اوقات نماز Øksnes

NO / Nordland / Øksnes

جهت قبله Øksnes

N E S W

جهت قبله Øksnes

°144.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Øksnes, Nordland: °144.2 :جهت قطب نما °149.4 :جهت واقعی °1-5.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Øksnes, Oksnes

اوقات نماز Eriksrud
اوقات نماز Myre
اوقات نماز Svartbakken
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Sandvika
اوقات نماز Skjåhaugen, (Skjahaugen)
اوقات نماز Bruseelva
اوقات نماز Kattnesbukta
اوقات نماز Sortland
اوقات نماز Kartneset
اوقات نماز Avinmyra
اوقات نماز Myrtinden
اوقات نماز Langrygg
اوقات نماز Sommarøy, (Sommaroy)
اوقات نماز Sævtjønna, (Saevtjonna)
اوقات نماز Minnetjønna, (Minnetjonna)
اوقات نماز Oppmyre
اوقات نماز Nannabekken
اوقات نماز Høydalen, (Hoydalen)
اوقات نماز Vorneset
اوقات نماز Griselva
اوقات نماز Langryggvatnet
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Skogheia
اوقات نماز Evatnet
اوقات نماز Slåttelva, (Slattelva)
اوقات نماز Skjåneset, (Skjaneset)
اوقات نماز Kalveneset
اوقات نماز Rødsand, (Rodsand)
اوقات نماز Tendringskjeret
اوقات نماز Langryggelva
اوقات نماز Finnesan
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Bjørndalen, (Bjorndalen)
اوقات نماز Øver-Høydal, (Over-Hoydal)
اوقات نماز Høydal, (Hoydal)
اوقات نماز Oppmyrbogen
اوقات نماز Lomstjønna, (Lomstjonna)
اوقات نماز Trettendalsvatnet
اوقات نماز Øvergård, (Overgard)
اوقات نماز Arrinaneset
اوقات نماز Gylta
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Trettendalen
اوقات نماز Myreskjeran
اوقات نماز Høydalsvika, (Hoydalsvika)
اوقات نماز Sørvågmyra, (Sorvagmyra)
اوقات نماز Sommarøyhavet, (Sommaroyhavet)
اوقات نماز Vedhøggan, (Vedhoggan)
اوقات نماز Okselva
اوقات نماز Slåttfjellet, (Slattfjellet)
اوقات نماز Strupen
اوقات نماز Gjæva, (Gjaeva)
اوقات نماز Likkjsalen
اوقات نماز Storelva
اوقات نماز Salen
اوقات نماز Rødhamran, (Rodhamran)
اوقات نماز Tretindan
اوقات نماز Stortjønnan, (Stortjonnan)
اوقات نماز Storsalen
اوقات نماز Budalen
اوقات نماز Prestfjorden
اوقات نماز Trettenelva
اوقات نماز Stokkdiket
اوقات نماز Høystakkelva, (Hoystakkelva)
اوقات نماز Gjurneset
اوقات نماز Meltjønna, (Meltjonna)
اوقات نماز Kråknestinden, (Kraknestinden)
اوقات نماز Likkjhumpen
اوقات نماز Kråknesvatnet, (Kraknesvatnet)
اوقات نماز Rødhammaren, (Rodhammaren)
اوقات نماز Stavdalsvatnet
اوقات نماز Sjurdtangen
اوقات نماز Melbekken
اوقات نماز Storholmen
اوقات نماز Durmålskaret, (Durmalskaret)
اوقات نماز Tretinddalsvatnet
اوقات نماز Skalløya, (Skalloya)
اوقات نماز Vika
اوقات نماز Leitet
اوقات نماز Tjønnmyra, (Tjonnmyra)
اوقات نماز Ørnnakkelva, (Ornnakkelva)
اوقات نماز Eidtinddalen
اوقات نماز Høgholmen, (Hogholmen)
اوقات نماز Tangneset
اوقات نماز Eldtinden
اوقات نماز Skoghammaren
اوقات نماز Aksla
اوقات نماز Sankthanshågen, (Sankthanshagen)
اوقات نماز Ørnnakken, (Ornnakken)
اوقات نماز Gjurneselva
اوقات نماز Gårdsholmen, (Gardsholmen)
اوقات نماز Bomseilarvika
اوقات نماز Skipet
اوقات نماز Juvågen, (Juvagen)
اوقات نماز Klokkerskjeret
اوقات نماز Fjellgrimstadvatnet
اوقات نماز Vedhågen, (Vedhagen)
اوقات نماز Bestemorøra, (Bestemorora)
اوقات نماز Strengelvågmyran, (Strengelvagmyran)