اوقات نماز Vang

NO / Oppland / Vang

جهت قبله Vang

N E S W

جهت قبله Vang

°135.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Vang, Oppland: °135.9 :جهت قطب نما °137.1 :جهت واقعی °1-1.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vang

اوقات نماز Vang
اوقات نماز Grindaheim
اوقات نماز Ellingbøgrende, (Ellingbogrende)
اوقات نماز Haugaberget
اوقات نماز Nausthaugen
اوقات نماز Tunegaradn
اوقات نماز Krøsshaug, (Krosshaug)
اوقات نماز Hammar
اوقات نماز Seleikrone
اوقات نماز Krøsvølhaugadn, (Krosvolhaugadn)
اوقات نماز Åstadåni, (Astadani)
اوقات نماز Tøffilmyre, (Toffilmyre)
اوقات نماز Kvålsgrende, (Kvalsgrende)
اوقات نماز Liaberg
اوقات نماز Urshaugen
اوقات نماز Galgesetbekken
اوقات نماز Netrøstbekken, (Netrostbekken)
اوقات نماز Øvrehaug, (Ovrehaug)
اوقات نماز Sparstadodden
اوقات نماز Tørvemyre, (Torvemyre)
اوقات نماز Ørresvaet, (Orresvaet)
اوقات نماز Randin
اوقات نماز Krøssfønnbekken, (Krossfonnbekken)
اوقات نماز Krokaøddin, (Krokaoddin)
اوقات نماز Grindåni, (Grindani)
اوقات نماز Lundehamarn
اوقات نماز Solsteinlii
اوقات نماز Brudgomshaugen
اوقات نماز Prestestølhaugen, (Prestestolhaugen)
اوقات نماز Søvela, (Sovela)
اوقات نماز Ryberg
اوقات نماز Svintebekken
اوقات نماز Sparstadbekken
اوقات نماز Vennis
اوقات نماز Hamrisbekken
اوقات نماز Gaukeligile
اوقات نماز Tunemyradn
اوقات نماز Gråtarhaugadn, (Gratarhaugadn)
اوقات نماز Knappen
اوقات نماز Sleabakkin
اوقات نماز Skrealie
اوقات نماز Elskovsskardøkke, (Elskovsskardokke)
اوقات نماز Halvarsbekken
اوقات نماز Øldrebekken, (Oldrebekken)
اوقات نماز Killingnes
اوقات نماز Leirholsberget
اوقات نماز Skårstølsbekken, (Skarstolsbekken)
اوقات نماز Skår Engeland, (Skar Engeland)
اوقات نماز Sigriddalen
اوقات نماز Røykjedalsbekken, (Roykjedalsbekken)
اوقات نماز Djupedalsbekken
اوقات نماز Farlii
اوقات نماز Ølmanberg, (Olmanberg)
اوقات نماز Baggetunbakkadn
اوقات نماز Nørdre Kølånhaugadn, (Nordre Kolanhaugadn)
اوقات نماز Haugesete
اوقات نماز Knappetjernet
اوقات نماز Hesthøvdadn, (Hesthovdadn)
اوقات نماز Brattelibakkadn
اوقات نماز Langeskør, (Langeskor)
اوقات نماز Store Runde Haugen
اوقات نماز Skavelen
اوقات نماز Luddedalen
اوقات نماز Høvdadn, (Hovdadn)
اوقات نماز Fjørungstøllie, (Fjorungstollie)
اوقات نماز Storeskør, (Storeskor)
اوقات نماز Veslenibb
اوقات نماز Melberg
اوقات نماز Gaukeliskardet
اوقات نماز Hyllebrøte, (Hyllebrote)
اوقات نماز Storehaugen
اوقات نماز Tvørrgardlie, (Tvorrgardlie)
اوقات نماز Fosshovda
اوقات نماز Jonsgil
اوقات نماز Storenibb
اوقات نماز Bjødndalen, (Bjodndalen)
اوقات نماز Kolåni, (Kolani)
اوقات نماز Tverrbrumyri
اوقات نماز Høverstadberget, (Hoverstadberget)
اوقات نماز Køllhaug, (Kollhaug)
اوقات نماز Fuggelhøvda, (Fuggelhovda)
اوقات نماز Kvålstøltjedne, (Kvalstoltjedne)
اوقات نماز Skiftisbekken
اوقات نماز Dalsmunin
اوقات نماز Tonoberget
اوقات نماز Støtet, (Stotet)
اوقات نماز Bukkegile
اوقات نماز Langetjednmyre
اوقات نماز Støtabekken, (Stotabekken)
اوقات نماز Sandhaugadn
اوقات نماز Fagerlihøvda, (Fagerlihovda)
اوقات نماز Djupedaladn
اوقات نماز Stormyr
اوقات نماز Røvsmyre, (Rovsmyre)
اوقات نماز Drøsja, (Drosja)
اوقات نماز Høgberget, (Hogberget)
اوقات نماز Farliskør, (Farliskor)
اوقات نماز Helevønddalen, (Helevonddalen)
اوقات نماز Grøvsdøla, (Grovsdola)
اوقات نماز Snaddn