اوقات نماز Etnedal

NO / Oppland / Etnedal

جهت قبله Etnedal

N E S W

جهت قبله Etnedal

°136.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Etnedal, Oppland: °136.5 :جهت قطب نما °138.3 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Etnedal

اوقات نماز Bruflat
اوقات نماز Kallehauge
اوقات نماز Slettaknatten
اوقات نماز Rødningslie, (Rodningslie)
اوقات نماز Sletta
اوقات نماز Brøtamyre, (Brotamyre)
اوقات نماز Plassaberget
اوقات نماز Rødningsberget, (Rodningsberget)
اوقات نماز Vatningsmyre
اوقات نماز Liaføssen, (Liafossen)
اوقات نماز Briskebyen
اوقات نماز Skålerudberget, (Skalerudberget)
اوقات نماز Øvrelie, (Ovrelie)
اوقات نماز Gøttenbørgsbekken, (Gottenborgsbekken)
اوقات نماز Myratn
اوقات نماز Turkelihalle
اوقات نماز Storhalle
اوقات نماز Løppelihaugen, (Loppelihaugen)
اوقات نماز Kloppmyratn
اوقات نماز Hestekindbekken
اوقات نماز Bergeishøgde, (Bergeishogde)
اوقات نماز Robølsbekken, (Robolsbekken)
اوقات نماز Dammyrbekken
اوقات نماز Kvithovdmyratn
اوقات نماز Fløgeisberget, (Flogeisberget)
اوقات نماز Køllsbekken, (Kollsbekken)
اوقات نماز Dammyre
اوقات نماز Hovdeberget
اوقات نماز Bjørkebekken, (Bjorkebekken)
اوقات نماز Svartedalen
اوقات نماز Kleivagrettin
اوقات نماز Sjaksknatten
اوقات نماز Bjødnamyre, (Bjodnamyre)
اوقات نماز Bakhalle
اوقات نماز Rovemyre
اوقات نماز Gørrtjednet, (Gorrtjednet)
اوقات نماز Lie
اوقات نماز Usledalen
اوقات نماز Gråbeinhaugen, (Grabeinhaugen)
اوقات نماز Kvithovda
اوقات نماز Rovemyrgrettin
اوقات نماز Liafjellet
اوقات نماز Gørrtjednmyratn, (Gorrtjednmyratn)
اوقات نماز Breieshaugen
اوقات نماز Elgtjednbekken
اوقات نماز Øbbervassberget, (Obbervassberget)
اوقات نماز Byfelibekken
اوقات نماز Brusvebekken
اوقات نماز Føssatn, (Fossatn)
اوقات نماز Bjødnaskardet, (Bjodnaskardet)
اوقات نماز Hestehagaberget
اوقات نماز Bakke
اوقات نماز Byfeliberget
اوقات نماز Åbortjernet, (Abortjernet)
اوقات نماز Stølsjordmyre, (Stolsjordmyre)
اوقات نماز Bergselvi
اوقات نماز Stamparmyratn
اوقات نماز Gåsehushøgde, (Gasehushogde)
اوقات نماز Øbbervassmyratn, (Obbervassmyratn)
اوقات نماز Ørmura, (Ormura)
اوقات نماز Elgtjednskardet
اوقات نماز Rabben
اوقات نماز Bjørketjednet, (Bjorketjednet)
اوقات نماز Vollsbekken
اوقات نماز Fjellsvarden
اوقات نماز Gravdalsbekken
اوقات نماز Haugsåsen, (Haugsasen)
اوقات نماز Vedahogsthøgde, (Vedahogsthogde)
اوقات نماز Furuhøgde, (Furuhogde)
اوقات نماز Byfellii
اوقات نماز Høgehaugen, (Hogehaugen)
اوقات نماز Elgstjernet
اوقات نماز Bjødnaskardal, (Bjodnaskardal)
اوقات نماز Hovdahaugen
اوقات نماز Øygardsberget, (Oygardsberget)
اوقات نماز Elgeskaret
اوقات نماز Tiuhaugen
اوقات نماز Nordfjellshaugen
اوقات نماز Gravatjednhaugen
اوقات نماز Byfelliberget
اوقات نماز Stubbehosoføsleputten, (Stubbehosofosleputten)
اوقات نماز Limhusdalen
اوقات نماز Øspelundsvegrettin, (Ospelundsvegrettin)
اوقات نماز Sagmyre
اوقات نماز Tonsåsbekken, (Tonsasbekken)
اوقات نماز Damtjednmyre
اوقات نماز Flætangin, (Flaetangin)
اوقات نماز Handebakkmyre
اوقات نماز Øyangsbekken, (Oyangsbekken)
اوقات نماز Øyangen, (Oyangen)
اوقات نماز Beitemyratn
اوقات نماز Andøye, (Andoye)
اوقات نماز Nørre Damtjednet, (Norre Damtjednet)
اوقات نماز Fjelltjednbekken
اوقات نماز Stormyre
اوقات نماز Espelibekken
اوقات نماز Etnedalen
اوقات نماز Gravatjedn
اوقات نماز Damtjednberget
اوقات نماز Storesteinatn