اوقات نماز Herøy

NO / Nordland / Herøy

جهت قبله Herøy

N E S W

جهت قبله Herøy

°141.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Herøy, Nordland: °141.4 :جهت قطب نما °144.6 :جهت واقعی °1-3.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Herøy, Heroy

اوقات نماز Silvalen
اوقات نماز Herøyholmen, (Heroyholmen)
اوقات نماز Herøy, (Heroy)
اوقات نماز Valneset
اوقات نماز Taska
اوقات نماز Dragneset
اوقات نماز Nalskjeret
اوقات نماز Vasshågjen, (Vasshagjen)
اوقات نماز Tjuvholmen
اوقات نماز Grindvikja
اوقات نماز Dragnesåsen, (Dragnesasen)
اوقات نماز Danielholmen
اوقات نماز Ørnklubben, (Ornklubben)
اوقات نماز Herøya,nordre, (Heroya,nordre)
اوقات نماز Stein Langåsen, (Stein Langasen)
اوقات نماز Langåsen, (Langasen)
اوقات نماز Saltåsen, (Saltasen)
اوقات نماز Johågjen, (Johagjen)
اوقات نماز Nyheim
اوقات نماز Fanghågjen, (Fanghagjen)
اوقات نماز Aspmyro
اوقات نماز Færøya, (Faeroya)
اوقات نماز Nalsåsen, (Nalsasen)
اوقات نماز Stormyro
اوقات نماز Langhågjen, (Langhagjen)
اوقات نماز Hundsreva
اوقات نماز Gotteløya, (Gotteloya)
اوقات نماز Emårsmyro, (Emarsmyro)
اوقات نماز Dregern
اوقات نماز Stornesodden
اوقات نماز Kjerkåsen, (Kjerkasen)
اوقات نماز Purkvalen
اوقات نماز Vomhågjen, (Vomhagjen)
اوقات نماز Risøya, (Risoya)
اوقات نماز Durmålsvikja, (Durmalsvikja)
اوقات نماز Kalvøya, (Kalvoya)
اوقات نماز Herslevhågjen, (Herslevhagjen)
اوقات نماز Sør-Færøyvågjen, (Sor-Faeroyvagjen)
اوقات نماز Skolfjæro, (Skolfjaero)
اوقات نماز Skolneset
اوقات نماز Risholet
اوقات نماز Kapteinholmen
اوقات نماز Kvittvassmyro
اوقات نماز Lille Kapsteinholmen
اوقات نماز Brunsvik
اوقات نماز Sør-Herøy, (Sor-Heroy)
اوقات نماز Svarthågjen, (Svarthagjen)
اوقات نماز Salmyro
اوقات نماز Brunsvikhammaren
اوقات نماز Vondskjeret
اوقات نماز Kråkskjeret, (Krakskjeret)
اوقات نماز Langvardshågjen, (Langvardshagjen)
اوقات نماز Litle Nautøya, (Litle Nautoya)
اوقات نماز Salhågjen, (Salhagjen)
اوقات نماز Geitholmen
اوقات نماز Indre Kjerkeflua
اوقات نماز Matmorhågjen, (Matmorhagjen)
اوقات نماز Spannsholmen
اوقات نماز Slimskjeran
اوقات نماز Finnboghågjen, (Finnboghagjen)
اوقات نماز Salsvatnet
اوقات نماز Viksalhågjen, (Viksalhagjen)
اوقات نماز Vikranhammaren
اوقات نماز Måsholmen, (Masholmen)
اوقات نماز Juledagen
اوقات نماز Vikvatnet
اوقات نماز Mølnhusdammen, (Molnhusdammen)
اوقات نماز Finnbogen
اوقات نماز Hoklepphågjen, (Hoklepphagjen)
اوقات نماز Kleppen
اوقات نماز Jekthamna
اوقات نماز Æmårsøya, (AEmarsoya)
اوقات نماز Indre Øksningan, (Indre Oksningan)
اوقات نماز Sørvågen, (Sorvagen)
اوقات نماز Purkskjeret
اوقات نماز Andøytangen, (Andoytangen)
اوقات نماز Storskjeret
اوقات نماز Naustøya,store, (Naustoya,store)
اوقات نماز Nordskjeran
اوقات نماز Hjelmsøyskardet, (Hjelmsoyskardet)
اوقات نماز Andholmen
اوقات نماز Middagshågjen, (Middagshagjen)
اوقات نماز Mølnhusvikja, (Molnhusvikja)
اوقات نماز Kippervika
اوقات نماز Vågskjeran, (Vagskjeran)
اوقات نماز Kvistenskjæret, (Kvistenskjaeret)
اوقات نماز Innerøya, (Inneroya)
اوقات نماز Steinskjeran
اوقات نماز Fallkleppen
اوقات نماز Hesthågjen, (Hesthagjen)
اوقات نماز Skarberget
اوقات نماز Kjeøya, (Kjeoya)
اوقات نماز Nordøya, (Nordoya)
اوقات نماز Slåttholmen, (Slattholmen)
اوقات نماز Buskholmvalen
اوقات نماز Tenneset
اوقات نماز Storåsfjellet, (Storasfjellet)
اوقات نماز Skarbergvikja
اوقات نماز Storhaugskjær-sør, (Storhaugskjaer-sor)
اوقات نماز Øverleiro, (Overleiro)