اوقات نماز Aremark

NO / Østfold / Aremark

جهت قبله Aremark

N E S W

جهت قبله Aremark

°137.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Aremark, Østfold: °137.1 :جهت قطب نما °139.7 :جهت واقعی °1-2.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Aremark

اوقات نماز Fossby
اوقات نماز Flatebyneset
اوقات نماز Trosteberget
اوقات نماز Torpedal
اوقات نماز Kalveneset
اوقات نماز Jersengåsen, (Jersengasen)
اوقات نماز Perkollen
اوقات نماز Stoppedalen
اوقات نماز Skakkestadåsen, (Skakkestadasen)
اوقات نماز Kopperødfossen, (Kopperodfossen)
اوقات نماز Krossbyhaugen
اوقات نماز Ara
اوقات نماز Bikkjedalen
اوقات نماز Hagedammen
اوقات نماز Skolleborg Varde
اوقات نماز Flatlandsåsen, (Flatlandsasen)
اوقات نماز Vabutangen
اوقات نماز Skinnerfossen
اوقات نماز Moltemosen
اوقات نماز Grandalen
اوقات نماز Skotsbergåsen, (Skotsbergasen)
اوقات نماز Signalbekken
اوقات نماز Rottemyr
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Tillermyra
اوقات نماز Bjørnemyr, (Bjornemyr)
اوقات نماز Mjølnerødåsene, (Mjolnerodasene)
اوقات نماز Korpås, (Korpas)
اوقات نماز Dammyr
اوقات نماز Sæterhøgda, (Saeterhogda)
اوقات نماز Lilledalstjernet
اوقات نماز Lakasmyr
اوقات نماز Tutjern
اوقات نماز Fugleleikmosen
اوقات نماز Dammyråsen, (Dammyrasen)
اوقات نماز Nordbyåsen, (Nordbyasen)
اوقات نماز Tangenåsane, (Tangenasane)
اوقات نماز Lakasdammen
اوقات نماز Bredmosen
اوقات نماز Rompeskytlene
اوقات نماز Vintermyr
اوقات نماز Snupperås, (Snupperas)
اوقات نماز Bestedalstjern
اوقات نماز Fylaholtåsene, (Fylaholtasene)
اوقات نماز Langemose
اوقات نماز Øfsa, (Ofsa)
اوقات نماز Brundokktjern
اوقات نماز Korset
اوقات نماز Delemyr
اوقات نماز Bestedalen
اوقات نماز Fugletjern
اوقات نماز Bjørkeliane, (Bjorkeliane)
اوقات نماز Hjertetjern
اوقات نماز Revtangen
اوقات نماز Moltemyr
اوقات نماز Iglerødtjern, (Iglerodtjern)
اوقات نماز Godthull
اوقات نماز Tretjerna
اوقات نماز Stabbås, (Stabbas)
اوقات نماز Nordre Dyvel
اوقات نماز Tretjernsmosen
اوقات نماز Rødstjernmosen, (Rodstjernmosen)
اوقات نماز Holevatnet
اوقات نماز Høye ås, (Hoye as)
اوقات نماز Lille Abbortjern
اوقات نماز Mellem Dyvel
اوقات نماز Mardalen
اوقات نماز Buernebba
اوقات نماز Abbortjerndalen
اوقات نماز Svartemosen
اوقات نماز Andtjern
اوقات نماز Store Abbortjern
اوقات نماز Søndre Dyvel, (Sondre Dyvel)
اوقات نماز Gressholtkollen
اوقات نماز Seterhøyda, (Seterhoyda)
اوقات نماز Siljedalen
اوقات نماز Siljedalshøydene, (Siljedalshoydene)
اوقات نماز Kovåsen, (Kovasen)
اوقات نماز Taugås, (Taugas)
اوقات نماز Abortjernåsen, (Abortjernasen)
اوقات نماز Holvannsdammen
اوقات نماز Delingsdalen
اوقات نماز Høyfossen, (Hoyfossen)
اوقات نماز Stutetjern
اوقات نماز Rivekrake
اوقات نماز Høyfossåsen, (Hoyfossasen)
اوقات نماز Rørmyr, (Rormyr)
اوقات نماز Lerkefet
اوقات نماز Breidmosen
اوقات نماز Smitjern
اوقات نماز Smimyrene
اوقات نماز Fiskeløs, (Fiskelos)
اوقات نماز Sauetjern
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Anetjern
اوقات نماز Korsblekkemyr
اوقات نماز Nebbtjern
اوقات نماز Vindtjern
اوقات نماز Skålbutjern, (Skalbutjern)
اوقات نماز Kollerøddyvelen, (Kolleroddyvelen)