اوقات نماز Moskenes

NO / Nordland / Moskenes

جهت قبله Moskenes

N E S W

جهت قبله Moskenes

°142.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Moskenes, Nordland: °142.7 :جهت قطب نما °146.5 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Moskenes, Moskenes kommune

اوقات نماز Storstubergan
اوقات نماز Jekthaugen
اوقات نماز Skjånakken, (Skjanakken)
اوقات نماز Reine
اوقات نماز Dorithaugen
اوقات نماز Reinevågen, (Reinevagen)
اوقات نماز Gravdalsbukta
اوقات نماز Skjeret
اوقات نماز Hesthaugen
اوقات نماز Andøya, (Andoya)
اوقات نماز Fyrodden
اوقات نماز Øyodden, (Oyodden)
اوقات نماز Munkhauan
اوقات نماز Kvalvika
اوقات نماز Vestervalen
اوقات نماز Ramsvika
اوقات نماز Hammarskaftet
اوقات نماز Kuforet
اوقات نماز Olnilsøya, (Olnilsoya)
اوقات نماز Sakrisøya, (Sakrisoya)
اوقات نماز Langskjeret
اوقات نماز Purka
اوقات نماز Munkskjeret
اوقات نماز Reinebringen
اوقات نماز Reinevatnet
اوقات نماز Elselia
اوقات نماز Ramsvikdalen
اوقات نماز Litl-Toppøya, (Litl-Toppoya)
اوقات نماز Einsteinen
اوقات نماز Kista
اوقات نماز Flatskjeret
اوقات نماز Kjerkefjorden
اوقات نماز Toppøya, (Toppoya)
اوقات نماز Storkåken, (Storkaken)
اوقات نماز Bjønnskaret, (Bjonnskaret)
اوقات نماز Langteigan
اوقات نماز Olstindodden
اوقات نماز Lamlia
اوقات نماز Navaren
اوقات نماز Rundlia
اوقات نماز Sørøya, (Soroya)
اوقات نماز Hamnøya, (Hamnoya)
اوقات نماز Skarven
اوقات نماز Naustvika
اوقات نماز Djupfjordodden
اوقات نماز Djupfjorden
اوقات نماز Skagen
اوقات نماز Olstinden
اوقات نماز Austredalsvatnet
اوقات نماز Skjåneset, (Skjaneset)
اوقات نماز Snebakkan
اوقات نماز Veines
اوقات نماز Festhelltinden
اوقات نماز Sølvpengdalen, (Solvpengdalen)
اوقات نماز Duken
اوقات نماز Korten
اوقات نماز Veinestinden
اوقات نماز Munken
اوقات نماز Lilandsholmen
اوقات نماز Myran
اوقات نماز Rostadtinden
اوقات نماز Lilandsodden
اوقات نماز Gylttinden
اوقات نماز Tennestinden
اوقات نماز Djupfjordheia
اوقات نماز Seljevika
اوقات نماز Lilandsvika
اوقات نماز Rostad
اوقات نماز Klokkafemskaret
اوقات نماز Vassdalsvika
اوقات نماز Bjørnvika, (Bjornvika)
اوقات نماز Engelsnesodden
اوقات نماز Rostadtindan
اوقات نماز Festhælvatnet, (Festhaelvatnet)
اوقات نماز Kjølen, (Kjolen)
اوقات نماز Kjølvatna, (Kjolvatna)
اوقات نماز Lilandstinden
اوقات نماز Ternneset
اوقات نماز Kirkhaugen
اوقات نماز Engelsneset
اوقات نماز Hamnøyvatnet, (Hamnoyvatnet)
اوقات نماز Moskenesvatnet
اوقات نماز Moskenes
اوقات نماز Ternnesvatnet
اوقات نماز Moskeneshaugen
اوقات نماز Straumsholmen
اوقات نماز Akkarvika
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Sauhella
اوقات نماز Akkarvikodden
اوقات نماز Tjeldhaugen
اوقات نماز Fjerddalsvatnet
اوقات نماز Vindstad
اوقات نماز Moskenesvågen, (Moskenesvagen)
اوقات نماز Tjeldskjeret
اوقات نماز Oksbåsskjeran, (Oksbasskjeran)
اوقات نماز Floan
اوقات نماز Hamnen
اوقات نماز Austrevatnet
اوقات نماز Hansneset