اوقات نماز Værøy

NO / Nordland / Værøy

جهت قبله Værøy

N E S W

جهت قبله Værøy

°142.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Værøy, Nordland: °142.3 :جهت قطب نما °145.9 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Værøy, Vaeroy, Vaeroy kommune, Værøy kommune

اوقات نماز Langholmen
اوقات نماز Sørland, (Sorland)
اوقات نماز Hjellholmen
اوقات نماز Kvitsanden
اوقات نماز Tjyvberget
اوقات نماز Brønnsvika, (Bronnsvika)
اوقات نماز Sprengern
اوقات نماز Gångskårtinden, (Gangskartinden)
اوقات نماز Ramnberget
اوقات نماز Gångskaret, (Gangskaret)
اوقات نماز Vardan
اوقات نماز Sørvika, (Sorvika)
اوقات نماز Bensvika
اوقات نماز Valttinden
اوقات نماز Einingan
اوقات نماز Tynesleina
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Stormelen
اوقات نماز Skjersvikneset
اوقات نماز Litlmelen
اوقات نماز Mælan, (Maelan)
اوقات نماز Gullaksla
اوقات نماز Grindvika
اوقات نماز Austervågen, (Austervagen)
اوقات نماز Skjersvika
اوقات نماز Bjørgan, (Bjorgan)
اوقات نماز Hermertinden
اوقات نماز Klaumertinden
اوقات نماز Breivikbukta
اوقات نماز Tjuvneset
اوقات نماز Yttertinden
اوقات نماز Sørlandsvika, (Sorlandsvika)
اوقات نماز Alveneset
اوقات نماز Torvvågen, (Torvvagen)
اوقات نماز Svinkammen
اوقات نماز Djupdalen
اوقات نماز Røssnesvågen, (Rossnesvagen)
اوقات نماز Breidvika
اوقات نماز Sålbotstinden, (Salbotstinden)
اوقات نماز Kvalnessteinan
اوقات نماز Tverrberget
اوقات نماز Nevskjeret
اوقات نماز Tabbisodden
اوقات نماز Langodden
اوقات نماز Myran
اوقات نماز Håkjerringvika, (Hakjerringvika)
اوقات نماز Hagskaret
اوقات نماز Nevan
اوقات نماز Nevkollen
اوقات نماز Hagmolla
اوقات نماز Mekollen
اوقات نماز Kvalnes
اوقات نماز Sørlandsvåg, (Sorlandsvag)
اوقات نماز Hamran
اوقات نماز Værøy, (Vaeroy)
اوقات نماز Statsfjellet
اوقات نماز Piklia
اوقات نماز Værøya, (Vaeroya)
اوقات نماز Vassvika
اوقات نماز Drangen
اوقات نماز Breiddalen
اوقات نماز Skathalsen
اوقات نماز Bjørka, (Bjorka)
اوقات نماز Kvalneset
اوقات نماز Sandskjeret
اوقات نماز Seiklakken
اوقات نماز Larslihalsen
اوقات نماز Tjyvskaret
اوقات نماز Littj-Seiklakken
اوقات نماز Nordlandsnubben
اوقات نماز Storholmen
اوقات نماز Nupsneset
اوقات نماز Rogndisken
اوقات نماز Nupsdalen
اوقات نماز Kammen
اوقات نماز Ferskvågen, (Ferskvagen)
اوقات نماز Oternesan
اوقات نماز Oternesskjeran
اوقات نماز Gjerdheia
اوقات نماز Kamheia
اوقات نماز Børan, (Boran)
اوقات نماز Høggjerdan, (Hoggjerdan)
اوقات نماز Omnan
اوقات نماز Buholmen
اوقات نماز Hundholman
اوقات نماز Trollet
اوقات نماز Kalvskaret
اوقات نماز Rømdalen, (Romdalen)
اوقات نماز Fersktuva
اوقات نماز Tindskjeret
اوقات نماز Ånhammaren, (Anhammaren)
اوقات نماز Vettmålskjeret, (Vettmalskjeret)
اوقات نماز Djupbekkerhågen, (Djupbekkerhagen)
اوقات نماز Delskjeran
اوقات نماز Høgsandhausen, (Hogsandhausen)
اوقات نماز Breiviknupen
اوقات نماز Stavan
اوقات نماز Hornet
اوقات نماز Grunnereggtua
اوقات نماز Nordlandsnupen