اوقات نماز Rødøy

NO / Nordland / Rødøy

جهت قبله Rødøy

N E S W

جهت قبله Rødøy

°142.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Rødøy, Nordland: °142.3 :جهت قطب نما °146.2 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rødøy, Rodoy

اوقات نماز Skjåneset, (Skjaneset)
اوقات نماز Vågaholmen, (Vagaholmen)
اوقات نماز Einvollneset
اوقات نماز Klepphaugan
اوقات نماز Skjelliåsen, (Skjelliasen)
اوقات نماز Langmyråsen, (Langmyrasen)
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Einvollheia
اوقات نماز Husåsen, (Husasen)
اوقات نماز Strandåsen, (Strandasen)
اوقات نماز Våge, (Vage)
اوقات نماز Vågaholmen, (Vagaholmen)
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Ørnklubben, (Ornklubben)
اوقات نماز Høglia, (Hoglia)
اوقات نماز Segeråa, (Segeraa)
اوقات نماز Risholman
اوقات نماز Hesjeåsen, (Hesjeasen)
اوقات نماز Hallan
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Tryggestadvika
اوقات نماز Høglirabben, (Hoglirabben)
اوقات نماز Buldringsholmen
اوقات نماز Smååsan, (Smaasan)
اوقات نماز Svenolsavika
اوقات نماز Gjeddvika
اوقات نماز Sandvikodden
اوقات نماز Kleppodden
اوقات نماز Storjedden
اوقات نماز Ramnfloget
اوقات نماز Storåsen, (Storasen)
اوقات نماز Småskjæran, (Smaskjaeran)
اوقات نماز Baskjeskaråsen, (Baskjeskarasen)
اوقات نماز Litlrosholmen
اوقات نماز Kobbholmen
اوقات نماز Sleipnesbekken
اوقات نماز Kiståsen, (Kistasen)
اوقات نماز St.Hanshaugen
اوقات نماز Dyrbeinåsen, (Dyrbeinasen)
اوقات نماز Storosholmen
اوقات نماز Ristoppen
اوقات نماز Brattåsen, (Brattasen)
اوقات نماز Segelfor
اوقات نماز Sørbotnåsen, (Sorbotnasen)
اوقات نماز Granåsen, (Granasen)
اوقات نماز Trongskaret
اوقات نماز Kolåsen, (Kolasen)
اوقات نماز Randhaugen
اوقات نماز Åsgarden, (Asgarden)
اوقات نماز Skjååsen, (Skjaasen)
اوقات نماز Skaftet
اوقات نماز Korshågen, (Korshagen)
اوقات نماز Bremsåsen, (Bremsasen)
اوقات نماز Middagshågen, (Middagshagen)
اوقات نماز Langskaftholmen
اوقات نماز Branden
اوقات نماز Naustbakken
اوقات نماز Langrossholmen
اوقات نماز Hankammen
اوقات نماز Tuvholmen
اوقات نماز Nordhågen, (Nordhagen)
اوقات نماز Ørnfjærhaugan, (Ornfjaerhaugan)
اوقات نماز Sleipnes
اوقات نماز Tåvikneset, (Tavikneset)
اوقات نماز Bjønnsåsen, (Bjonnsasen)
اوقات نماز Kariholmen
اوقات نماز Greinholmen
اوقات نماز Flatskjeret
اوقات نماز Stortjørna, (Stortjorna)
اوقات نماز Hellåsen, (Hellasen)
اوقات نماز Tjyvholmen
اوقات نماز Makkaurvika
اوقات نماز Steinlia
اوقات نماز Kringelskjeran
اوقات نماز Jomfruåsen, (Jomfruasen)
اوقات نماز Maliholmen
اوقات نماز Lomtjønnan, (Lomtjonnan)
اوقات نماز Hattmyra
اوقات نماز Isakhågen, (Isakhagen)
اوقات نماز Flatholmen
اوقات نماز Verjedalen
اوقات نماز Grasåsen, (Grasasen)
اوقات نماز Aspåsen, (Aspasen)
اوقات نماز Steinhågen, (Steinhagen)
اوقات نماز Langåsdalen, (Langasdalen)
اوقات نماز Kuskardet
اوقات نماز Nordrabben
اوقات نماز Norddalen
اوقات نماز Sørrabben, (Sorrabben)
اوقات نماز Nordvika
اوقات نماز Rååsen, (Raasen)
اوقات نماز Josopåsen, (Josopasen)
اوقات نماز Ol-Ersaåsen, (Ol-Ersaasen)
اوقات نماز Steintuva
اوقات نماز Sleipnesodden
اوقات نماز Kjerringneset
اوقات نماز Ørnefjærhågen, (Ornefjaerhagen)
اوقات نماز Oddholmen
اوقات نماز Hatten
اوقات نماز Lyngholmen