اوقات نماز Vega

NO / Nordland / Vega

جهت قبله Vega

N E S W

جهت قبله Vega

°141 :جهت قطب نما
جهت قبله Vega, Nordland: °141 :جهت قطب نما °144 :جهت واقعی °1-3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vega

اوقات نماز Burshågjen, (Burshagjen)
اوقات نماز Gladstad
اوقات نماز Skolehågjen, (Skolehagjen)
اوقات نماز Torvåsmyra, (Torvasmyra)
اوقات نماز Torvåsen, (Torvasen)
اوقات نماز Taushaugen
اوقات نماز Eldarhågjen, (Eldarhagjen)
اوقات نماز Tverråsen, (Tverrasen)
اوقات نماز Nord-Snauåsen, (Nord-Snauasen)
اوقات نماز Jensåsen, (Jensasen)
اوقات نماز Mølnhusneset, (Molnhusneset)
اوقات نماز Bremsteinholten
اوقات نماز Valan
اوقات نماز Vassholten
اوقات نماز Kråkheimyra, (Krakheimyra)
اوقات نماز Peholmen
اوقات نماز Kråkheia, (Krakheia)
اوقات نماز Sør-Snauåsen, (Sor-Snauasen)
اوقات نماز Sisselåsen, (Sisselasen)
اوقات نماز Gladstadosen
اوقات نماز Sør-Taushågjen, (Sor-Taushagjen)
اوقات نماز Liss-Olderåsen, (Liss-Olderasen)
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Vannløkbekken, (Vannlokbekken)
اوقات نماز Stor-Olderåsen, (Stor-Olderasen)
اوقات نماز Lissforråsen, (Lissforrasen)
اوقات نماز Vardnosen
اوقات نماز Bjørskåsbergan, (Bjorskasbergan)
اوقات نماز Vardneshågjen, (Vardneshagjen)
اوقات نماز Kaukarheia
اوقات نماز Limåstjønna, (Limastjonna)
اوقات نماز Forråsen, (Forrasen)
اوقات نماز Rotåsen, (Rotasen)
اوقات نماز Steinåsheia, (Steinasheia)
اوقات نماز Kalvåsen, (Kalvasen)
اوقات نماز Flatåsen, (Flatasen)
اوقات نماز Sjøheia, (Sjoheia)
اوقات نماز Grishågjen, (Grishagjen)
اوقات نماز Rotvatnet
اوقات نماز Middagsneset
اوقات نماز Fuglestadvatnet
اوقات نماز Vardneset
اوقات نماز Sveavatnet
اوقات نماز Falkmannsheia
اوقات نماز Fjøshågjen, (Fjoshagjen)
اوقات نماز Fjelldalen
اوقات نماز Kubbåsen, (Kubbasen)
اوقات نماز Inntjørna, (Inntjorna)
اوقات نماز Steinskårheia, (Steinskarheia)
اوقات نماز Ertsåsen, (Ertsasen)
اوقات نماز Oterblåså, (Oterblasa)
اوقات نماز Søndagsvika, (Sondagsvika)
اوقات نماز Hongsetskardet
اوقات نماز Innertjønna, (Innertjonna)
اوقات نماز Krekå, (Kreka)
اوقات نماز Monshågjen, (Monshagjen)
اوقات نماز Vegsteinfjellet
اوقات نماز Svinvatnet
اوقات نماز Fersethaugen
اوقات نماز Kjellarhaugvatnet
اوقات نماز Kjellarhaugen
اوقات نماز Sevatnet
اوقات نماز Husbondhaugen
اوقات نماز Fersetvatnet
اوقات نماز Faueltrappen
اوقات نماز Einåsvatnet, (Einasvatnet)
اوقات نماز Krokåsen, (Krokasen)
اوقات نماز Sjølvåsen, (Sjolvasen)
اوقات نماز Tjuvrotmyra
اوقات نماز Hjøriheia, (Hjoriheia)
اوقات نماز Bergåsen, (Bergasen)
اوقات نماز Teinåsvika, (Teinasvika)
اوقات نماز Teinhaugen
اوقات نماز Polpåsen, (Polpasen)
اوقات نماز Einesfossen
اوقات نماز Skiftevatnet
اوقات نماز Fersetkollikberget
اوقات نماز Arosheia
اوقات نماز Teppheia
اوقات نماز Floakollikberget
اوقات نماز Gråmyra, (Gramyra)
اوقات نماز Mellahågjen, (Mellahagjen)
اوقات نماز Åskollikberget, (Askollikberget)
اوقات نماز Falkmannheia
اوقات نماز Torvheia
اوقات نماز Einneset
اوقات نماز Nes
اوقات نماز Groven
اوقات نماز Tellegåsen, (Tellegasen)
اوقات نماز Kløftåsen, (Kloftasen)
اوقات نماز Osen
اوقات نماز Purkheia
اوقات نماز Leirvikåsen, (Leirvikasen)
اوقات نماز Almåsen, (Almasen)
اوقات نماز Floa
اوقات نماز Hopen
اوقات نماز Kallarneset
اوقات نماز Hestvatnet
اوقات نماز Grønnåsen, (Gronnasen)
اوقات نماز Karivika