اوقات نماز Østfold fylke

NO / Østfold / Østfold fylke

جهت قبله Østfold fylke

N E S W

جهت قبله Østfold fylke

°136.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Østfold fylke, Østfold: °136.6 :جهت قطب نما °139 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Østfold fylke, Ostfold fylke, Ostfold, Ostfold county, Østfold, Østfold county

اوقات نماز Sarpsborg
اوقات نماز Gleng
اوقات نماز Sandesund
اوقات نماز Enenda
اوقات نماز Hustangen
اوقات نماز Sandesund
اوقات نماز Sarpsborg
اوقات نماز Vesteng
اوقات نماز Dombergodden
اوقات نماز Borregård, (Borregard)
اوقات نماز Vesteng
اوقات نماز Berggrenodden
اوقات نماز Opsund
اوقات نماز Sarpefossen
اوقات نماز Valaskjold
اوقات نماز Gleng
اوقات نماز Enenda
اوقات نماز Sarpefossen
اوقات نماز Tune
اوقات نماز Alvimdalen
اوقات نماز Bytangen
اوقات نماز Hustangen
اوقات نماز Tune
اوقات نماز Borregård, (Borregard)
اوقات نماز Gatedalen
اوقات نماز Gretnesbekken
اوقات نماز Valaskjold
اوقات نماز Landefjellet
اوقات نماز Årum, (Arum)
اوقات نماز Klokkerød, (Klokkerod)
اوقات نماز Årumfjellet, (Arumfjellet)
اوقات نماز Dombergodden
اوقات نماز Berggrenodden
اوقات نماز Alvimdalen
اوقات نماز Stordiket
اوقات نماز Opsund
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Yvenåsen, (Yvenasen)
اوقات نماز Eilertstangen
اوقات نماز Nordbergfjellet
اوقات نماز Bede
اوقات نماز Yven
اوقات نماز Hølen, (Holen)
اوقات نماز Klokkerød, (Klokkerod)
اوقات نماز Gretnesdalen
اوقات نماز Prestegårdstangen, (Prestegardstangen)
اوقات نماز Knattås, (Knattas)
اوقات نماز Nordneset
اوقات نماز Nordberg
اوقات نماز Johanshaugen
اوقات نماز Gatedalen
اوقات نماز Kaninholmen
اوقات نماز Hanserabben
اوقات نماز Landefjellet
اوقات نماز Bytangen
اوقات نماز Knattås, (Knattas)
اوقات نماز Hafslundsøy, (Hafslundsoy)
اوقات نماز Glengshølen, (Glengsholen)
اوقات نماز Nordbergfjellet
اوقات نماز Yven
اوقات نماز Fiskedammene
اوقات نماز Stordiket
اوقات نماز Gretnesbekken
اوقات نماز Riseberget
اوقات نماز Yvenåsen, (Yvenasen)
اوقات نماز Berget
اوقات نماز Nordberg
اوقات نماز Bede
اوقات نماز Årum, (Arum)
اوقات نماز Årumfjellet, (Arumfjellet)
اوقات نماز Brudalen
اوقات نماز Riseberget
اوقات نماز Prestegårdstangen, (Prestegardstangen)
اوقات نماز Eilertstangen
اوقات نماز Hanserabben
اوقات نماز Hølen, (Holen)
اوقات نماز Abborberget
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Hafslund
اوقات نماز Skolerabben
اوقات نماز Grålum, (Gralum)
اوقات نماز Grålum, (Gralum)
اوقات نماز Molteberg nordre
اوقات نماز Mørtangen, (Mortangen)
اوقات نماز Kaninholmen
اوقات نماز Stenrødodden, (Stenrododden)
اوقات نماز Hafslund
اوقات نماز Parkåsen, (Parkasen)
اوقات نماز Vestenodden
اوقات نماز Langemyr
اوقات نماز Hanestad
اوقات نماز Johanshaugen
اوقات نماز Gretnesdalen
اوقات نماز Nord Tangen
اوقات نماز Lande
اوقات نماز Nordneset
اوقات نماز Sandfjella
اوقات نماز Hafslundsøy, (Hafslundsoy)
اوقات نماز Appelsintoppen
اوقات نماز Abborberget