اوقات نماز Moss

NO / Østfold / Moss

جهت قبله Moss

N E S W

جهت قبله Moss

°136.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Moss, Østfold: °136.4 :جهت قطب نما °138.6 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Moss

اوقات نماز Moss
اوقات نماز Dilling
اوقات نماز Mosselva
اوقات نماز Moss Kanal
اوقات نماز Skarmyra
اوقات نماز Malakoff
اوقات نماز Fiske
اوقات نماز Mosseelva
اوقات نماز Klommesten
اوقات نماز Sponvika
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Blåbæråsen, (Blabaerasen)
اوقات نماز Årvollbukta, (Arvollbukta)
اوقات نماز Klostermyra
اوقات نماز Rossnestangen
اوقات نماز Carlbergåsen, (Carlbergasen)
اوقات نماز Tollertangen
اوقات نماز Krossern
اوقات نماز Skolekollen
اوقات نماز Ørehavna, (Orehavna)
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Krapfoss
اوقات نماز Melløs, (Mellos)
اوقات نماز Framnes
اوقات نماز Gjerrebogen
اوقات نماز Øre, (Ore)
اوقات نماز Hoppern
اوقات نماز Tykkemyr
اوقات نماز Flua
اوقات نماز Kallum
اوقات نماز Verlebukta
اوقات نماز Røysås, (Roysas)
اوقات نماز Baugsåsen, (Baugsasen)
اوقات نماز Langberget
اوقات نماز Vepsen
اوقات نماز Kallum
اوقات نماز Øre, (Ore)
اوقات نماز Øreåsen, (Oreasen)
اوقات نماز Øreåsen, (Oreasen)
اوقات نماز Årvolltangen, (Arvolltangen)
اوقات نماز Vardås, (Vardas)
اوقات نماز Melløs, (Mellos)
اوقات نماز Jeløya, (Jeloya)
اوقات نماز Reiertangen
اوقات نماز Refsnesbakken 3
اوقات نماز Torvmosen
اوقات نماز Grindvoll
اوقات نماز Trolldalen
اوقات نماز Reierbukta
اوقات نماز Flua
اوقات نماز Ørehavna, (Orehavna)
اوقات نماز Vepsen
اوقات نماز Rambergåsen, (Rambergasen)
اوقات نماز Fuglevik nordre
اوقات نماز Patterødtjernet, (Patterodtjernet)
اوقات نماز Molbekktjernet
اوقات نماز Blåbæråsen, (Blabaerasen)
اوقات نماز Klostermyra
اوقات نماز Baugstangen
اوقات نماز Kjeholmen
اوقات نماز Klommesten
اوقات نماز Malakoff
اوقات نماز Refsnes
اوقات نماز Refsnesbukta
اوقات نماز Krapfoss
اوقات نماز Refsnestangen
اوقات نماز Tronvika
اوقات نماز Båten, (Baten)
اوقات نماز Båten, (Baten)
اوقات نماز Ravnefjell
اوقات نماز Skarmyra
اوقات نماز Verlebukta
اوقات نماز Kjellandsviktangen
اوقات نماز Refsnesrevet
اوقات نماز Lauersbakåsen, (Lauersbakasen)
اوقات نماز Skolekollen
اوقات نماز Nebbåsen, (Nebbasen)
اوقات نماز Noretjernet
اوقات نماز Årvollbukta, (Arvollbukta)
اوقات نماز Kjellandsvikbukta
اوقات نماز Mosselva
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Carlbergåsen, (Carlbergasen)
اوقات نماز Årvolltangen, (Arvolltangen)
اوقات نماز Revlingen
اوقات نماز Lille Revlingen
اوقات نماز Ravnefjell
اوقات نماز Roligbukt
اوقات نماز Rambergnebba
اوقات نماز Tollertangen
اوقات نماز Moss
اوقات نماز Moss Kanal
اوقات نماز Albyskjæra, (Albyskjaera)
اوقات نماز Kråkeberget, (Krakeberget)
اوقات نماز Dilling
اوقات نماز Ravneberget
اوقات نماز Hesteberget
اوقات نماز Fiske
اوقات نماز Torvstrømosen, (Torvstromosen)
اوقات نماز Gjerrebogen