اوقات نماز Lom

NO / Oppland / Lom

جهت قبله Lom

N E S W

جهت قبله Lom

°136.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Lom, Oppland: °136.3 :جهت قطب نما °137.6 :جهت واقعی °1-1.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lom, Lom kommune

اوقات نماز Lom
اوقات نماز Fossbergom
اوقات نماز Prestfossen
اوقات نماز Bøvri, (Bovri)
اوقات نماز Fossheim
اوقات نماز Nonshaugen
اوقات نماز Andvord
اوقات نماز Brennhaug
اوقات نماز Årsjo, (Arsjo)
اوقات نماز Hesthøe, (Hesthoe)
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Læshøi, (Laeshoi)
اوقات نماز Veslhøi, (Veslhoi)
اوقات نماز Hågåfossen, (Hagafossen)
اوقات نماز Nørdre Stronde, (Nordre Stronde)
اوقات نماز Tronoberget
اوقات نماز Vikeskåre, (Vikeskare)
اوقات نماز Myrskardet
اوقات نماز Nørdre Fossbrekkgrove, (Nordre Fossbrekkgrove)
اوقات نماز Stymmesmyre
اوقات نماز Vetamyri
اوقات نماز Furuhorten
اوقات نماز Gråhesten, (Grahesten)
اوقات نماز Labbelie
اوقات نماز Øvergrende, (Overgrende)
اوقات نماز Vikedalane
اوقات نماز Nørdre Meadalen, (Nordre Meadalen)
اوقات نماز Fossbrekk
اوقات نماز Hegsethøe, (Hegsethoe)
اوقات نماز Vassvegtjønne, (Vassvegtjonne)
اوقات نماز Sæterdalen, (Saeterdalen)
اوقات نماز Skim
اوقات نماز Geittopphøi, (Geittopphoi)
اوقات نماز Vittingi
اوقات نماز Synstnes
اوقات نماز Knutstugugrovi
اوقات نماز Marsteingrove
اوقات نماز Krossfurudalen
اوقات نماز Labbetjønnen, (Labbetjonnen)
اوقات نماز Vesllii
اوقات نماز Ausa
اوقات نماز Bergeodden
اوقات نماز Herabotta
اوقات نماز Langberget
اوقات نماز Duvdalskleive
اوقات نماز Ausfjellet
اوقات نماز Nedre Bergetjønne, (Nedre Bergetjonne)
اوقات نماز Synstnes
اوقات نماز Bergetjørnin, (Bergetjornin)
اوقات نماز Hågålangtjønne, (Hagalangtjonne)
اوقات نماز Øvre Grjotheimstjønne, (Ovre Grjotheimstjonne)
اوقات نماز Skiftesgrovi
اوقات نماز Vamhaug
اوقات نماز Såleggi, (Saleggi)
اوقات نماز Geitåe, (Geitae)
اوقات نماز Eggjapiken
اوقات نماز Meadalen
اوقات نماز Geitådalen, (Geitadalen)
اوقات نماز Skridulaupet
اوقات نماز Vekkjegrove
اوقات نماز Svarttjørnin, (Svarttjornin)
اوقات نماز Storåi, (Storai)
اوقات نماز Vittingstjørni, (Vittingstjorni)
اوقات نماز Søre Stronde, (Sore Stronde)
اوقات نماز Svarttjønne, (Svarttjonne)
اوقات نماز Ottavatn
اوقات نماز Staurustgrende
اوقات نماز Vindsjokampen
اوقات نماز Skarddalen
اوقات نماز Aukrustgrøvein, (Aukrustgrovein)
اوقات نماز Vindsjodalen
اوقات نماز Ørneberget, (Orneberget)
اوقات نماز Vittingsdalen
اوقات نماز Kvenngrove
اوقات نماز Tverrfjellet
اوقات نماز Kampen
اوقات نماز Trongdalen
اوقات نماز Skårådalsberget, (Skaradalsberget)
اوقات نماز Kampetjørni, (Kampetjorni)
اوقات نماز Bakken
اوقات نماز Storådalen, (Storadalen)
اوقات نماز Syngjarbekken