اوقات نماز Trøgstad

NO / Østfold / Trøgstad

جهت قبله Trøgstad

N E S W

جهت قبله Trøgstad

°137.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Trøgstad, Østfold: °137.1 :جهت قطب نما °139.6 :جهت واقعی °1-2.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Trøgstad, Trogstad, Kommun Trogstad, Kommun Trøgstad, Trjogstad, Trogstad kommune, Trogstadi vald, Trogstads kommun, Trøgstad kommune, Trøgstadi vald, Trøgstads kommun, te lei ge si ta, tragasteda, trwgstad, Трёгстад, تروگستاد, ট্রগস্টেড, 特勒格斯塔

اوقات نماز Skjønhaug, (Skjonhaug)
اوقات نماز Nordbydalen
اوقات نماز Gravstjern
اوقات نماز Svenskemyra
اوقات نماز Håtjern, (Hatjern)
اوقات نماز Sønnabekken, (Sonnabekken)
اوقات نماز Frøshovåsen, (Froshovasen)
اوقات نماز Solbergåsen, (Solbergasen)
اوقات نماز Trøgstad varde, (Trogstad varde)
اوقات نماز Tveitåsen, (Tveitasen)
اوقات نماز Svartåsen, (Svartasen)
اوقات نماز Skvalderbekken
اوقات نماز Djupedalsåsen, (Djupedalsasen)
اوقات نماز Vardemyrene
اوقات نماز Olatjern
اوقات نماز Tressåsen, (Tressasen)
اوقات نماز Revåsen, (Revasen)
اوقات نماز Ulvestudalen
اوقات نماز Raudmåsan, (Raudmasan)
اوقات نماز Bustebekken
اوقات نماز Tullebekkåsen, (Tullebekkasen)
اوقات نماز Raudås, (Raudas)
اوقات نماز Kjellås, (Kjellas)
اوقات نماز Østelva, (Ostelva)
اوقات نماز Hovemåsan, (Hovemasan)
اوقات نماز Brattåsen, (Brattasen)
اوقات نماز Kverneåsen, (Kverneasen)
اوقات نماز Delingsmyra
اوقات نماز Smalelva
اوقات نماز Bankemåsan, (Bankemasan)
اوقات نماز Bergeråsen, (Bergerasen)
اوقات نماز Skallerudåsen, (Skallerudasen)
اوقات نماز Jonsrud
اوقات نماز Odalen
اوقات نماز Kaninøya, (Kaninoya)
اوقات نماز Jorudåsen, (Jorudasen)
اوقات نماز Hærsetsjøen, (Haersetsjoen)
اوقات نماز Furuåsen, (Furuasen)
اوقات نماز Garsrudmyra
اوقات نماز Kvernhusbekken
اوقات نماز Sagfjella
اوقات نماز Skottasjøen, (Skottasjoen)
اوقات نماز Langsetertjern
اوقات نماز Hærsetmosen, (Haersetmosen)
اوقات نماز Jorudtusten
اوقات نماز Smellerudåsen, (Smellerudasen)
اوقات نماز Myråsmåsan, (Myrasmasan)
اوقات نماز Jonsrudmåsan, (Jonsrudmasan)
اوقات نماز Slorbyåsen, (Slorbyasen)
اوقات نماز Åmon, (Amon)
اوقات نماز Bruneset
اوقات نماز Eikebergåsen, (Eikebergasen)
اوقات نماز Lauhøgda, (Lauhogda)
اوقات نماز Berget
اوقات نماز Riser
اوقات نماز Skjæringsrudmosen, (Skjaeringsrudmosen)
اوقات نماز Kaserudåsen, (Kaserudasen)
اوقات نماز Sentvet
اوقات نماز Sandvikøya, (Sandvikoya)
اوقات نماز Tjernsbekken
اوقات نماز Tosebygda
اوقات نماز Kallaksjøen, (Kallaksjoen)
اوقات نماز Skrikerudtjern
اوقات نماز Sand
اوقات نماز Eikebergmåsan, (Eikebergmasan)
اوقات نماز Hagelåsen, (Hagelasen)
اوقات نماز Delingsdalen
اوقات نماز Risbråtebekken, (Risbratebekken)
اوقات نماز Kongemoen