اوقات نماز Finnøy

NO / Rogaland / Finnøy

جهت قبله Finnøy

N E S W

جهت قبله Finnøy

°132.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Finnøy, Rogaland: °132.3 :جهت قطب نما °132.5 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Finnøy, Finnoy, Finnjoj, Finnoy kommun, Finnoy kommune, Finnøy kommun, Finnøy kommune, Kommun Finnoy, Kommun Finnøy, fen dao, phinnaya, Финнёй, ফিন্নায়, 芬岛

اوقات نماز Judaberg
اوقات نماز Hauskjeneset
اوقات نماز Fåhaugen, (Fahaugen)
اوقات نماز Fåholmen, (Faholmen)
اوقات نماز Naadaa
اوقات نماز Raunehagen
اوقات نماز Smørhellene, (Smorhellene)
اوقات نماز Dravsekk
اوقات نماز Viga
اوقات نماز Nådedalen, (Nadedalen)
اوقات نماز Hauskjevatnet
اوقات نماز Trommeneset
اوقات نماز Søre Vågjen, (Sore Vagjen)
اوقات نماز Urdholmen
اوقات نماز Lausnesvatnet
اوقات نماز Lausnesåsen, (Lausnesasen)
اوقات نماز Austre Torvvika
اوقات نماز Buvika
اوقات نماز Søylå, (Soyla)
اوقات نماز Slottvika
اوقات نماز Torvvika
اوقات نماز Høynes, (Hoynes)
اوقات نماز Veslelia
اوقات نماز Tjødnå, (Tjodna)
اوقات نماز Slottet
اوقات نماز Grønhaug, (Gronhaug)
اوقات نماز Sjøbuneset, (Sjobuneset)
اوقات نماز Spannevatnet
اوقات نماز Lausnesvågen, (Lausnesvagen)
اوقات نماز Nådøya, (Nadoya)
اوقات نماز Store Slottvik
اوقات نماز Nådesundet, (Nadesundet)
اوقات نماز Gulaskjer
اوقات نماز Olamyra
اوقات نماز Nøkkjevatnet, (Nokkjevatnet)
اوقات نماز Blåskår, (Blaskar)
اوقات نماز Haråsen, (Harasen)
اوقات نماز Grunnevik
اوقات نماز Sæbo, (Saebo)
اوقات نماز Preikestolen
اوقات نماز Skallen
اوقات نماز Vestbøvarden, (Vestbovarden)
اوقات نماز Flesjåstemmen, (Flesjastemmen)
اوقات نماز Falkasete
اوقات نماز Kallhagneset
اوقات نماز Stavnes
اوقات نماز Finnøy, (Finnoy)
اوقات نماز Landastemmen
اوقات نماز Kodnarkleivfjellet
اوقات نماز Bøneset, (Boneset)
اوقات نماز Langøya, (Langoya)
اوقات نماز Nærlandsvågen, (Naerlandsvagen)
اوقات نماز Bøvågen, (Bovagen)
اوقات نماز Kjeringa
اوقات نماز Sandvikfjellet
اوقات نماز Klistøviga, (Klistoviga)
اوقات نماز Bratterein
اوقات نماز Iglarmyra
اوقات نماز Kuhammar
اوقات نماز Lamholmen
اوقات نماز Bøfossen, (Bofossen)
اوقات نماز Viglaren
اوقات نماز Kjeringgrunnen
اوقات نماز Øyardalsfjellet, (Oyardalsfjellet)
اوقات نماز Vestbøfjellet, (Vestbofjellet)
اوقات نماز Vadlabergåsen, (Vadlabergasen)
اوقات نماز Sæbønestånå, (Saebonestana)
اوقات نماز Øyardalen, (Oyardalen)
اوقات نماز Mjølsnesfjellet, (Mjolsnesfjellet)
اوقات نماز Adlafestet
اوقات نماز Øvre Stemmen, (Ovre Stemmen)
اوقات نماز Søbøneset, (Soboneset)
اوقات نماز Vardenes
اوقات نماز Finnøyfjorden, (Finnoyfjorden)
اوقات نماز Skorvahaugen
اوقات نماز Nedre Stemmen
اوقات نماز Skiftesvika
اوقات نماز Reilstad
اوقات نماز Saltkjernes
اوقات نماز Bergevarden
اوقات نماز Slettåsen, (Slettasen)
اوقات نماز Espholmen
اوقات نماز Mjølsnes, (Mjolsnes)
اوقات نماز Rabnås, (Rabnas)
اوقات نماز Hesby
اوقات نماز Grobå, (Groba)
اوقات نماز Kvernvika
اوقات نماز Aplanes
اوقات نماز Badevik
اوقات نماز Kunes
اوقات نماز Steinsvik
اوقات نماز Torskjeret
اوقات نماز Sæbøsundet, (Saebosundet)
اوقات نماز Bøholmen, (Boholmen)
اوقات نماز Storehamn
اوقات نماز Steinnesvågen, (Steinnesvagen)
اوقات نماز Sjøbuneset, (Sjobuneset)
اوقات نماز Storøyna, (Storoyna)
اوقات نماز Førstevik, (Forstevik)
اوقات نماز Bokn