اوقات نماز Hamarøy

NO / Nordland / Hamarøy

جهت قبله Hamarøy

N E S W

جهت قبله Hamarøy

°144.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Hamarøy, Nordland: °144.3 :جهت قطب نما °149.6 :جهت واقعی °1-5.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hamarøy, Hamaroy, Hamaroy kommun, Hamarøy kommun

اوقات نماز Fløyåsen, (Floyasen)
اوقات نماز Oppeid
اوقات نماز Oppeidvatnet
اوقات نماز Vassvika
اوقات نماز Vassmyra
اوقات نماز Oppeidmyran
اوقات نماز Uteidmyran
اوقات نماز Uteid
اوقات نماز Vakkerjorda
اوقات نماز Kattknausen
اوقات نماز Sandøysjøen, (Sandoysjoen)
اوقات نماز Stokklandselva
اوقات نماز Hjelsenga
اوقات نماز Vetten
اوقات نماز Nordsjyen
اوقات نماز Presteidstraumen
اوقات نماز Nakkmyra
اوقات نماز Nakkelva
اوقات نماز Svinøya, (Svinoya)
اوقات نماز Olderskogskallen
اوقات نماز Presteid
اوقات نماز Gjerdhaugen
اوقات نماز Djupvikosen
اوقات نماز Saraholmen
اوقات نماز Skautneset
اوقات نماز Vetdalen
اوقات نماز Meddagshågen, (Meddagshagen)
اوقات نماز Glimma
اوقات نماز Glimmen
اوقات نماز Presteidvika
اوقات نماز Uteidsjyen
اوقات نماز Møllosen, (Mollosen)
اوقات نماز Bleiåsen, (Bleiasen)
اوقات نماز Lundvollhågen, (Lundvollhagen)
اوقات نماز Ramnbergan
اوقات نماز Djupvikneset
اوقات نماز Digerelv
اوقات نماز Bleiora
اوقات نماز Bleielva
اوقات نماز Botnnes
اوقات نماز Nonskollen
اوقات نماز Skjellmyra
اوقات نماز Kovneset
اوقات نماز Svarthamran
اوقات نماز Glimmøya, (Glimmoya)
اوقات نماز Litlbørskaret, (Litlborskaret)
اوقات نماز Hestbakkmyra
اوقات نماز Bjørnåsen, (Bjornasen)
اوقات نماز Kallstadvatnet
اوقات نماز Kvernneset
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Storøya, (Storoya)
اوقات نماز Lomtjørnskardet, (Lomtjornskardet)
اوقات نماز Stengningsmyra
اوقات نماز Osphaugen
اوقات نماز Kreturshågen, (Kreturshagen)
اوقات نماز Bøbukta, (Bobukta)
اوقات نماز Uteidsjøen, (Uteidsjoen)
اوقات نماز Annehola
اوقات نماز Kulbekken
اوقات نماز Bleivatnet
اوقات نماز Oddan
اوقات نماز Kulfjorden
اوقات نماز Kulsjømyra, (Kulsjomyra)
اوقات نماز Glimsjøen, (Glimsjoen)
اوقات نماز Sjurnesøya, (Sjurnesoya)
اوقات نماز Dragsbukta
اوقات نماز Lendstøbukta, (Lendstobukta)
اوقات نماز Brenna
اوقات نماز Gjestakhaugen
اوقات نماز Litleøya, (Litleoya)
اوقات نماز Hammarneset
اوقات نماز Måseskjer, (Maseskjer)
اوقات نماز Sulåneset, (Sulaneset)
اوقات نماز Hellarhågen, (Hellarhagen)
اوقات نماز Hammarskallen
اوقات نماز Kallkråga, (Kallkraga)
اوقات نماز Lian
اوقات نماز Suggamyra
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Elvkrokan
اوقات نماز Børra, (Borra)
اوقات نماز Oterholet
اوقات نماز Slåtthågen, (Slatthagen)
اوقات نماز Nattmatssteinen
اوقات نماز Kuldalan
اوقات نماز Tuvelva
اوقات نماز Kulvatnet
اوقات نماز Tømmeråskongen, (Tommeraskongen)
اوقات نماز Langskjæret, (Langskjaeret)
اوقات نماز Nautøya, (Nautoya)
اوقات نماز Klekksteinen
اوقات نماز Lilandspollen
اوقات نماز Rånåhågen, (Ranahagen)
اوقات نماز Finnvikvatnet
اوقات نماز Kobbsteingrunnen
اوقات نماز Presteid-fjorden
اوقات نماز Matismyra
اوقات نماز Tømmeråsen, (Tommerasen)
اوقات نماز Hølkesvassdalen, (Holkesvassdalen)