmulen, (Vamulen)
اوقات نماز Ytre Mollen
اوقات نماز Saualifjellet
اوقات نماز Rullefjellet
اوقات نماز Rudlo
اوقات نماز Tjørtomyr, (Tjortomyr)
اوقات نماز Trossviga
اوقات نماز Kalaviga
اوقات نماز Vidasfjell
اوقات نماز Lysefjorden
اوقات نماز Ådnurdi, (Adnurdi)
اوقات نماز Løypedalstjørna, (Loypedalstjorna)
اوقات نماز Dalbuviga
اوقات نماز Byrkjelandsvatnet
اوقات نماز Saualia
اوقات نماز Litla Tverrfjellet
اوقات نماز Holmavatn
اوقات نماز Kråkelia, (Krakelia)
اوقات نماز Rudlebakka
اوقات نماز Gjestaland
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Espedalen
اوقات نماز Rasmustjørna, (Rasmustjorna)