اوقات نماز Oslo

NO / Oslo / Oslo

جهت قبله Oslo

N E S W

جهت قبله Oslo

°136.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Oslo, Oslo: °136.8 :جهت قطب نما °139 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Oslo, Oslo kommune, Osló

اوقات نماز Minneparken
اوقات نماز Arups Gate
اوقات نماز Kontraskjæret, (Kontraskjaeret)
اوقات نماز Kontraskjæret, (Kontraskjaeret)
اوقات نماز Akersgata
اوقات نماز Akersgata
اوقات نماز Pipervika
اوقات نماز Klosterenga Park
اوقات نماز Pipervika
اوقات نماز Oslo sentrum
اوقات نماز Oslo sentrum
اوقات نماز Karl Johans gate
اوقات نماز Karl Johans gate
اوقات نماز Alnagata
اوقات نماز Victoria Terrasse
اوقات نماز Bispegata
اوقات نماز Victoria Terrasse
اوقات نماز Alnafetgata
اوقات نماز Abelhaugen
اوقات نماز Arctanders Gate
اوقات نماز Kvadraturen
اوقات نماز Abelhaugen
اوقات نماز Gamlebyen
اوقات نماز Middelalderparken
اوقات نماز Kvadraturen
اوقات نماز Arbeidergata
اوقات نماز Arbeidergata
اوقات نماز Loenga
اوقات نماز Nisseberget
اوقات نماز Nisseberget
اوقات نماز Arbins Gate
اوقات نماز Arbins Gate
اوقات نماز Akershusstranda
اوقات نماز Aker brygge
اوقات نماز Aker brygge
اوقات نماز Vika
اوقات نماز Akershusstranda
اوقات نماز Vika
اوقات نماز Birkebeingata
اوقات نماز Bispevika
اوقات نماز Sørenga, (Sorenga)
اوقات نماز Galgeberg
اوقات نماز Slottsparken
اوقات نماز Apotekergata
اوقات نماز Apotekergata
اوقات نماز Slottsparken
اوقات نماز Norges Bank
اوقات نماز Norges Bank
اوقات نماز Dronningparken
اوقات نماز Dronningparken
اوقات نماز Åkebergveien, (Akebergveien)
اوقات نماز Oslo
اوقات نماز Tjuvholmen
اوقات نماز Tjuvholmen
اوقات نماز Oslo
اوقات نماز Grotten
اوقات نماز Grotten
اوقات نماز Bispevika
اوقات نماز Bernhard Getz’ Gate, (Bernhard Getz' Gate)
اوقات نماز Bernhard Getz’ Gate, (Bernhard Getz' Gate)
اوقات نماز Basarhallene
اوقات نماز Bisp Nikolas’ Gate, (Bisp Nikolas' Gate)
اوقات نماز Basarhallene
اوقات نماز Borggata
اوقات نماز Biskop Gunnerus’ Gate, (Biskop Gunnerus' Gate)
اوقات نماز Biskop Gunnerus’ Gate, (Biskop Gunnerus' Gate)
اوقات نماز Aspestien
اوقات نماز Lohavna
اوقات نماز Tjuvholmen Sculpture Park
اوقات نماز Tjuvholmen Sculpture Park
اوقات نماز Oslo Port
اوقات نماز Oslo Port
اوقات نماز Bjørviksutstikkeren, (Bjorviksutstikkeren)
اوقات نماز Wergelandsveien
اوقات نماز Brannfjellveien
اوقات نماز Wergelandsveien
اوقات نماز Bøgata, (Bogata)
اوقات نماز Youngs Gate
اوقات نماز Youngs Gate
اوقات نماز Bidenkaps Gate
اوقات نماز Tjuvholmen
اوقات نماز Tjuvholmen
اوقات نماز Bidenkaps Gate
اوقات نماز Grønland, (Gronland)
اوقات نماز Ekeberg
اوقات نماز Wessels gate
اوقات نماز Wessels gate
اوقات نماز Aurskoggata
اوقات نماز Jordal Idrettspark
اوقات نماز Kampen
اوقات نماز Tøyen, (Toyen)
اوقات نماز Vålerenga, (Valerenga)
اوقات نماز Zetlitz’ Gate, (Zetlitz' Gate)
اوقات نماز Bjørvika, (Bjorvika)
اوقات نماز Bjørvika, (Bjorvika)
اوقات نماز Zetlitz’ Gate, (Zetlitz' Gate)
اوقات نماز Vålerenga park, (Valerenga park)
اوقات نماز Kværnerbyen, (Kvaernerbyen)
اوقات نماز Vaterlandsparken
اوقات نماز Welhavens Gate