اوقات نماز Hemnes

NO / Nordland / Hemnes

جهت قبله Hemnes

N E S W

جهت قبله Hemnes

°142.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Hemnes, Nordland: °142.4 :جهت قطب نما °146.5 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hemnes, Hemnes kommune

اوقات نماز Markusmyra
اوقات نماز Markusmoen
اوقات نماز Korgen
اوقات نماز Røyrdalsbekken, (Royrdalsbekken)
اوقات نماز Kalneset
اوقات نماز Svartmarka
اوقات نماز Innermoen
اوقات نماز Olderneset
اوقات نماز Villmoneset
اوقات نماز Kvernforsen
اوقات نماز Seljebakkneset
اوقات نماز Rundmoen
اوقات نماز Haganeset
اوقات نماز Merkedalen
اوقات نماز Nordbekken
اوقات نماز Stutømmermoen, (Stutommermoen)
اوقات نماز Leirskardelva
اوقات نماز Valåmoen, (Valamoen)
اوقات نماز Johan-Kristiandalen
اوقات نماز Kjørdalsbekken, (Kjordalsbekken)
اوقات نماز Bjynnstimyra
اوقات نماز Sjøforsen, (Sjoforsen)
اوقات نماز Trongdalen
اوقات نماز Matiasforsen
اوقات نماز Holamoen
اوقات نماز Løkkapallen, (Lokkapallen)
اوقات نماز Sagneset
اوقات نماز Prestbekken
اوقات نماز Bjynnstiforsen
اوقات نماز Korgneset
اوقات نماز Åkerlomyra, (Akerlomyra)
اوقات نماز Jomfrugrava
اوقات نماز Tronesmyra
اوقات نماز Langdalsbekken
اوقات نماز Hølliberget, (Holliberget)
اوقات نماز Brokmyra
اوقات نماز Gjeskhaugen
اوقات نماز Langforsdalen
اوقات نماز Næverbekken, (Naeverbekken)
اوقات نماز Samuelmyra
اوقات نماز Elggravmoen
اوقات نماز Lomtjørna, (Lomtjorna)
اوقات نماز Endlausmyra
اوقات نماز Jensstibekken
اوقات نماز Harmyra
اوقات نماز Tørrkvisthaugen, (Torrkvisthaugen)
اوقات نماز Sørdalsbekken, (Sordalsbekken)
اوقات نماز Lillehaugen
اوقات نماز Skjemmelskjegget
اوقات نماز Lars-Nilsamyran
اوقات نماز Svartåga, (Svartaga)
اوقات نماز Langforsen
اوقات نماز Lomtjønnmoen, (Lomtjonnmoen)
اوقات نماز Ladalsbekken
اوقات نماز Skålmyra, (Skalmyra)
اوقات نماز Røyrdalen, (Royrdalen)
اوقات نماز Nærmoen, (Naermoen)
اوقات نماز Roghellbekken
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Skogmyra
اوقات نماز Roghellneset
اوقات نماز Vargberghågen, (Vargberghagen)
اوقات نماز Hellbekken
اوقات نماز Nedre Leira
اوقات نماز Fardalen
اوقات نماز Moshaugan
اوقات نماز Skådammyra, (Skadammyra)
اوقات نماز Skvalabekken
اوقات نماز Kvilstøbekken, (Kvilstobekken)
اوقات نماز Falkflågan, (Falkflagan)
اوقات نماز Hansmoen
اوقات نماز Mykjen
اوقات نماز Yttermoen
اوقات نماز Langlia
اوقات نماز Villmorabben
اوقات نماز Andersorsa-myra
اوقات نماز Brulibekken
اوقات نماز Brulia
اوقات نماز Hattneset
اوقات نماز Bjerklia
اوقات نماز Nedre Neverskarhaugen
اوقات نماز Tømmerbakkdalen, (Tommerbakkdalen)
اوقات نماز Gabrielforsen
اوقات نماز Tømmerstepmyran, (Tommerstepmyran)
اوقات نماز Fagerengmyra
اوقات نماز Steinurdalen
اوقات نماز Brattlia
اوقات نماز Neverskaret
اوقات نماز Nedre Rognmoen
اوقات نماز Skoghaugmoen
اوقات نماز Brubekken
اوقات نماز Næverskardhaugen,øvre, (Naeverskardhaugen,ovre)
اوقات نماز Endlausmoen
اوقات نماز Langneset
اوقات نماز Storsteindalsmoen
اوقات نماز Haradalen
اوقات نماز Langflåget, (Langflaget)
اوقات نماز Helldikhaugen
اوقات نماز Gammel-lalia
اوقات نماز Nordhågen, (Nordhagen)