اوقات نماز Sør-Fron

NO / Oppland / Sør-Fron

جهت قبله Sør-Fron

N E S W

جهت قبله Sør-Fron

°137.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Sør-Fron, Oppland: °137.2 :جهت قطب نما °139.1 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sør-Fron, Sor-Fron, Kommun Sor-Fron, Kommun Sør-Fron, Sjor-Frun, Sor-Fron kommune, Sor-Froni vald, Sor-Frons kommun, Sør-Fron kommune, Sør-Froni vald, Sør-Frons kommun, nan fu long, sara-phrona, Сёр-Фрун, সার-ফ্রোন, 南弗龍

اوقات نماز Hundorp
اوقات نماز Flatmoen
اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Rykkhustjønna, (Rykkhustjonna)
اوقات نماز Svartberget
اوقات نماز Bergehaugen
اوقات نماز Ulbergshaugen
اوقات نماز Pyntaberget
اوقات نماز Høgsnåttån, (Hogsnattan)
اوقات نماز Brandrudsåa, (Brandrudsaa)
اوقات نماز Håmmårshøgda, (Hammarshogda)
اوقات نماز Trilla
اوقات نماز Galjehaugen
اوقات نماز Bingen
اوقات نماز Høgberget, (Hogberget)
اوقات نماز Brennhågåsberget, (Brennhagasberget)
اوقات نماز Dokkaberget
اوقات نماز Auglmoen
اوقات نماز Ånneåa, (Anneaa)
اوقات نماز Nausterhaugen
اوقات نماز Skårdalen, (Skardalen)
اوقات نماز Kvikstadåa, (Kvikstadaa)
اوقات نماز Uksbaukan
اوقات نماز Rudihaugen
اوقات نماز Ormberget
اوقات نماز Kleberhaugen
اوقات نماز Fossehaugen
اوقات نماز Øygardshaugen, (Oygardshaugen)
اوقات نماز Hungerlia
اوقات نماز Tofte
اوقات نماز Isumfossen
اوقات نماز Hovdhaugen
اوقات نماز Skåra, (Skara)
اوقات نماز Stokkmyra
اوقات نماز Seggelstadmyra
اوقات نماز Kjempehaugen
اوقات نماز Rudlandsbekken
اوقات نماز Korstad
اوقات نماز Ryssland
اوقات نماز Ulbergsåa, (Ulbergsaa)
اوقات نماز Dammensbergmyra
اوقات نماز Håmmåren, (Hammaren)
اوقات نماز Geitstuguranden
اوقات نماز Raudmyra
اوقات نماز Dalan
اوقات نماز Ljoslia
اوقات نماز Bjønnslåskaret, (Bjonnslaskaret)
اوقات نماز Grafferdammen
اوقات نماز Gryttingshaugen
اوقات نماز Stebergsberget
اوقات نماز Haugen
اوقات نماز Kringlåtmyra, (Kringlatmyra)
اوقات نماز Kringlåthaugen, (Kringlathaugen)
اوقات نماز Hestbotnan
اوقات نماز Krokhaugen
اوقات نماز Gulltjønnet, (Gulltjonnet)
اوقات نماز Augla
اوقات نماز Langleitet
اوقات نماز Skomakerberget
اوقات نماز Lauvådalen, (Lauvadalen)
اوقات نماز Sålåberga, (Salaberga)
اوقات نماز Øverjordshaugen, (Overjordshaugen)
اوقات نماز Bakkafallet
اوقات نماز Olstadtjønna, (Olstadtjonna)
اوقات نماز Bladtjørn,nordre, (Bladtjorn,nordre)
اوقات نماز Beithaugdalen
اوقات نماز Olkilhaugen
اوقات نماز Raudhaugen
اوقات نماز Skarvan
اوقات نماز Trollkyrkja
اوقات نماز Borolia
اوقات نماز Buhågåbekken, (Buhagabekken)
اوقات نماز Nedre Fallet
اوقات نماز Erlandsrudtræet, (Erlandsrudtraeet)
اوقات نماز Nordre Raudhaugen
اوقات نماز Raudhaugholet
اوقات نماز Skikju
اوقات نماز Trøstuguberget, (Trostuguberget)
اوقات نماز Bladtjørn,s, (Bladtjorn,s)
اوقات نماز Styggdalen
اوقات نماز Heggerusta
اوقات نماز Slettbakken
اوقات نماز Øvre Fallet, (Ovre Fallet)
اوقات نماز Geitsettan
اوقات نماز Båsmyra, (Basmyra)
اوقات نماز Høgberget, (Hogberget)
اوقات نماز Steberglykkjeberget
اوقات نماز Rønningslia, (Ronningslia)
اوقات نماز Rundhøbekken, (Rundhobekken)
اوقات نماز Moaberga
اوقات نماز Stavnbekken
اوقات نماز Hella
اوقات نماز Kamsdalen
اوقات نماز Kampeholet
اوقات نماز Trolldalsbekken
اوقات نماز Rav
اوقات نماز Strandtjønna, (Strandtjonna)
اوقات نماز Ommundlikampen
اوقات نماز Onnåsen, (Onnasen)
اوقات نماز Kampen