اوقات نماز Lesja

NO / Oppland / Lesja

جهت قبله Lesja

N E S W

جهت قبله Lesja

°136.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Lesja, Oppland: °136.7 :جهت قطب نما °138.2 :جهت واقعی °1-1.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lesja, Lesja kommune

اوقات نماز Lesja
اوقات نماز Honna
اوقات نماز Kolstadbekken
اوقات نماز Holsberget
اوقات نماز Skiatjørni, (Skiatjorni)
اوقات نماز Gorrmyre
اوقات نماز Holsbekken
اوقات نماز Skredadalen
اوقات نماز Hogsvoldkroken
اوقات نماز Skreda
اوقات نماز Brattbakken
اوقات نماز Belleåe, (Belleae)
اوقات نماز Krekan
اوقات نماز Staksteinhøe, (Staksteinhoe)
اوقات نماز Kaldanmyra
اوقات نماز Ståkåmyre, (Stakamyre)
اوقات نماز Gammelstuguhaugen
اوقات نماز Ølstadskriu, (Olstadskriu)
اوقات نماز Lemba
اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Røvsholdalen, (Rovsholdalen)
اوقات نماز Nora
اوقات نماز Utsikten
اوقات نماز Presthaugen
اوقات نماز Toretjørni, (Toretjorni)
اوقات نماز Restbakken
اوقات نماز Rotåe, (Rotae)
اوقات نماز Kvitberget
اوقات نماز Holebekken
اوقات نماز Langhaugen
اوقات نماز Storhaugbekken
اوقات نماز Storhaugen
اوقات نماز Budalen
اوقات نماز Hovdo
اوقات نماز Dalbekken
اوقات نماز Salhaugan
اوقات نماز Skarven
اوقات نماز Hattremsåi, (Hattremsai)
اوقات نماز Langdalen
اوقات نماز Grønslådokte, (Gronsladokte)
اوقات نماز Lyftingsmyre
اوقات نماز Grønruste, (Gronruste)
اوقات نماز Djupdalsåe, (Djupdalsae)
اوقات نماز Nosi
اوقات نماز Skråmlii, (Skramlii)
اوقات نماز Holhaugen
اوقات نماز Steinkloppdalen
اوقات نماز Baklie
اوقات نماز Svellhovda
اوقات نماز Skråma, (Skrama)
اوقات نماز Henninghøe, (Henninghoe)