اوقات نماز Rygge

NO / Østfold / Rygge

جهت قبله Rygge

N E S W

جهت قبله Rygge

°136.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Rygge, Østfold: °136.4 :جهت قطب نما °138.6 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rygge, Rygge kommune

اوقات نماز Moss
اوقات نماز Dilling
اوقات نماز Mosselva
اوقات نماز Moss Kanal
اوقات نماز Skarmyra
اوقات نماز Malakoff
اوقات نماز Fiske
اوقات نماز Mosseelva
اوقات نماز Klommesten
اوقات نماز Sponvika
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Blåbæråsen, (Blabaerasen)
اوقات نماز Årvollbukta, (Arvollbukta)
اوقات نماز Klostermyra
اوقات نماز Rossnestangen
اوقات نماز Carlbergåsen, (Carlbergasen)
اوقات نماز Tollertangen
اوقات نماز Krossern
اوقات نماز Skolekollen
اوقات نماز Ørehavna, (Orehavna)
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Løkenbekken, (Lokenbekken)
اوقات نماز Krapfoss
اوقات نماز Melløs, (Mellos)
اوقات نماز Framnes
اوقات نماز Gjerrebogen
اوقات نماز Øre, (Ore)
اوقات نماز Hoppern
اوقات نماز Tykkemyr
اوقات نماز Smedhusåsen, (Smedhusasen)
اوقات نماز Flua
اوقات نماز Kallum
اوقات نماز Verlebukta
اوقات نماز Baugsåsen, (Baugsasen)
اوقات نماز Langberget
اوقات نماز Vepsen
اوقات نماز Kallum
اوقات نماز Øre, (Ore)
اوقات نماز Øreåsen, (Oreasen)
اوقات نماز Øreåsen, (Oreasen)
اوقات نماز Årvolltangen, (Arvolltangen)
اوقات نماز Melløs, (Mellos)
اوقات نماز Reiertangen
اوقات نماز Torvmosen
اوقات نماز Grindvoll
اوقات نماز Reierbukta
اوقات نماز Feøytangen, (Feoytangen)
اوقات نماز Flua
اوقات نماز Ørehavna, (Orehavna)
اوقات نماز Prestholmen
اوقات نماز Vepsen
اوقات نماز Vangsbekken
اوقات نماز Fuglevik nordre
اوقات نماز Patterødtjernet, (Patterodtjernet)
اوقات نماز Blåbæråsen, (Blabaerasen)
اوقات نماز Klostermyra
اوقات نماز Baugstangen
اوقات نماز Klommesten
اوقات نماز Malakoff
اوقات نماز Gunnarsbybekken
اوقات نماز Krapfoss
اوقات نماز Båten, (Baten)
اوقات نماز Båten, (Baten)
اوقات نماز Ravnefjell
اوقات نماز Skarmyra
اوقات نماز Verlebukta
اوقات نماز Bjølsenbekken, (Bjolsenbekken)
اوقات نماز Skolekollen
اوقات نماز Noretjernet
اوقات نماز Årvollbukta, (Arvollbukta)
اوقات نماز Mosselva
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Sarpetangen
اوقات نماز Carlbergåsen, (Carlbergasen)
اوقات نماز Årvolltangen, (Arvolltangen)
اوقات نماز Revlingen
اوقات نماز Søndre Fuglevik, (Sondre Fuglevik)
اوقات نماز Lille Revlingen
اوقات نماز Ravnefjell
اوقات نماز Tollertangen
اوقات نماز Moss
اوقات نماز Moss Kanal
اوقات نماز Kråkeberget, (Krakeberget)
اوقات نماز Dilling
اوقات نماز Fuglevikskjæret, (Fuglevikskjaeret)
اوقات نماز Det gule berget
اوقات نماز Ravneberget
اوقات نماز Fiske
اوقات نماز Torvstrømosen, (Torvstromosen)
اوقات نماز Bjørndalen, (Bjorndalen)
اوقات نماز Gjerrebogen
اوقات نماز Baugsåsen, (Baugsasen)
اوقات نماز Reiertangen
اوقات نماز Mosseelva
اوقات نماز Sponvika
اوقات نماز Framnes
اوقات نماز Evjeåa, (Evjeaa)
اوقات نماز Dalemyra
اوقات نماز Kråkeberget, (Krakeberget)
اوقات نماز Gullås, (Gullas)