اوقات نماز Våler

NO / Østfold / Våler

جهت قبله Våler

N E S W

جهت قبله Våler

°136.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Våler, Østfold: °136.6 :جهت قطب نما °138.9 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Våler, Valer

اوقات نماز Kirkebygda
اوقات نماز Folkestadbekken
اوقات نماز Sandås, (Sandas)
اوقات نماز Flesbergtjern
اوقات نماز Vålervarden, (Valervarden)
اوقات نماز Flesbergmosen
اوقات نماز Bjørnåsen, (Bjornasen)
اوقات نماز Preståsen, (Prestasen)
اوقات نماز Svartedal
اوقات نماز Bratterødåsen, (Bratterodasen)
اوقات نماز Munkekirkeås, (Munkekirkeas)
اوقات نماز Mørkelva, (Morkelva)
اوقات نماز Langemyr
اوقات نماز Lødengtjernet, (Lodengtjernet)
اوقات نماز Bergeråsen, (Bergerasen)
اوقات نماز Kurefossen
اوقات نماز Askerødtjern, (Askerodtjern)
اوقات نماز Gylderåsen, (Gylderasen)
اوقات نماز Skirødbekken, (Skirodbekken)
اوقات نماز Bjørnrødvatn, (Bjornrodvatn)