اوقات نماز Sør-Aurdal

NO / Oppland / Sør-Aurdal

جهت قبله Sør-Aurdal

N E S W

جهت قبله Sør-Aurdal

°136.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Sør-Aurdal, Oppland: °136.4 :جهت قطب نما °138.1 :جهت واقعی °1-1.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sør-Aurdal, Sor-Aurdal

اوقات نماز Bagn
اوقات نماز Saudalsberget
اوقات نماز Leistrudgardatn
اوقات نماز Torsrudgrenda
اوقات نماز Kleivabrøtin, (Kleivabrotin)
اوقات نماز Bratterud
اوقات نماز Leisterud
اوقات نماز Sagbekken
اوقات نماز Maraberget
اوقات نماز Lii
اوقات نماز Brattrudgrenda
اوقات نماز Gråbeinhølet, (Grabeinholet)
اوقات نماز Juvkamsføssen, (Juvkamsfossen)
اوقات نماز Harabrennbekken
اوقات نماز Renneskaret
اوقات نماز Skyttarberget
اوقات نماز Buraslie
اوقات نماز Brøtin, (Brotin)
اوقات نماز Steintjern
اوقات نماز Reina
اوقات نماز Gudbrandberget
اوقات نماز Søre Brennotjednet, (Sore Brennotjednet)
اوقات نماز Breidablik
اوقات نماز Knednaelve
اوقات نماز Sylvsmedskørre, (Sylvsmedskorre)
اوقات نماز Skørre, (Skorre)
اوقات نماز Brenno
اوقات نماز Nordre-Brennotjednet
اوقات نماز Klovoberget
اوقات نماز Roahaugen
اوقات نماز Russhaug
اوقات نماز Bjødnahølet, (Bjodnaholet)
اوقات نماز Puttekøllin, (Puttekollin)
اوقات نماز Vardetoppen
اوقات نماز Grohølmyre, (Groholmyre)
اوقات نماز Faralie
اوقات نماز Fethaugen
اوقات نماز Ruhalle
اوقات نماز Nordre Renna
اوقات نماز Fethalle
اوقات نماز Fuglaberget
اوقات نماز Høvshaugen, (Hovshaugen)
اوقات نماز Reinli
اوقات نماز Bagnsåsen, (Bagnsasen)
اوقات نماز Puttemyre
اوقات نماز Høgehaugen, (Hogehaugen)
اوقات نماز Langemyre
اوقات نماز Leirdiki
اوقات نماز Sparkevikføssen, (Sparkevikfossen)
اوقات نماز Vealamyre
اوقات نماز Jukamsknatten
اوقات نماز Mikkelstjennhaugen
اوقات نماز Tørvmyre, (Torvmyre)
اوقات نماز Lagmannshaugen
اوقات نماز Leirdikibrenna
اوقات نماز Villhaugdalen
اوقات نماز Haugalien
اوقات نماز Halle
اوقات نماز Kristenbrøtafossen, (Kristenbrotafossen)
اوقات نماز Bjødnaskaret, (Bjodnaskaret)
اوقات نماز Brøtaberget, (Brotaberget)
اوقات نماز Svartetjednet
اوقات نماز Fjøsdalen, (Fjosdalen)
اوقات نماز Ranangsknatten
اوقات نماز Hallabekken
اوقات نماز Mikkelstjednet
اوقات نماز Kjeldeknatten
اوقات نماز Kjeldemyrvatnet
اوقات نماز Tyrihaugen
اوقات نماز Snaufjellet
اوقات نماز Snikemyre
اوقات نماز Elgtjednet
اوقات نماز Bølesbergo, (Bolesbergo)
اوقات نماز Endrelii
اوقات نماز Jukamsøyangen, (Jukamsoyangen)
اوقات نماز Dugurdsmyre
اوقات نماز Pislabekken
اوقات نماز Kirkebergtjednet
اوقات نماز Matismyren
اوقات نماز Kyrtjednet
اوقات نماز Harabrennskaret
اوقات نماز Kambabygde
اوقات نماز Hollaknatten
اوقات نماز Mørkedalsbekken, (Morkedalsbekken)
اوقات نماز Finnherttjernet
اوقات نماز Knatteberget
اوقات نماز Vardemyre
اوقات نماز Bakhallitn
اوقات نماز Ranangen
اوقات نماز Hauststølbekken, (Hauststolbekken)
اوقات نماز Flisebanin
اوقات نماز Vesleøyangen, (Vesleoyangen)
اوقات نماز Grånstølmyre, (Granstolmyre)
اوقات نماز Kleivitn
اوقات نماز Sæterberget, (Saeterberget)
اوقات نماز Brenningsmyre
اوقات نماز Kringledalen
اوقات نماز Liatn
اوقات نماز Kvålselve, (Kvalselve)
اوقات نماز Andreasmyre