اوقات نماز Dovre

NO / Oppland / Dovre

جهت قبله Dovre

N E S W

جهت قبله Dovre

°137 :جهت قطب نما
جهت قبله Dovre, Oppland: °137 :جهت قطب نما °138.5 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dovre

اوقات نماز Dovreskogen
اوقات نماز Dovre
اوقات نماز Vigerusttjernet
اوقات نماز Bergsgrende
اوقات نماز Tofte
اوقات نماز Andgardstjern
اوقات نماز Gudbrandsdalen
اوقات نماز Ragnhildbekken
اوقات نماز Ragnhildsgjelet
اوقات نماز Breiddalsbekken
اوقات نماز Mjogdal
اوقات نماز Breidal
اوقات نماز Nonshaug
اوقات نماز Hønkollen, (Honkollen)
اوقات نماز Storhovdaet
اوقات نماز Sjøberget, (Sjoberget)
اوقات نماز Skardkollan
اوقات نماز Vårkinnslie, (Varkinnslie)
اوقات نماز Silisberget
اوقات نماز Flye
اوقات نماز Tungåi, (Tungai)
اوقات نماز Nedre Veslefjellet
اوقات نماز Øvre Veslefjellet, (Ovre Veslefjellet)
اوقات نماز Myrahovda
اوقات نماز Gammelseterbekken
اوقات نماز Halvvolahaug
اوقات نماز Kollen
اوقات نماز Vårkinn, (Varkinn)
اوقات نماز Søre Grotåe, (Sore Grotae)
اوقات نماز Raudberget
اوقات نماز Leina
اوقات نماز Jøndalsberget, (Jondalsberget)
اوقات نماز Musbekken
اوقات نماز Kvannbekken
اوقات نماز Brysjubakkan
اوقات نماز Sjugurdsåi, (Sjugurdsai)
اوقات نماز Kilikollen
اوقات نماز Kili
اوقات نماز Jønndalen, (Jonndalen)
اوقات نماز Musa
اوقات نماز Grotai
اوقات نماز Jønnmyrdalen, (Jonnmyrdalen)
اوقات نماز Sjugurdshovda
اوقات نماز Storhovda
اوقات نماز Nonshøi, (Nonshoi)
اوقات نماز Vardhøe, (Vardhoe)
اوقات نماز Ljosrandin
اوقات نماز Varpelie