اوقات نماز Meløy

NO / Nordland / Meløy

جهت قبله Meløy

N E S W

جهت قبله Meløy

°142.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Meløy, Nordland: °142.7 :جهت قطب نما °146.8 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Meløy, Meloy

اوقات نماز Ørnes, (Ornes)
اوقات نماز Mosvollbukta
اوقات نماز Aspdalen
اوقات نماز Ørnesskjær, (Ornesskjaer)
اوقات نماز Djupvik
اوقات نماز Kvithammaren
اوقات نماز Likholmen
اوقات نماز Spilderneset
اوقات نماز Engøyskaftet, (Engoyskaftet)
اوقات نماز Spildra
اوقات نماز Mosvoll
اوقات نماز Brennberget
اوقات نماز Djupvikfjellet
اوقات نماز Fugleskjeret
اوقات نماز Engøya, (Engoya)
اوقات نماز Korsneset
اوقات نماز Torsvikfjellet
اوقات نماز Finnmyran
اوقات نماز Skjåholmen, (Skjaholmen)
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Litlhågen, (Litlhagen)
اوقات نماز Innervaløybukta, (Innervaloybukta)
اوقات نماز Våtvikmyra, (Vatvikmyra)
اوقات نماز Valøytjørna, (Valoytjorna)
اوقات نماز Mursteinvika
اوقات نماز Østentinden, (Ostentinden)
اوقات نماز Ørntuva, (Orntuva)
اوقات نماز Mosvolldalen
اوقات نماز Våtvikneset, (Vatvikneset)
اوقات نماز Gjerset
اوقات نماز Hopsklubben
اوقات نماز Valøybukta, (Valoybukta)
اوقات نماز Våtvika, (Vatvika)
اوقات نماز Raudhaugan
اوقات نماز Djupdalen
اوقات نماز Nonskaret
اوقات نماز Seterelva
اوقات نماز Litlhopen
اوقات نماز Gyltneset
اوقات نماز Rausetbukta
اوقات نماز Gamneset
اوقات نماز Tømneset, (Tomneset)
اوقات نماز Mesøyfjorden, (Mesoyfjorden)
اوقات نماز Olderskogneset
اوقات نماز Risøen, (Risoen)
اوقات نماز Lapptralia
اوقات نماز Servollodden
اوقات نماز Blåtinden, (Blatinden)
اوقات نماز Stien
اوقات نماز Spildervatnet
اوقات نماز Hesthamran
اوقات نماز Lasseneset
اوقات نماز Grytøya, (Grytoya)
اوقات نماز Ytterodden
اوقات نماز Aspvika
اوقات نماز Messøyhågen, (Messoyhagen)
اوقات نماز Nygård, (Nygard)
اوقات نماز Eidbukta
اوقات نماز Mesøy, (Mesoy)
اوقات نماز Ronetinden
اوقات نماز Litlvatnet
اوقات نماز Teksmoklubben
اوقات نماز Svelia
اوقات نماز Spilderhesten
اوقات نماز Sandåga, (Sandaga)
اوقات نماز Nordvika
اوقات نماز Glomneset
اوقات نماز Messøytoppen, (Messoytoppen)
اوقات نماز Litlhopen
اوقات نماز Krokvatnet
اوقات نماز Hestlian
اوقات نماز Dyrdalen
اوقات نماز Grytneset
اوقات نماز Grytnesåga, (Grytnesaga)
اوقات نماز Langhaugen
اوقات نماز Krinsvatnet
اوقات نماز Hanslappdalen
اوقات نماز Barfjellet
اوقات نماز Mosvollskaret
اوقات نماز Myren
اوقات نماز Tømmeråga, (Tommeraga)
اوقات نماز Kleiva
اوقات نماز Nesan
اوقات نماز Moen
اوقات نماز Sandåvika, (Sandavika)
اوقات نماز Sandådalen, (Sandadalen)
اوقات نماز Skivika
اوقات نماز Mesøya, (Mesoya)
اوقات نماز Nordhesten
اوقات نماز Skallberget
اوقات نماز Garnneset
اوقات نماز Holmåga, (Holmaga)
اوقات نماز Sørhesten, (Sorhesten)
اوقات نماز Kjerråsen, (Kjerrasen)
اوقات نماز Fjellmyra
اوقات نماز Storskardet
اوقات نماز Eidsbukta
اوقات نماز Heståga, (Hestaga)
اوقات نماز Seteråga, (Seteraga)
اوقات نماز Markavatnet