اوقات نماز Bjerkreim

NO / Rogaland / Bjerkreim

جهت قبله Bjerkreim

N E S W

جهت قبله Bjerkreim

°132 :جهت قطب نما
جهت قبله Bjerkreim, Rogaland: °132 :جهت قطب نما °132.3 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bjerkreim, Bjerkkreim

اوقات نماز Svealia
اوقات نماز Litlå, (Litla)
اوقات نماز Svelabekken
اوقات نماز Vikeså, (Vikesa)
اوقات نماز Kuåsen, (Kuasen)
اوقات نماز Knutane
اوقات نماز Fossamyra
اوقات نماز Råsaknuten, (Rasaknuten)
اوقات نماز Storemyr
اوقات نماز Tjødnaråsen, (Tjodnarasen)
اوقات نماز Øystemskaret, (Oystemskaret)
اوقات نماز Buberga
اوقات نماز Høgebakken, (Hogebakken)
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Lauvtjørna, (Lauvtjorna)
اوقات نماز Svelavatnet
اوقات نماز Skogadalen
اوقات نماز Middagsknut
اوقات نماز Rossaknuten
اوقات نماز Laudalsbakken
اوقات نماز Indre Knuten
اوقات نماز Skjevelandsåni, (Skjevelandsani)
اوقات نماز Røyndalen, (Royndalen)
اوقات نماز Liæ, (Liae)
اوقات نماز Midtfjell
اوقات نماز Svartaknuten
اوقات نماز Djupedal
اوقات نماز Nonstørne, (Nonstorne)
اوقات نماز Starrsheivatnet
اوقات نماز Luen
اوقات نماز Hanabekken
اوقات نماز Skrubbeholet
اوقات نماز Svartevatn
اوقات نماز Melhammaren
اوقات نماز Bukkeknuten
اوقات نماز Grønto, (Gronto)
اوقات نماز Stuvabrekka
اوقات نماز Tvitjørn, (Tvitjorn)
اوقات نماز Rindi
اوقات نماز Snareberget
اوقات نماز Røyneskaret, (Royneskaret)
اوقات نماز Mælaberget, (Maelaberget)
اوقات نماز Reveknuten
اوقات نماز Hellevatnet
اوقات نماز Høgafjell, (Hogafjell)
اوقات نماز Stakkarskaret
اوقات نماز Krøysatjørn, (Kroysatjorn)
اوقات نماز Lurabekken
اوقات نماز Storafjellet
اوقات نماز Riblandsdalen
اوقات نماز Riblandsskaret
اوقات نماز Krogemyr
اوقات نماز Kalvaberget
اوقات نماز Uadal
اوقات نماز Eivindstørne, (Eivindstorne)
اوقات نماز Daurmålsknuten, (Daurmalsknuten)
اوقات نماز Skaret
اوقات نماز Sandkula
اوقات نماز Ryskedalen
اوقات نماز Smådalen, (Smadalen)
اوقات نماز Simonsknuten
اوقات نماز Storatjørna, (Storatjorna)
اوقات نماز Grøntofjellet, (Grontofjellet)
اوقات نماز Veggådå, (Veggada)
اوقات نماز Rabnaknuten
اوقات نماز Solbjørgnipa, (Solbjorgnipa)
اوقات نماز Syltretjørni, (Syltretjorni)
اوقات نماز Ognavatn
اوقات نماز Glandreiknuten
اوقات نماز Såta, (Sata)
اوقات نماز Mauradalen
اوقات نماز Sandtjørn, (Sandtjorn)
اوقات نماز Båsknuten, (Basknuten)
اوقات نماز Benkjaskaret
اوقات نماز Uadalsvatn
اوقات نماز Storhaga
اوقات نماز Store Dalen
اوقات نماز Knudslia
اوقات نماز Sauanasa
اوقات نماز Skorafjellet
اوقات نماز Ellelifjell
اوقات نماز Kula
اوقات نماز Langedal
اوقات نماز Vimyr
اوقات نماز Galtadalen
اوقات نماز Lonæ, (Lonae)
اوقات نماز Skjevelandsvatnet
اوقات نماز Stordalsknuten
اوقات نماز Heiabakken
اوقات نماز Stakkslått, (Stakkslatt)
اوقات نماز Stølsknuten, (Stolsknuten)
اوقات نماز Krogjen
اوقات نماز Øyavatnet, (Oyavatnet)
اوقات نماز Knausen
اوقات نماز Hisåsen, (Hisasen)
اوقات نماز Ålkjerlia, (Alkjerlia)
اوقات نماز Bjerkreim
اوقات نماز Kodleberget
اوقات نماز Haptet
اوقات نماز Høybufjell, (Hoybufjell)