اوقات نماز Vågan

NO / Nordland / Vågan

جهت قبله Vågan

N E S W

جهت قبله Vågan

°143.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Vågan, Nordland: °143.7 :جهت قطب نما °148.4 :جهت واقعی °1-4.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vågan, Vagan, Vaagan Herred

اوقات نماز Storøyvalen, (Storoyvalen)
اوقات نماز Skjeret
اوقات نماز Litløya, (Litloya)
اوقات نماز Svolvær, (Svolvaer)
اوقات نماز Svolvær (Lofoten), (Svolvaer (Lofoten))
اوقات نماز Storøya, (Storoya)
اوقات نماز Nonshaugen
اوقات نماز Purkholmen
اوقات نماز Kjeøya, (Kjeoya)
اوقات نماز Bjørnodden, (Bjornodden)
اوقات نماز Badeklubben
اوقات نماز Risøyskjæret, (Risoyskjaeret)
اوقات نماز Svinøya, (Svinoya)
اوقات نماز Svinøyvalen, (Svinoyvalen)
اوقات نماز Bukkedauden
اوقات نماز Risøyholmen, (Risoyholmen)
اوقات نماز Badebuktskjeret
اوقات نماز Osanpollen
اوقات نماز Vårsetøya, (Varsetoya)
اوقات نماز Ørnvikskjæran, (Ornvikskjaeran)
اوقات نماز Annikenskjeret
اوقات نماز Kjeøyodden, (Kjeoyodden)
اوقات نماز Risøya, (Risoya)
اوقات نماز Knausen
اوقات نماز Vadbeinan
اوقات نماز Hjellskjeret
اوقات نماز Marinehaugen
اوقات نماز Austerøya, (Austeroya)
اوقات نماز Ørnvika, (Ornvika)
اوقات نماز Marinepollen
اوقات نماز Kleppfiskholmen
اوقات نماز Humpen
اوقات نماز Strandodden
اوقات نماز Høgøya, (Hogoya)
اوقات نماز Korsvika
اوقات نماز Store Brannholmen
اوقات نماز Litl-Risøya, (Litl-Risoya)
اوقات نماز Øvre Steinvikholmen, (Ovre Steinvikholmen)
اوقات نماز Juten
اوقات نماز Risøyskjæran, (Risoyskjaeran)
اوقات نماز Brosmeskjæret, (Brosmeskjaeret)
اوقات نماز Osan
اوقات نماز Steinvikskjeret
اوقات نماز Innstadvikskjeran
اوقات نماز Stor-Risøya, (Stor-Risoya)
اوقات نماز Leirosen
اوقات نماز Innstadvika
اوقات نماز Rødholmskjeran, (Rodholmskjeran)
اوقات نماز Risøyan, (Risoyan)
اوقات نماز Moltebærholmen, (Moltebaerholmen)
اوقات نماز Ørnhaugen, (Ornhaugen)
اوقات نماز Austerløpskjæran, (Austerlopskjaeran)
اوقات نماز Gardsosen
اوقات نماز Nordvikholmen
اوقات نماز Stretarholmen
اوقات نماز Smihaugen
اوقات نماز Spanna
اوقات نماز Osanmyra
اوقات نماز Sørvika, (Sorvika)
اوقات نماز Rødholman, (Rodholman)
اوقات نماز Jordstrandhøgda, (Jordstrandhogda)
اوقات نماز Sommartjønna, (Sommartjonna)
اوقات نماز Spissen
اوقات نماز Litl-Kongsvatnet
اوقات نماز Stretarneset
اوقات نماز Finnvika
اوقات نماز Svolværgeita, (Svolvaergeita)
اوقات نماز Finngamdalen
اوقات نماز Svolværvatnet, (Svolvaervatnet)
اوقات نماز Grønnåsen, (Gronnasen)
اوقات نماز Grønåsvatnet, (Gronasvatnet)
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Tjeldbergvika
اوقات نماز Gullet
اوقات نماز Knutelva
اوقات نماز Knuttjørna, (Knuttjorna)
اوقات نماز Signehaugen
اوقات نماز Urstabbvika
اوقات نماز Fløya, (Floya)
اوقات نماز Ternholman
اوقات نماز Djevelporten
اوقات نماز Kløfterskjeret, (Klofterskjeret)
اوقات نماز Urdstabben
اوقات نماز Astridhaugen
اوقات نماز Hans Meyer-elva
اوقات نماز Frosken
اوقات نماز Tjeldbergtind
اوقات نماز Tjeldbergtinden
اوقات نماز Hans Meyer-dalen
اوقات نماز Blåtinden, (Blatinden)
اوقات نماز Larsenmyra
اوقات نماز Kongselva
اوقات نماز Kongsmarka
اوقات نماز Litlskjerdingen
اوقات نماز Åvikmyra, (Avikmyra)
اوقات نماز Rekvika
اوقات نماز Fløyfjellet, (Floyfjellet)
اوقات نماز Åvikelva, (Avikelva)
اوقات نماز Sildvika
اوقات نماز Mellomvatnet