اوقات نماز Askim

NO / Østfold / Askim

جهت قبله Askim

N E S W

جهت قبله Askim

°136.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Askim, Østfold: °136.9 :جهت قطب نما °139.3 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Askim

اوقات نماز Askim
اوقات نماز Gurud
اوقات نماز Bovumdalen
اوقات نماز Kråkåsen, (Krakasen)
اوقات نماز Grååsen, (Graasen)
اوقات نماز Kolstadbekken
اوقات نماز Svinekleåsen, (Svinekleasen)
اوقات نماز Løkenbekken, (Lokenbekken)
اوقات نماز Haraldshaugen
اوقات نماز Eidarengbekken
اوقات نماز Romsåsen, (Romsasen)
اوقات نماز Batteriåsen, (Batteriasen)
اوقات نماز Åssumtangen, (Assumtangen)
اوقات نماز Kirkebekken
اوقات نماز Kykkelsrud
اوقات نماز Huertangen
اوقات نماز Huertangen
اوقات نماز Batteriåsen, (Batteriasen)
اوقات نماز Tobakksøya, (Tobakksoya)
اوقات نماز Vrangen fossen
اوقات نماز Gruveåsen, (Gruveasen)
اوقات نماز Nylendeåsen, (Nylendeasen)
اوقات نماز Romsåsen, (Romsasen)
اوقات نماز Vrangentangen
اوقات نماز Bovumdalen
اوقات نماز Åssumtangen, (Assumtangen)
اوقات نماز Kråkåsen, (Krakasen)
اوقات نماز Tømtbekken, (Tomtbekken)
اوقات نماز Kongeåsen, (Kongeasen)
اوقات نماز Torkelsrudåsen, (Torkelsrudasen)
اوقات نماز Kirkebekken
اوقات نماز Kykkelsrud
اوقات نماز Rudsmosen
اوقات نماز Kolstadbekken
اوقات نماز Vammafossen
اوقات نماز Tømtbekken, (Tomtbekken)
اوقات نماز Svinekleåsen, (Svinekleasen)
اوقات نماز Grååsen, (Graasen)
اوقات نماز Haraldshaugen