اوقات نماز Sørfold

NO / Nordland / Sørfold

جهت قبله Sørfold

N E S W

جهت قبله Sørfold

°144.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Sørfold, Nordland: °144.1 :جهت قطب نما °149.3 :جهت واقعی °1-5.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sørfold, Sorfold, Sorfold kommune, Sørfold kommune

اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Pinvikhammaren
اوقات نماز Straumen
اوقات نماز Tjelganesodden
اوقات نماز Daldalen
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Straumlia
اوقات نماز Langmoen
اوقات نماز Haltandershaugen
اوقات نماز Trollbukta
اوقات نماز Lisjvikberget
اوقات نماز Gannlappdalen
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Mellomhaugen
اوقات نماز Bertilmoen
اوقات نماز Skarmyra
اوقات نماز Tomasheia
اوقات نماز Brattlia
اوقات نماز Notvikberget
اوقات نماز Sørfoldbukta, (Sorfoldbukta)
اوقات نماز Forråshammaren, (Forrashammaren)
اوقات نماز Dalåsen, (Dalasen)
اوقات نماز Harlidalen
اوقات نماز Rønnelva, (Ronnelva)
اوقات نماز Harlia
اوقات نماز Kattuglehaugen
اوقات نماز Storomlidalen
اوقات نماز Rødåsbekken, (Rodasbekken)
اوقات نماز Storomlia
اوقات نماز Valnes
اوقات نماز Prestkondalen
اوقات نماز Pålhågen, (Palhagen)
اوقات نماز Knuthammaren
اوقات نماز Forrneshamran
اوقات نماز Seljeåsen, (Seljeasen)
اوقات نماز Høgseljeåsen, (Hogseljeasen)
اوقات نماز Storhaugmyra
اوقات نماز Furnesodden
اوقات نماز Hellandsholmen
اوقات نماز Omndalen
اوقات نماز Melloklumpen
اوقات نماز Raudlia
اوقات نماز Troelvneset
اوقات نماز Stemfossen
اوقات نماز Krekanmyra
اوقات نماز Ishammaren
اوقات نماز Storgressmyra
اوقات نماز Høghaugen, (Hoghaugen)
اوقات نماز Straumklumpen
اوقات نماز Rebåsnes, (Rebasnes)
اوقات نماز Trolldalen
اوقات نماز Svarthammarvika
اوقات نماز Djupvik
اوقات نماز Stornesodden
اوقات نماز Klipberget
اوقات نماز Rørvik, (Rorvik)
اوقات نماز Klipmyra
اوقات نماز Trolldalmyra
اوقات نماز Endedalen
اوقات نماز Nerigardsodden
اوقات نماز Hellandsbukta
اوقات نماز Lillenesodden
اوقات نماز Langbergan
اوقات نماز Bjørndalhaugen, (Bjorndalhaugen)
اوقات نماز Bollik
اوقات نماز Ørvika, (Orvika)
اوقات نماز Kråknesodden, (Kraknesodden)
اوقات نماز Oksfloget
اوقات نماز Hammarenden
اوقات نماز Falkvika
اوقات نماز Djupvikmyra
اوقات نماز Nonsskaret
اوقات نماز Einarhaugbergan
اوقات نماز Fagerbakklia
اوقات نماز Ørvikodden, (Orvikodden)
اوقات نماز Forselva
اوقات نماز Strupmyra
اوقات نماز Bjørndalen, (Bjorndalen)
اوقات نماز Storosen
اوقات نماز Brennbergan
اوقات نماز Støttnesodden, (Stottnesodden)
اوقات نماز Høglia, (Hoglia)
اوقات نماز Småhamran, (Smahamran)
اوقات نماز Ørvikåsen, (Orvikasen)
اوقات نماز Storsteinvikmyra
اوقات نماز Helland
اوقات نماز Løynelva, (Loynelva)
اوقات نماز Tverrmyra
اوقات نماز Helrabben
اوقات نماز Bjørndalselva, (Bjorndalselva)
اوقات نماز Kollen
اوقات نماز Geitvikberget
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Slettlikollen
اوقات نماز Tyttebærmoen, (Tyttebaermoen)
اوقات نماز Jordkjeldmyra
اوقات نماز Mølnmyra, (Molnmyra)
اوقات نماز Sneivegdalen
اوقات نماز Strangmoen
اوقات نماز Geitliskar