اوقات نماز Vevelstad

NO / Nordland / Vevelstad

جهت قبله Vevelstad

N E S W

جهت قبله Vevelstad

°141.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Vevelstad, Nordland: °141.3 :جهت قطب نما °144.6 :جهت واقعی °1-3.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vevelstad

اوقات نماز Vevelstad
اوقات نماز Våg, (Vag)
اوقات نماز Bekkaskjeret
اوقات نماز Svenskmyrån, (Svenskmyran)
اوقات نماز Lensmannsodden
اوقات نماز Lendingen
اوقات نماز Grønnlibekken, (Gronnlibekken)
اوقات نماز Kvannlibekken
اوقات نماز Nergrønnlia, (Nergronnlia)
اوقات نماز Raudalsbekken
اوقات نماز Trollbergan
اوقات نماز Langberget
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Alberthågjen, (Alberthagjen)
اوقات نماز Grønbechelva, (Gronbechelva)
اوقات نماز Høyvikja, (Hoyvikja)
اوقات نماز Dalhågjen, (Dalhagjen)
اوقات نماز Kjøkkenhågjen, (Kjokkenhagjen)
اوقات نماز Dyråsen, (Dyrasen)
اوقات نماز Rauddalen
اوقات نماز Hesthågjen, (Hesthagjen)
اوقات نماز Hanslia
اوقات نماز Karistrandvikja
اوقات نماز Torvhågjen, (Torvhagjen)
اوقات نماز Svalvikja
اوقات نماز Geitkrækern, (Geitkraekern)
اوقات نماز Lislbjørnvika, (Lislbjornvika)
اوقات نماز Vågsfjellet, (Vagsfjellet)
اوقات نماز Kolbeinvika
اوقات نماز Osphågjen, (Osphagjen)
اوقات نماز Nordvikhågjen, (Nordvikhagjen)
اوقات نماز Stormobekken
اوقات نماز Nordhammaren
اوقات نماز Småholan, (Smaholan)
اوقات نماز Sørvatnet, (Sorvatnet)
اوقات نماز Hereskjegget
اوقات نماز Hansodden
اوقات نماز Bjørnvikja, (Bjornvikja)
اوقات نماز Nordvatnet
اوقات نماز Juvikmyro
اوقات نماز Roparskjeret
اوقات نماز Skardet
اوقات نماز Hestun
اوقات نماز Sørhammaren, (Sorhammaren)
اوقات نماز Hammarvikja
اوقات نماز Jonsvikmyrån, (Jonsvikmyran)
اوقات نماز Kvannlihumpen
اوقات نماز Geitgroven
اوقات نماز Djupvikhaugen
اوقات نماز Stallbakkan
اوقات نماز Vågsvågjen, (Vagsvagjen)
اوقات نماز Juvikhågjen, (Juvikhagjen)
اوقات نماز Juvikja
اوقات نماز Bryggeneset
اوقات نماز Sør-Jonsvikja, (Sor-Jonsvikja)
اوقات نماز Halsen
اوقات نماز Slettheia
اوقات نماز Storhågskardet, (Storhagskardet)
اوقات نماز Hestvikja
اوقات نماز Hulderhågjen, (Hulderhagjen)
اوقات نماز Grønlihumpen, (Gronlihumpen)
اوقات نماز Nordvikja
اوقات نماز Jonsvika
اوقات نماز Ramnfloget
اوقات نماز Heilvikhågjen, (Heilvikhagjen)
اوقات نماز Storhaugen
اوقات نماز Rismålshågjen, (Rismalshagjen)
اوقات نماز Kjerringvikja
اوقات نماز Nordheilvikja
اوقات نماز Ervikskjeret
اوقات نماز Småskjeran, (Smaskjeran)
اوقات نماز Durmålsbekken, (Durmalsbekken)
اوقات نماز Korsvikskjeret
اوقات نماز Korsvikelva
اوقات نماز Nordhågjen, (Nordhagjen)
اوقات نماز Møllohågjen, (Mollohagjen)
اوقات نماز Storholmen
اوقات نماز Kolbeinskjeret
اوقات نماز Korsvikja
اوقات نماز Snertholmen
اوقات نماز Nonshågjen, (Nonshagjen)
اوقات نماز Tuva
اوقات نماز Korsvikmyrån, (Korsvikmyran)
اوقات نماز Bryggholmen
اوقات نماز Sørhågjen, (Sorhagjen)
اوقات نماز Grauthammaren
اوقات نماز Nordodden
اوقات نماز Gjerdehågjen, (Gjerdehagjen)
اوقات نماز Rasmusvågen, (Rasmusvagen)
اوقات نماز Strupen
اوقات نماز Torvhågbekken, (Torvhagbekken)
اوقات نماز Synesodden
اوقات نماز Gråholmen, (Graholmen)
اوقات نماز Oddøya, (Oddoya)
اوقات نماز Stokkefjorden
اوقات نماز Karusellhågjen, (Karusellhagjen)
اوقات نماز Dalvikran
اوقات نماز Dalmyrån, (Dalmyran)
اوقات نماز Rundøya, (Rundoya)
اوقات نماز Ternholmen