اوقات نماز Vestre Toten

NO / Oppland / Vestre Toten

جهت قبله Vestre Toten

N E S W

جهت قبله Vestre Toten

°137.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Vestre Toten, Oppland: °137.2 :جهت قطب نما °139.4 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vestre Toten

اوقات نماز Raufoss
اوقات نماز Sørlien, (Sorlien)
اوقات نماز Lønnberget, (Lonnberget)
اوقات نماز Korta
اوقات نماز Øverby, (Overby)
اوقات نماز Persholmen
اوقات نماز Torvmyra
اوقات نماز Elvelia
اوقات نماز Rosetmyra
اوقات نماز Villåsen, (Villasen)
اوقات نماز Sagvoll
اوقات نماز Rosettoppen
اوقات نماز Breiskallen
اوقات نماز Eikstadtjernet
اوقات نماز Veltmannåa, (Veltmannaa)
اوقات نماز Rundmyra
اوقات نماز Bradalsmyra
اوقات نماز Åndalen, (Andalen)
اوقات نماز Bradalslia
اوقات نماز Sjurshaugen
اوقات نماز Øykåsen, (Oykasen)
اوقات نماز Sauhusodden
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Veltmanntjern
اوقات نماز Skumsjøen, (Skumsjoen)
اوقات نماز Kleggedalen
اوقات نماز Lushattdalen
اوقات نماز Tromsåstoppen, (Tromsastoppen)
اوقات نماز Sjurshaugdalen
اوقات نماز Korsvegen
اوقات نماز Rogsvoll
اوقات نماز Malterudmyra
اوقات نماز Øytjernet, (Oytjernet)
اوقات نماز Øytjernslia, (Oytjernslia)
اوقات نماز Koppmyra
اوقات نماز Øytjennsbekken, (Oytjennsbekken)
اوقات نماز Refsmyra
اوقات نماز Brennbekken