اوقات نماز Tysfjord

NO / Nordland / Tysfjord

جهت قبله Tysfjord

N E S W

جهت قبله Tysfjord

°144.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Tysfjord, Nordland: °144.8 :جهت قطب نما °150.6 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tysfjord

اوقات نماز Kjøpsvik, (Kjopsvik)
اوقات نماز Gásluokta, (Gasluokta)
اوقات نماز Bjørnhaugen, (Bjornhaugen)
اوقات نماز Trondskjeret
اوقات نماز Oaffi
اوقات نماز Stortind
اوقات نماز Kjøpsvika, (Kjopsvika)
اوقات نماز Orneset
اوقات نماز Johola
اوقات نماز Indre Tysfjorden
اوقات نماز Smineslia
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Hestneselva
اوقات نماز Olderviknes
اوقات نماز Kjøpsvikvatnet, (Kjopsvikvatnet)
اوقات نماز Lappholmen
اوقات نماز Ramnbergan
اوقات نماز Urvikaksla
اوقات نماز Storvika
اوقات نماز Storbotnelva
اوقات نماز Ravsnjarka
اوقات نماز Orrehågen, (Orrehagen)
اوقات نماز Krokanes
اوقات نماز Klubbneset
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Kjøpsviksundet, (Kjopsviksundet)
اوقات نماز Kobbvikdalen
اوقات نماز Gaukaloktdalen
اوقات نماز Steinfjellvatnet
اوقات نماز Likollen
اوقات نماز Storhågen, (Storhagen)
اوقات نماز Jågåsijdda, (Jagasijdda)
اوقات نماز Ramnberget
اوقات نماز Kobbvikvatnet
اوقات نماز Govsnonjárga, (Govsnonjarga)
اوقات نماز Nord-Tverrelva
اوقات نماز Kikvikodden
اوقات نماز Steinfjellet
اوقات نماز Strandhågen, (Strandhagen)
اوقات نماز Skillarhågen, (Skillarhagen)
اوقات نماز Gásluovtvárre, (Gasluovtvarre)
اوقات نماز Vasshågen, (Vasshagen)
اوقات نماز Svartskjæret, (Svartskjaeret)
اوقات نماز Hestvika
اوقات نماز Sammelhågen, (Sammelhagen)
اوقات نماز Risvika
اوقات نماز Mølnvikhågen, (Molnvikhagen)
اوقات نماز Sauelva
اوقات نماز Holtan
اوقات نماز Storbotnvatnet
اوقات نماز Gahppanluokta
اوقات نماز Ånelia, (Anelia)
اوقات نماز Durmålshågen, (Durmalshagen)
اوقات نماز Litlvika
اوقات نماز Mølnvika, (Molnvika)
اوقات نماز Mølnvikodden, (Molnvikodden)
اوقات نماز Eidvika
اوقات نماز Litlneset
اوقات نماز Kalvibergodden
اوقات نماز Sør-Tverrelva, (Sor-Tverrelva)
اوقات نماز Goarvi
اوقات نماز Rypedalen
اوقات نماز Forrahågen, (Forrahagen)
اوقات نماز Skohppi
اوقات نماز Storbotneidet
اوقات نماز Famnvedvika
اوقات نماز Gubbadeva
اوقات نماز Storåfjellet, (Storafjellet)
اوقات نماز Gerhardneset
اوقات نماز Mølnvikelva, (Molnvikelva)
اوقات نماز Kobbvika
اوقات نماز Fredagskollen
اوقات نماز Nordsida
اوقات نماز Storåvatnet, (Storavatnet)
اوقات نماز Rabben
اوقات نماز Bjørknes, (Bjorknes)
اوقات نماز Lahpesluokta
اوقات نماز Fredagsvikdalen
اوقات نماز Kobbvikklubben
اوقات نماز Brenneset
اوقات نماز Goarvenjárga, (Goarvenjarga)
اوقات نماز Skredelva
اوقات نماز Mølnvikskaret, (Molnvikskaret)
اوقات نماز Allmenningsfjellet
اوقات نماز Risviktinden
اوقات نماز Fredagsvika
اوقات نماز Vasjahallen
اوقات نماز Nesfjellet
اوقات نماز Strengtinden
اوقات نماز Sennmyra
اوقات نماز Brenneshamna
اوقات نماز Fredagsvikneset
اوقات نماز Ankerskjæret, (Ankerskjaeret)
اوقات نماز Kjelkvikfjellet
اوقات نماز Fredagsvika
اوقات نماز Váisajohka, (Vaisajohka)
اوقات نماز Lavisfjellbergan
اوقات نماز Litlneset
اوقات نماز Hulløyhamn, (Hulloyhamn)
اوقات نماز Sandskjeret