اوقات نماز Hobøl

NO / Østfold / Hobøl

جهت قبله Hobøl

N E S W

جهت قبله Hobøl

°136.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Hobøl, Østfold: °136.7 :جهت قطب نما °139.1 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hobøl, Hobol, Hobol kommune, Hoboli vald, Hobols kommun, Hobøl kommune, Hobøli vald, Hobøls kommun, Khubjol', Kommun Hobol, Kommun Hobøl, hobola, huo bo er, Хубёль, হোবোল, 霍伯爾

اوقات نماز Elvestad
اوقات نماز Tingulstadbekken
اوقات نماز Fossbekken
اوقات نماز Kvernhusbekken
اوقات نماز Ommedalen
اوقات نماز Prestbråten, (Prestbraten)
اوقات نماز Ambjørnrudmåsan, (Ambjornrudmasan)
اوقات نماز Sandakerbekken
اوقات نماز Haslerudbekken
اوقات نماز Stordalsbekken
اوقات نماز Knappstad
اوقات نماز Brekkeåsen, (Brekkeasen)
اوقات نماز Dalsenga
اوقات نماز Solbergbekken
اوقات نماز Bjerkemåsan, (Bjerkemasan)
اوقات نماز Jutulen
اوقات نماز Toenåsen, (Toenasen)
اوقات نماز Plundropp
اوقات نماز Hanekroppåsen, (Hanekroppasen)
اوقات نماز Bjerve
اوقات نماز Jutulbekken
اوقات نماز Kroerbekken
اوقات نماز Merradalen
اوقات نماز Hulsbekken
اوقات نماز Lillebyåsen, (Lillebyasen)
اوقات نماز Hobølvarde, (Hobolvarde)
اوقات نماز Gampåsen, (Gampasen)
اوقات نماز Merramyra
اوقات نماز Skotbu
اوقات نماز Toenåsen, (Toenasen)
اوقات نماز Tjoremosen
اوقات نماز Juldalshøgda, (Juldalshogda)
اوقات نماز Hyskemosen
اوقات نماز Mjærdammen, (Mjaerdammen)
اوقات نماز Bølermosen, (Bolermosen)
اوقات نماز Bjørnås, (Bjornas)
اوقات نماز Evensåsen, (Evensasen)
اوقات نماز Sponåsen, (Sponasen)
اوقات نماز Bølermosen, (Bolermosen)
اوقات نماز Knappstad
اوقات نماز Lillebyåsen, (Lillebyasen)
اوقات نماز Evensåsen, (Evensasen)
اوقات نماز Tomter
اوقات نماز Sponåsfestingen, (Sponasfestingen)
اوقات نماز Korpåsen, (Korpasen)
اوقات نماز Gulliåsen, (Gulliasen)
اوقات نماز Skotbubekken
اوقات نماز Hvitmosen