اوقات نماز Lurøy

NO / Nordland / Lurøy

جهت قبله Lurøy

N E S W

جهت قبله Lurøy

°141.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Lurøy, Nordland: °141.9 :جهت قطب نما °145.5 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lurøy, Luroy, Luroy kommune, Lurøy kommune

اوقات نماز Lurøy, (Luroy)
اوقات نماز Lurøyhamn, (Luroyhamn)
اوقات نماز Vollbekken
اوقات نماز Hamnvikskjeran
اوقات نماز Lofothågen, (Lofothagen)
اوقات نماز Stighågen, (Stighagen)
اوقات نماز Pettevika
اوقات نماز Grindskaret
اوقات نماز Skyttarplasshågen, (Skyttarplasshagen)
اوقات نماز Kristianosen
اوقات نماز Olavhågen, (Olavhagen)
اوقات نماز Einvollen
اوقات نماز Tjuvholmen
اوقات نماز Knottan
اوقات نماز Borga
اوقات نماز Knøttan, (Knottan)
اوقات نماز Kvalvika
اوقات نماز Lurøygårdsdalen, (Luroygardsdalen)
اوقات نماز Sutternesdalen
اوقات نماز Middagsfjellet
اوقات نماز Bonden
اوقات نماز Hamnvikfjellet
اوقات نماز Litlvikinghågen, (Litlvikinghagen)
اوقات نماز Hagskaret
اوقات نماز Kleivhågen, (Kleivhagen)
اوقات نماز Storvikinghågen, (Storvikinghagen)
اوقات نماز Bondsletta
اوقات نماز Kattlistrupen
اوقات نماز Jordlia
اوقات نماز Breilia
اوقات نماز Flatskjeret
اوقات نماز Lurøy, (Luroy)
اوقات نماز Storskarvika
اوقات نماز Skjåholmskjæret, (Skjaholmskjaeret)
اوقات نماز Hagen
اوقات نماز Sankthanshågen, (Sankthanshagen)
اوقات نماز Langlistrupen
اوقات نماز Sørsvartskjeret, (Sorsvartskjeret)
اوقات نماز Andreaslia
اوقات نماز Bukkøya, (Bukkoya)
اوقات نماز Innerhagaholmen
اوقات نماز Slettloftstrupen
اوقات نماز Karihågen, (Karihagen)
اوقات نماز Snertneset
اوقات نماز Skjåholman, (Skjaholman)
اوقات نماز Kastmoåsen, (Kastmoasen)
اوقات نماز Lyngøya, (Lyngoya)
اوقات نماز Naustholmen
اوقات نماز Demmahågen, (Demmahagen)
اوقات نماز Trolldalen
اوقات نماز Lurøyfjellet, (Luroyfjellet)
اوقات نماز Køtterøya, (Kotteroya)
اوقات نماز Nordsvartskjær, (Nordsvartskjaer)
اوقات نماز Jektvika
اوقات نماز Småskogan, (Smaskogan)
اوقات نماز Kråkholmen, (Krakholmen)
اوقات نماز Hagaholman
اوقات نماز Slagfjellet
اوقات نماز Kalvøya, (Kalvoya)
اوقات نماز Sandholmen
اوقات نماز Dyrskaret
اوقات نماز Storsteinhågen, (Storsteinhagen)
اوقات نماز Røssøya, (Rossoya)
اوقات نماز Onøyvika, (Onoyvika)
اوقات نماز Onøya, (Onoya)
اوقات نماز Oterholmen
اوقات نماز Osan
اوقات نماز Vasstindan
اوقات نماز Skarvholmen
اوقات نماز Trollvika
اوقات نماز Varøya, (Varoya)
اوقات نماز Indrelangdraget
اوقات نماز Dyrskarlia
اوقات نماز Røssøyøtnvika, (Rossoyotnvika)
اوقات نماز Burøya, (Buroya)
اوقات نماز Pålskjær, (Palskjaer)
اوقات نماز Torvøya, (Torvoya)
اوقات نماز Lurøysundet, (Luroysundet)
اوقات نماز Valhågan, (Valhagan)
اوقات نماز Hagaråna, (Hagarana)
اوقات نماز Gåsøya, (Gasoya)
اوقات نماز Dyrskarnakkan
اوقات نماز Hestholmen
اوقات نماز Møsbrømsteinmyra, (Mosbromsteinmyra)
اوقات نماز Bukkfjellet
اوقات نماز Indre Korsholmen
اوقات نماز Hamnvika
اوقات نماز Laukøya, (Laukoya)
اوقات نماز Risholmen
اوقات نماز Storsteinmyra
اوقات نماز Bursholmen
اوقات نماز Guraviknakkan
اوقات نماز Rundklubben
اوقات نماز Litlskutan
اوقات نماز Ytrelangdraget
اوقات نماز Vomma
اوقات نماز Skutan
اوقات نماز Geitpina
اوقات نماز Rogndalsvika
اوقات نماز Lamøyskjeran, (Lamoyskjeran)