اوقات نماز Sel

NO / Oppland / Sel

جهت قبله Sel

N E S W

جهت قبله Sel

°137 :جهت قطب نما
جهت قبله Sel, Oppland: °137 :جهت قطب نما °138.8 :جهت واقعی °1-1.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sel

اوقات نماز Otta
اوقات نماز Sygardsbakkane
اوقات نماز Svartskogen
اوقات نماز Lykkjesvaet
اوقات نماز Toøya, (Tooya)
اوقات نماز Dalekleiva
اوقات نماز Nerdaleberga
اوقات نماز Otta
اوقات نماز Rauberget
اوقات نماز Svartholet
اوقات نماز Stordalsberget
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Åskroken, (Askroken)
اوقات نماز Torsøya, (Torsoya)
اوقات نماز Kollobekken
اوقات نماز Båtdalen, (Batdalen)
اوقات نماز Gammelskriu
اوقات نماز Prillargurikampen
اوقات نماز Blekastad
اوقات نماز Nordigardshaugen
اوقات نماز Storøya, (Storoya)
اوقات نماز Knollane
اوقات نماز To
اوقات نماز Selsjordøyene, (Selsjordoyene)
اوقات نماز Pernillehaugen
اوقات نماز Selsjordbekken
اوقات نماز Nikolaussøla, (Nikolaussola)
اوقات نماز Høgkringom, (Hogkringom)
اوقات نماز Tokampen
اوقات نماز Dale
اوقات نماز Damtjønn, (Damtjonn)
اوقات نماز Gruvhaugen
اوقات نماز Hårrberget, (Harrberget)
اوقات نماز Daleåa, (Daleaa)
اوقات نماز Kleivlii
اوقات نماز Bukkeodden
اوقات نماز Bukkedalen
اوقات نماز Bjørkeøya, (Bjorkeoya)
اوقات نماز Tårua, (Tarua)
اوقات نماز Einangsstraumen
اوقات نماز Rognedalen
اوقات نماز Vesleberget
اوقات نماز Pælhaugen, (Paelhaugen)
اوقات نماز Utsikten
اوقات نماز Solhjemsøyene, (Solhjemsoyene)
اوقات نماز Tjønnhaugen, (Tjonnhaugen)
اوقات نماز Butjønn, (Butjonn)
اوقات نماز Kvernhusslettberget
اوقات نماز Nysæterlia, (Nysaeterlia)
اوقات نماز Høghaugtjønn, (Hoghaugtjonn)
اوقات نماز Langøya, (Langoya)
اوقات نماز Søråsen, (Sorasen)
اوقات نماز Berghammaren
اوقات نماز Klebermyra
اوقات نماز Andersmyra
اوقات نماز Nysæterhaugen, (Nysaeterhaugen)
اوقات نماز Svarttjønnberget, (Svarttjonnberget)
اوقات نماز Kleivrudtjørni, (Kleivrudtjorni)
اوقات نماز Solgjemsåi, (Solgjemsai)
اوقات نماز Rautjønn, (Rautjonn)
اوقات نماز Nonshaugen
اوقات نماز Helleberghaugen
اوقات نماز Solgjem
اوقات نماز Veslgrovåi, (Veslgrovai)
اوقات نماز Solhjemslia
اوقات نماز Endrestadmyra
اوقات نماز Neprudsberget
اوقات نماز Svarttjønnbekken, (Svarttjonnbekken)
اوقات نماز Svarttjørni,s, (Svarttjorni,s)
اوقات نماز Bredetangen
اوقات نماز Hanåkampen, (Hanakampen)
اوقات نماز Fettberget
اوقات نماز Bupiggen
اوقات نماز Tømmerholet, (Tommerholet)
اوقات نماز Selsverket
اوقات نماز Steinbekken
اوقات نماز Stågåbakken, (Stagabakken)
اوقات نماز Raudberget
اوقات نماز Urda
اوقات نماز Bredetjønn, (Bredetjonn)
اوقات نماز Mjølkeberget, (Mjolkeberget)
اوقات نماز Holepiggen
اوقات نماز Storgrovåi, (Storgrovai)
اوقات نماز Karibakken
اوقات نماز Drevhaugen
اوقات نماز Karihaugen
اوقات نماز Brennhaugen
اوقات نماز Gravådalen, (Gravadalen)
اوقات نماز Svarttjørni,nordre, (Svarttjorni,nordre)
اوقات نماز Sæterhaugen, (Saeterhaugen)
اوقات نماز Stågåbakkpiggen, (Stagabakkpiggen)
اوقات نماز Meiskår, (Meiskar)
اوقات نماز Slettefjellet
اوقات نماز Gauklihaugen
اوقات نماز Dragonsletta
اوقات نماز Åsårhø, (Asarho)
اوقات نماز Uladalen
اوقات نماز Liahaugen
اوقات نماز Sershaugen
اوقات نماز Raphamn