اوقات نماز Leirfjord

NO / Nordland / Leirfjord

جهت قبله Leirfjord

N E S W

جهت قبله Leirfjord

°141.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Leirfjord, Nordland: °141.8 :جهت قطب نما °145.4 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Leirfjord, Leirfjorden

اوقات نماز Bjønnåsen, (Bjonnasen)
اوقات نماز Lysåsen, (Lysasen)
اوقات نماز Leland
اوقات نماز Fagerheim
اوقات نماز Bjørsvikja, (Bjorsvikja)
اوقات نماز Litlskjåvikja, (Litlskjavikja)
اوقات نماز Kjølsskogåsen, (Kjolsskogasen)
اوقات نماز Furuåsen, (Furuasen)
اوقات نماز Breidvikodden
اوقات نماز Storåsen, (Storasen)
اوقات نماز Bjønnvikja, (Bjonnvikja)
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Lelandssjøen, (Lelandssjoen)
اوقات نماز Hjartåsen, (Hjartasen)
اوقات نماز Brattåsen, (Brattasen)
اوقات نماز Røyskattåsen, (Royskattasen)
اوقات نماز Simobekkjen
اوقات نماز Ekkermyra
اوقات نماز Tverråsen, (Tverrasen)
اوقات نماز Leirfjord
اوقات نماز Tømmervik, (Tommervik)
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Arndalen
اوقات نماز Smøråsen, (Smorasen)
اوقات نماز Nordvikklubben
اوقات نماز Nordvikja
اوقات نماز Munkvikskjeret
اوقات نماز Simsøelva, (Simsoelva)
اوقات نماز Skogvikja
اوقات نماز Skogvikneset
اوقات نماز Hundsneset
اوقات نماز Nordvikfloget
اوقات نماز Munkvikja
اوقات نماز Ramnfloget
اوقات نماز Vassmyra
اوقات نماز Breidlandsmyran
اوقات نماز Nordmyra
اوقات نماز Geitskorhola
اوقات نماز Pålsvikja, (Palsvikja)
اوقات نماز Tortenåsen, (Tortenasen)
اوقات نماز Ramnåsskaret, (Ramnasskaret)
اوقات نماز Trollhallaren
اوقات نماز Langdalen
اوقات نماز Gomåsbergan, (Gomasbergan)
اوقات نماز Valbergåsen, (Valbergasen)
اوقات نماز Osneset
اوقات نماز Breilandsosen
اوقات نماز Andersåsen, (Andersasen)
اوقات نماز Brattinden
اوقات نماز Simsøya, (Simsoya)
اوقات نماز Lomtjønna, (Lomtjonna)
اوقات نماز Vargmoen
اوقات نماز Veltarlia
اوقات نماز Sankarbergan
اوقات نماز Aspåsen, (Aspasen)
اوقات نماز Røyrvika, (Royrvika)
اوقات نماز Heggåsen, (Heggasen)
اوقات نماز Ytterhatten
اوقات نماز Ørntuva, (Orntuva)
اوقات نماز Trollforsen
اوقات نماز Løkås, (Lokas)
اوقات نماز Lofotmyra
اوقات نماز Nyland
اوقات نماز Høglia, (Hoglia)
اوقات نماز Stokkåsen, (Stokkasen)
اوقات نماز Litlørsåslia, (Litlorsaslia)
اوقات نماز Legde
اوقات نماز Fornesodden
اوقات نماز Hinneråsmyra, (Hinnerasmyra)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Kallia
اوقات نماز Låvvikja, (Lavvikja)
اوقات نماز Simsøfjellet, (Simsofjellet)
اوقات نماز Hinneråsen, (Hinnerasen)
اوقات نماز Forslandssyen
اوقات نماز Tømmerviklian, (Tommerviklian)
اوقات نماز Forslandsengan
اوقات نماز Ølåsen, (Olasen)
اوقات نماز Hulderberget
اوقات نماز Ørsåslia, (Orsaslia)
اوقات نماز Forlihattmyra
اوقات نماز Kolbergodden
اوقات نماز Oksvatnet
اوقات نماز Breidland
اوقات نماز Simsøvatnet, (Simsovatnet)
اوقات نماز Grøftlia, (Groftlia)
اوقات نماز Forneset
اوقات نماز Innerforlibekken
اوقات نماز Forlihatten
اوقات نماز Rugåsgrøva, (Rugasgrova)
اوقات نماز Kvitingsbukta
اوقات نماز Litlelvdalen
اوقات نماز Reinhaugen
اوقات نماز Ytterforlibekken
اوقات نماز Nedfaret
اوقات نماز Oksfloget
اوقات نماز Leirbuåsen, (Leirbuasen)
اوقات نماز Kråkåsen, (Krakasen)
اوقات نماز Stiklubben
اوقات نماز Forsland