اوقات نماز Lunner

NO / Oppland / Lunner

جهت قبله Lunner

N E S W

جهت قبله Lunner

°136.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Lunner, Oppland: °136.9 :جهت قطب نما °139.1 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lunner, Kommun Lunner, Lunner kommune, Lunneri vald, Lunners kommun, lun nei er, lunnera, Луннер, লুন্নের, 倫內爾

اوقات نماز Kalvsjøbekken, (Kalvsjobekken)
اوقات نماز Roa
اوقات نماز Volla
اوقات نماز Bjønnbekken, (Bjonnbekken)
اوقات نماز Lunner
اوقات نماز Elgsjøen, (Elgsjoen)
اوقات نماز Blisteintoppen
اوقات نماز Oppentjernet
اوقات نماز Oppsal
اوقات نماز Kalvsjø, (Kalvsjo)
اوقات نماز Kjørven, (Kjorven)
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Lunnerkollen
اوقات نماز Jørnsbrannshaugen, (Jornsbrannshaugen)
اوقات نماز Oppenstormyra
اوقات نماز Monseberget
اوقات نماز Ryatjernet
اوقات نماز Stumnetjernet
اوقات نماز Omdalsvatnet
اوقات نماز Smørhaugen, (Smorhaugen)
اوقات نماز Omdalsbekken
اوقات نماز Møllåa, (Mollaa)
اوقات نماز Hyttaputten
اوقات نماز Lykjetoppen
اوقات نماز Kjørvensæteråsen, (Kjorvensaeterasen)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Lundberghaugen
اوقات نماز Grøntjernet, (Grontjernet)
اوقات نماز Flatla
اوقات نماز Nordtjernet
اوقات نماز Valborgtjernet
اوقات نماز Østby, (Ostby)
اوقات نماز Harpetjernet
اوقات نماز Røsteberga, (Rosteberga)
اوقات نماز Tunnelltoppen
اوقات نماز Karlstj,øv, (Karlstj,ov)
اوقات نماز Olsknappen
اوقات نماز Nerlia
اوقات نماز Karussputten
اوقات نماز Dalasjøbekken, (Dalasjobekken)
اوقات نماز Småtjernet, (Smatjernet)
اوقات نماز Skjerpemyra
اوقات نماز Øverlia, (Overlia)
اوقات نماز Kalstjernbekken
اوقات نماز Kariberget
اوقات نماز Fiskumtjernet
اوقات نماز Lauvbekken
اوقات نماز Ristirevberge
اوقات نماز Kjevlingen
اوقات نماز Lisberget
اوقات نماز Dynnabekken
اوقات نماز Karlstjernet
اوقات نماز Larmerudshaugen
اوقات نماز Hallomtjernet
اوقات نماز Holteputt
اوقات نماز Vøyen, (Voyen)
اوقات نماز Lisputten
اوقات نماز Lognabekken
اوقات نماز Selahøvret, (Selahovret)
اوقات نماز Mørkomdalen, (Morkomdalen)
اوقات نماز Svea
اوقات نماز Milsteinberget
اوقات نماز Holtåsen, (Holtasen)
اوقات نماز Karussputten
اوقات نماز Helvetesputten
اوقات نماز Muttabekken
اوقات نماز Lunnerbakkhøgda, (Lunnerbakkhogda)
اوقات نماز Skarpsno
اوقات نماز Dælstjernet, (Daelstjernet)
اوقات نماز Høybytjernet, (Hoybytjernet)
اوقات نماز Vikabekken
اوقات نماز Finnlaushøgda, (Finnlaushogda)
اوقات نماز Vollmyra
اوقات نماز Vestre Gobakkputten
اوقات نماز Vikatangen
اوقات نماز Hallumsbekken
اوقات نماز Fløyta, (Floyta)