اوقات نماز Øystre Slidre

NO / Oppland / Øystre Slidre

جهت قبله Øystre Slidre

N E S W

جهت قبله Øystre Slidre

°136.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Øystre Slidre, Oppland: °136.3 :جهت قطب نما °137.8 :جهت واقعی °1-1.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Øystre Slidre, Oystre Slidre

اوقات نماز Haughøvdhovda, (Haughovdhovda)
اوقات نماز Stampefossen
اوقات نماز Geitryggen
اوقات نماز Løkjeshovda, (Lokjeshovda)
اوقات نماز Raubrøtmyre, (Raubrotmyre)
اوقات نماز Heggenes
اوقات نماز Raudbrotøyne, (Raudbrotoyne)
اوقات نماز Bokolmyre
اوقات نماز Nedreføss, (Nedrefoss)
اوقات نماز Jøstad, (Jostad)
اوقات نماز Heggefjorden
اوقات نماز Sørgeføss, (Sorgefoss)
اوقات نماز Brøtin, (Brotin)
اوقات نماز Købbesetkampen, (Kobbesetkampen)
اوقات نماز Ålenhøvdamyre, (Alenhovdamyre)
اوقات نماز Ålenhøvda, (Alenhovda)
اوقات نماز Bekkjedalen
اوقات نماز Haugabekken
اوقات نماز Haugehøvda, (Haugehovda)
اوقات نماز Sandtangen
اوقات نماز Sanneshøvda, (Sanneshovda)
اوقات نماز Riskleive
اوقات نماز Skattebubekken
اوقات نماز Vøle, (Vole)
اوقات نماز Sannesøddin, (Sannesoddin)
اوقات نماز Stølsmyre, (Stolsmyre)
اوقات نماز Øverliberge, (Overliberge)
اوقات نماز Vingshøvda, (Vingshovda)
اوقات نماز Sygnemyradn
اوقات نماز Raubekken
اوقات نماز Letmyrane
اوقات نماز Veslehøvda, (Veslehovda)
اوقات نماز Brunøyne, (Brunoyne)
اوقات نماز Nørdre Skrikketjednknatten, (Nordre Skrikketjednknatten)
اوقات نماز Jonsrudbekken
اوقات نماز Pålsrudhøvda, (Palsrudhovda)
اوقات نماز Brattebakkmyre
اوقات نماز Grautøddin, (Grautoddin)
اوقات نماز Rekobrennmyre
اوقات نماز Skrikketjednet
اوقات نماز Sælsbekken, (Saelsbekken)
اوقات نماز Brøthøvdhøvda, (Brothovdhovda)
اوقات نماز Slidreåsen, (Slidreasen)
اوقات نماز Brøthøvdreset, (Brothovdreset)
اوقات نماز Letmyrbakkadn
اوقات نماز Svartetjednet
اوقات نماز Sælsøddin, (Saelsoddin)
اوقات نماز Strandebekken
اوقات نماز Brøthøvdmyre, (Brothovdmyre)
اوقات نماز Rundemyre
اوقات نماز Breimyr
اوقات نماز Vermemyre
اوقات نماز Mandirsenbakkin
اوقات نماز Nesjamyre
اوقات نماز Mehovd
اوقات نماز Tåbakkmyre, (Tabakkmyre)
اوقات نماز Leirbekken
اوقات نماز Sjåheimmyre, (Sjaheimmyre)
اوقات نماز Raunedalen
اوقات نماز Lurvehøvd, (Lurvehovd)
اوقات نماز Karusbekken
اوقات نماز Gaukeberg
اوقات نماز Eikremyre
اوقات نماز Skatrudbekken
اوقات نماز Ragneberg
اوقات نماز Kloppmyre
اوقات نماز Kampen
اوقات نماز Storrmyre
اوقات نماز Bleikeberg
اوقات نماز Tvengehovda
اوقات نماز Størrtjednet, (Storrtjednet)
اوقات نماز Kardustjernet
اوقات نماز Søre Kvitjørdsbekken, (Sore Kvitjordsbekken)
اوقات نماز Karusmyre
اوقات نماز Brøtabekken, (Brotabekken)
اوقات نماز Maradalen
اوقات نماز Strandemyre
اوقات نماز Sjåheimbekken, (Sjaheimbekken)
اوقات نماز Karusmoen
اوقات نماز Skattebuåsen, (Skattebuasen)
اوقات نماز Jørstadhøvda, (Jorstadhovda)
اوقات نماز Kløpphøvd, (Klopphovd)
اوقات نماز Høvdaslette, (Hovdaslette)
اوقات نماز Volbufjorden
اوقات نماز Jelle
اوقات نماز Dragmyr
اوقات نماز Rundehøvda, (Rundehovda)
اوقات نماز Sjåheimbekken, (Sjaheimbekken)
اوقات نماز Kvithovd
اوقات نماز Kvannebekken
اوقات نماز Raubekkmyre
اوقات نماز Prestheggeøddin, (Prestheggeoddin)
اوقات نماز Jelle
اوقات نماز Storehøymyr, (Storehoymyr)
اوقات نماز Synberg
اوقات نماز Julsonlie
اوقات نماز Maradalsmyre
اوقات نماز Kyrskardet
اوقات نماز Gråbeinhovda, (Grabeinhovda)
اوقات نماز Øydestlsberget, (Oydestlsberget)