اوقات نماز Skjåk

NO / Oppland / Skjåk

جهت قبله Skjåk

N E S W

جهت قبله Skjåk

°136.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Skjåk, Oppland: °136.1 :جهت قطب نما °137.3 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Skjåk, Skjak, Skjaak

اوقات نماز Bismoen
اوقات نماز Bismo
اوقات نماز Fjuken
اوقات نماز Skamsarfossen
اوقات نماز Bispberget
اوقات نماز Fjuken,s
اوقات نماز Skardgrovi
اوقات نماز Skåre, (Skare)
اوقات نماز Lundagrende
اوقات نماز Orhaugpiggen
اوقات نماز Gjuva,s
اوقات نماز Øvre Lie, (Ovre Lie)
اوقات نماز Lundahaugan
اوقات نماز Nørdre Juva, (Nordre Juva)
اوقات نماز Ofossen
اوقات نماز Holshammaren
اوقات نماز Kvernberget
اوقات نماز Strikvilte
اوقات نماز Harsheimlii
اوقات نماز Nigardsgrovi
اوقات نماز Slåi, (Slai)
اوقات نماز Skamsarkampen
اوقات نماز Harsheimshammaren
اوقات نماز Forbergtjørnin, (Forbergtjornin)
اوقات نماز Turrmoen
اوقات نماز Flatmoen
اوقات نماز Skjeillan
اوقات نماز Ørneberget, (Orneberget)
اوقات نماز Holstjørni, (Holstjorni)
اوقات نماز Hyrvehaugen
اوقات نماز Flekkøyhøi, (Flekkoyhoi)
اوقات نماز Einingje
اوقات نماز Vasskridu
اوقات نماز Einingskampan
اوقات نماز Rustan
اوقات نماز Aualehaugen
اوقات نماز Stikviltdalen
اوقات نماز Einingstjørni, (Einingstjorni)
اوقات نماز Einingskampen
اوقات نماز Høglunden, (Hoglunden)
اوقات نماز Lendfjell
اوقات نماز Lundaruste
اوقات نماز Rondhaugen
اوقات نماز Flåtåtjøynne, (Flatatjoynne)
اوقات نماز Hyrvehammaren
اوقات نماز Aura
اوقات نماز Kitilstadtjøynne, (Kitilstadtjoynne)
اوقات نماز Jemnheimstjøynne, (Jemnheimstjoynne)
اوقات نماز Aurmoen
اوقات نماز Kvålheimsnosi, (Kvalheimsnosi)
اوقات نماز Skaristjøynne, (Skaristjoynne)
اوقات نماز Hyrvehøe, (Hyrvehoe)
اوقات نماز Flåtåtjøynngrove, (Flatatjoynngrove)
اوقات نماز Svarthammaren
اوقات نماز Kvålheimslii, (Kvalheimslii)
اوقات نماز Skriduhaugan