اوقات نماز Sømna

NO / Nordland / Sømna

جهت قبله Sømna

N E S W

جهت قبله Sømna

°141 :جهت قطب نما
جهت قبله Sømna, Nordland: °141 :جهت قطب نما °144.1 :جهت واقعی °1-3.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sømna, Somna, Somna kommune, Sømna kommune

اوقات نماز Vik
اوقات نماز Sømna, (Somna)
اوقات نماز Kleivhågen, (Kleivhagen)
اوقات نماز Lommergjerdet
اوقات نماز Hjarttinden
اوقات نماز Lunnaråsen, (Lunnarasen)
اوقات نماز Hestkjeften
اوقات نماز Vikasjøen, (Vikasjoen)
اوقات نماز Ludvikhågen, (Ludvikhagen)
اوقات نماز Halvveghågen, (Halvveghagen)
اوقات نماز Breivikhågen, (Breivikhagen)
اوقات نماز Brunsberget
اوقات نماز Rødbergan, (Rodbergan)
اوقات نماز Bufjellet
اوقات نماز Hushågen, (Hushagen)
اوقات نماز Tåberget, (Taberget)
اوقات نماز Tannberget
اوقات نماز Kaldalen
اوقات نماز Lysdalstinden
اوقات نماز Sløngjemyra, (Slongjemyra)
اوقات نماز Viksjøen, (Viksjoen)
اوقات نماز Storbombarheia
اوقات نماز Vikmyran
اوقات نماز Einarhaugen
اوقات نماز Stortandberget
اوقات نماز Durmålshaugen, (Durmalshaugen)
اوقات نماز Fjøshågen, (Fjoshagen)
اوقات نماز Mekvolltua
اوقات نماز Handklæmyra, (Handklaemyra)
اوقات نماز Klubbheia
اوقات نماز Finnåsen, (Finnasen)
اوقات نماز Knyktindene
اوقات نماز Springeråsen, (Springerasen)
اوقات نماز Rogndalen
اوقات نماز Fagerdalsheia
اوقات نماز Bjørufjellet, (Bjorufjellet)
اوقات نماز Nonsgrova
اوقات نماز Steinskleppan
اوقات نماز Malmsfjellet
اوقات نماز Inner-klubben
اوقات نماز Ytter-Klubben
اوقات نماز Aspundvikhatten
اوقات نماز Grønlia, (Gronlia)
اوقات نماز Vasskaret
اوقات نماز Amundsgjerdfjellet
اوقات نماز Sjøodden, (Sjoodden)
اوقات نماز Ytre Fjellklaven
اوقات نماز Jutvika
اوقات نماز Djupeeinsbrekka
اوقات نماز Trongan
اوقات نماز Lilleholmen
اوقات نماز Gjestholmen
اوقات نماز Fyrholmen
اوقات نماز Kirkehaugen
اوقات نماز Sommarfjøshaugen, (Sommarfjoshaugen)
اوقات نماز Gjerdvassmyra
اوقات نماز Krunkeldalsmyra
اوقات نماز Steinsjøholmen, (Steinsjoholmen)
اوقات نماز Krunkeldalen
اوقات نماز Veråsen, (Verasen)
اوقات نماز Gjerdevatnet
اوقات نماز Lessfjellet
اوقات نماز Staurlihatten
اوقات نماز Gunnarsengbekken
اوقات نماز Stakkmoen
اوقات نماز Baustad
اوقات نماز Foraskarmyra
اوقات نماز Langeiensbrekka
اوقات نماز Skålvikfjellet, (Skalvikfjellet)
اوقات نماز Ørntind, (Orntind)
اوقات نماز Vasskarbekken
اوقات نماز Middagsheia
اوقات نماز Blessaheia
اوقات نماز Malmsvatnet
اوقات نماز Kvernskarhaugen
اوقات نماز Røysskjeret, (Roysskjeret)
اوقات نماز Sjøhaugen, (Sjohaugen)
اوقات نماز Steinsfjellet
اوقات نماز Kjellbakkneset
اوقات نماز Nordelva
اوقات نماز Heimgardshaugen
اوقات نماز Steinsdalen
اوقات نماز Trollskarhaugen
اوقات نماز Kleivhaugen
اوقات نماز Mardalsfjellet
اوقات نماز Kobbskjæret, (Kobbskjaeret)
اوقات نماز Brannåsen, (Brannasen)
اوقات نماز Humlebakkan
اوقات نماز Vettatind
اوقات نماز Lomtjørnan, (Lomtjornan)
اوقات نماز Nubben
اوقات نماز Baustadelva
اوقات نماز Vika
اوقات نماز Nordkleppen
اوقات نماز Bjønnstiodden, (Bjonnstiodden)
اوقات نماز Følvikmyra, (Folvikmyra)
اوقات نماز Viklåttan, (Viklattan)
اوقات نماز Hestlihaugen
اوقات نماز Steinsvatnet
اوقات نماز Fjøshaugen, (Fjoshaugen)