اوقات نماز Saltdal

NO / Nordland / Saltdal

جهت قبله Saltdal

N E S W

جهت قبله Saltdal

°143.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Saltdal, Nordland: °143.9 :جهت قطب نما °148.9 :جهت واقعی °1-5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saltdal, Saltdalen

اوقات نماز Rognan
اوقات نماز Buvika
اوقات نماز Rognlia
اوقات نماز Saltelva
اوقات نماز Halsfjellet
اوقات نماز Fiskvågvatnet, (Fiskvagvatnet)
اوقات نماز Middagsfjellet
اوقات نماز Fiskvågflåget, (Fiskvagflaget)
اوقات نماز Saltnes
اوقات نماز Skagodden
اوقات نماز Saltneslia
اوقات نماز Vervasselva
اوقات نماز Ravnfloget
اوقات نماز Grishammaren
اوقات نماز Os
اوقات نماز Svarthammaren
اوقات نماز Fiskvåg, (Fiskvag)
اوقات نماز Harbakken
اوقات نماز Dalan
اوقات نماز Geitstiberget
اوقات نماز Dalmovika
اوقات نماز Oldervika
اوقات نماز Dalmovikodden
اوقات نماز Innervika
اوقات نماز Kinesodden
اوقات نماز Nestbyholmen
اوقات نماز Halsåsen, (Halsasen)
اوقات نماز Mølnneset, (Molnneset)
اوقات نماز Akervikodden
اوقات نماز Trastengmoen
اوقات نماز Maiagamhågen, (Maiagamhagen)
اوقات نماز Djupberget
اوقات نماز Høyjarfallmoen, (Hoyjarfallmoen)
اوقات نماز Kjenesnakken
اوقات نماز Osholmen
اوقات نماز Øyra, (Oyra)
اوقات نماز Raulia
اوقات نماز Langthåglia, (Langthaglia)
اوقات نماز Langthågen, (Langthagen)
اوقات نماز Reipelva
اوقات نماز Saksenvika
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Saumannsvika
اوقات نماز Berrimyra
اوقات نماز Hamran
اوقات نماز Fjellverlia
اوقات نماز Langvatnet
اوقات نماز Soksenvik vestre
اوقات نماز Storkjelfossen
اوقات نماز Laksberget
اوقات نماز Kjernhalsen
اوقات نماز Åsan, (Asan)
اوقات نماز Rausanden
اوقات نماز Djupdalhågen, (Djupdalhagen)
اوقات نماز Sjyhågen, (Sjyhagen)
اوقات نماز Holia
اوقات نماز Utelva
اوقات نماز Tangodden
اوقات نماز Storforsdalselva
اوقات نماز Nestbymoa
اوقات نماز Høgmyra, (Hogmyra)
اوقات نماز Knøvlåsen, (Knovlasen)
اوقات نماز Rabbåsen, (Rabbasen)
اوقات نماز Heihamran
اوقات نماز Fløthågen, (Flothagen)
اوقات نماز Smålian, (Smalian)
اوقات نماز Høghågen, (Hoghagen)
اوقات نماز Vardvatnet
اوقات نماز Køyrhøla, (Koyrhola)
اوقات نماز Hestgardmoen
اوقات نماز Vik
اوقات نماز Skjettenbekkdalen
اوقات نماز Blånakklia, (Blanakklia)
اوقات نماز Oslia
اوقات نماز Vikfjellet
اوقات نماز Myra
اوقات نماز Lien
اوقات نماز Storlegda
اوقات نماز Nesodden
اوقات نماز Sandbakkmoa
اوقات نماز Rønnfloget, (Ronnfloget)
اوقات نماز Lisjfjellet
اوقات نماز Dumolia
اوقات نماز Holten
اوقات نماز Botn
اوقات نماز Vasskaldelva
اوقات نماز Smalmoa
اوقات نماز Raunakkan
اوقات نماز Meby
اوقات نماز Nestby
اوقات نماز Nupen
اوقات نماز Stønniålhammaren, (Stonnialhammaren)
اوقات نماز Lisjvatnet
اوقات نماز Stortuva
اوقات نماز Øksengårdlia, (Oksengardlia)
اوقات نماز Risnakken
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Rundvatnet
اوقات نماز Svartvassheia
اوقات نماز Fjellvatnet